Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Ochrana údajov (menovanie európskeho kontrolného úradníka a jeho zástupcu)
 7.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 8.Predložené dokumenty
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Petície
 11.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 12.Program práce
 13.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 14.Trvalo udržateľné používanie pesticídov ***II - Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***II (rozprava)
 15.Akčný plán pre mestskú mobilitu (rozprava)
 16.Revízia oznámenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie (oznámenie o vysielaní) (rozprava)
 17.Hospodárske a obchodné vzťahy so západným Balkánom (stručná prezentácia)
 18.Spoločná poľnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť (stručná prezentácia)
 19.Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy (stručná prezentácia)
 20.Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008 (stručná prezentácia)
 21.Transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame (stručná prezentácia)
 22.Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva (stručná prezentácia)
 23.Transpozícia a uplatňovanie smernice 2002/73/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (131 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (116 kb) Prezenčná listina (22 kb) 
 
Zápisnica (209 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia