Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Ochrona danych (nominacja europejskiego inspektora ochrony danych)
 7.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 10.Petycje
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 12.Porządek obrad
 13.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 14.Zrównoważone stosowanie pestycydów ***II - Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II (debata)
 15.Plan działania w sprawie mobilności miejskiej (debata)
 16.Zmiana komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji- Pomoc państwa dla publicznych podmiotów nadawczych (debata)
 17.Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami Zachodnimi (krótka prezentacja)
 18.Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (krótka prezentacja)
 19.Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (krótka prezentacja)
 20.Finanse publiczne w UGW – rok 2007 i 2008 (krótka prezentacja)
 21.Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 84/450/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (krótka prezentacja)
 22.WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (krótka prezentacja)
 23.Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (129 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (117 kb) Lista obecności (22 kb) 
 
Protokół (208 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności