Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Dataskydd (utnämning av datatillsynsman och biträdande datatillsynsman)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 8.Inkomna dokument
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Framställningar
 11.Avtalstexter översända av rådet
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II - Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II (debatt)
 15.Handlingsplanen för rörlighet i städer (debatt)
 16.Översynen av kommissionens meddelande om statligt stöd till radio och TV i allmänhetens tjänst (debatt)
 17.Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (kortfattad redogörelse)
 18.Den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (kortfattad redogörelse)
 19.Utsikter för att utveckla den civila dialogen enligt Lissabonfördraget (kortfattad redogörelse)
 20.De offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 (kortfattad redogörelse)
 21.Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (kortfattad redogörelse)
 22.Den gemensamma fiskeripolitiken och en ekosystemansats i fiskeförvaltningen (kortfattad redogörelse)
 23.Införlivandet och tillämpningen av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (133 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (120 kb) Närvarolista (22 kb) 
 
Protokoll (206 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy