Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 218kWORD 123k
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Προστασία δεδομένων (διορισμός του ευρωπαίου επόπτη και του αναπληρωτή επόπτη)
 7.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 8.Κατάθεση εγγράφωv
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Αναφορές
 11.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 14.Οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων ***II - Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ***II (συζήτηση)
 15.Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (συζήτηση)
 16.Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (συζήτηση)
 17.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Η κοινή γεωργική πολιτική και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2007 και 2008 (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Η ΚΑΠ και η προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5.05 μ.μ.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea και Mihaela Popa εξελέγησαν βουλευτές στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω και διαπιστώνει την χηρεία της έδρας τους με ισχύ από 19ης Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφο 2 της Πράξεως περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4, παράγραφος 1 του Κανονισμού.

Οι αυτές αρχές ανακοίνωσαν επίσης την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ισχύ από 22ας Δεκεμβρίου 2008, του Adrian Manole στη θέση της Roberta Alma Anastase, του Iosif Matula στη θέση της Monica Maria Iacob-Ridzi, του Călin Cătălin Chiriţă στη θέση της Mihaela Popa, του Alexandru Nazare στη θέση του Petru Filip, του Daniel Petru Funeriu στη θέση του Dumitru Oprea.

Οι αρμόδιες φινλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Eva-Riitta Siitonen ορίστηκε στη θέση της Piia-Noora Kauppi ως μέλος του Κοινοβουλίου από 1ης Ιανουαρίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu και Eva-Riitta Siitonen καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας PPE-DE, το Σώμα εγκρίνει την ακόλουθη πρόταση:

επιτροπή TRAN: ο Robert Atkins δεν είναι πλέον τακτικό μέλος.


6. Προστασία δεδομένων (διορισμός του ευρωπαίου επόπτη και του αναπληρωτή επόπτη)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιανουαρίου 2009, και κατόπιν των συζητήσεων της επιτροπής LIBE, ενέκρινε τον αποφασισθέντα από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διορισμό του Peter Hustinx ως ευρωπαίου επόπτη της προστασίας δεδομένων και του Giovanni Buttarelli ως αναπληρωτή επόπτη.

Ο Πρόεδρος θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή της απόφασης διορισμού από κοινού με τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου.


7. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων (αναδιατύπωση) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66ΕΚ (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).


8. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) (2007/2154(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2067(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την ΚΑΠ και την προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα (2008/2178(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με το δημοσιονομικό έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ στο Αφγανιστάν (2008/2152(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τα δυτικά Βαλκάνια (2008/2149(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (2008/2039(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ΕΕ (2008/2201(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια (2008/2153(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2007-2008 (2008/2244(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Μποτόπουλος (A6-0508/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE μεταξύ κρατών μελών (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (2008/2114(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) από τους βουλευτές

2.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0001/2009)

- προς το Συμβούλιο:

- Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Παπαδημούλης Δημήτριος, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Παφίλης Αθανάσιος, Δρούτσας Kωvσταντίνος, Τούσσας Γεώργιος·

- προς την Επιτροπή:

- Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Αρναουτάκης Σταύρος, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Παπαδημούλης Δημήτριος, Ludford Sarah, Μαυρομμάτης Μανώλης, Paleckis Justas Vincas, Παφίλης Αθανάσιος, Αγγελάκας Εμμανουήλ, Παπαστάμκος Γεώργιος, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Τούσσας Γεώργιος, De Rossa Proinsias.

2.2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 114 του Κανονισμού)

- Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 64η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B6-0034/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές:

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού):

- (O-0102/2008) που κατέθεσαν οι Cornelis Visser, Ivo Belet και Ruth Hieronymi, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT,προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) που κατέθεσε ο Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Κανονισμός για τη μεταφορά των ζώων (ΕΚ) αριθ. 1/2005: Ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) που κατέθεσε ο Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Μεσογειακή δίαιτα (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) που κατέθεσαν οι Paolo Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, και Gerardo Galeote, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα (B6-0002/2009)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Κατερίνα Μπατζελή, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski και Janusz Wojciechowski, σχετικά με την στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin και Corina Creţu, σχετικά με την καταχρηστική αφαίρεση της ιδιοκτησίας πολλών ρουμάνων πολιτών μετά την εφαρμογή μιας εσφαλμένης νομοθεσίας περί του νομικού καθεστώτος της ιδιοκτησίας (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke και Koenraad Dillen, για τις απόπειρες δήμευσης της μονής Sint-Gabriël στη νοτιοανατολική Τουρκία (0003/2009)


10. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 17 Δεκεμβρίου 2008

Valerian Stan (αριθ. 1689/2008)· Josep Guinot Mauchan (αριθ. 1690/2008)· Oscar Maniega Izquierdo (αριθ. 1691/2008)· Luisa Galera Serrano (αριθ. 1692/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1693/2008)· Cathrin Bauer (αριθ. 1694/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1695/2008)· Jacqueline De Croÿ (Fondation Princesse Decroÿ et Massimo Lancellotti) (αριθ. 1696/2008)· Aurel-Ioan Vidu (αριθ. 1697/2008)· Artimiza Mujdei (αριθ. 1698/2008)· Antonio Vilela Fernández (Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA)) (16000 υπογραφές) (αριθ. 1699/2008)· Marina Matzko (αριθ. 1700/2008)· Mario Cavaliere (αριθ. 1701/2008)· Christian Goralczyk (αριθ. 1702/2008)· Mirkka Salo (αριθ. 1703/2008)· Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (αριθ. 1704/2008)· Cesare Minora (Fallimento Srl) (αριθ. 1705/2008)· Paulina Popescu (αριθ. 1706/2008)· Annegret Jeziorski (αριθ. 1707/2008)· Brigitte Dahlbender (Bund Freunde der Erde - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) (98 υπογραφές) (αριθ. 1708/2008)· Zuzana Čaputová (8010 υπογραφές) (αριθ. 1709/2008)· Susanne Gegenbauer (αριθ. 1710/2008)· Konstantin Smaraidos (αριθ. 1711/2008)· Liviu-Daniel Sava (αριθ. 1712/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1713/2008)· Carlos Manuel Januário Silva (αριθ. 1714/2008)· Thomas Stange (αριθ. 1715/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1716/2008)· Ion Garboan (αριθ. 1717/2008)· Norbert Braun (αριθ. 1718/2008)· Agnieszka Bardon (αριθ. 1719/2008)· Günter Krembsler (αριθ. 1720/2008)· Myriam Charlier (αριθ. 1721/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1722/2008)· (απόρρητο όνομα)(αριθ. 1723/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1724/2008)· Rachele Baglieri (αριθ. 1725/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1726/2008)· Daniele Indri (αριθ. 1727/2008)· Johann Neuwirth (αριθ. 1728/2008)· Stilianos Triviza (αριθ. 1729/2008)· Anastasios Kolagis (αριθ. 1730/2008)· Victor Galea (Alternattiva Demokratika) (αριθ. 1731/2008)· Simon & Hilary Dennett (2 υπογραφές) (αριθ. 1732/2008)· Paul Le Liboux (αριθ. 1733/2008)· Virgiliu Stere (Association des propriétaires en vertu de la loi 112/1995) (4 υπογραφές) (αριθ. 1734/2008)· Marton Mihai (αριθ. 1735/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1736/2008)·

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008

DL Inglewood (αριθ. 1737/2008)· Claudia Peters (ARI - All Road International GmbH) (αριθ. 1738/2008)· Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (αριθ. 1739/2008)· Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (αριθ. 1740/2008)· Katharina Müller-Bock (αριθ. 1741/2008)· Robert Lehneking (αριθ. 1742/2008)· Wilhelm Plagge (αριθ. 1743/2008)· Norbert Holefeld (αριθ. 1744/2008)· Sandra Stolle (3 υπογραφές) (αριθ. 1745/2008)· Maksim Reva (αριθ. 1746/2008)· Michael Bense (αριθ. 1747/2008)· Xenia Burlaca (αριθ. 1748/2008)· Janice Watson (αριθ. 1749/2008)· António Sousa (αριθ. 1750/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1751/2008)· Mariarita Iannone (αριθ. 1752/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1753/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1754/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1755/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1756/2008)· Oliver Bartholin Maduro Tuxen (IPL/Laser) (αριθ. 1757/2008)· John-Michael Hickman (αριθ. 1759/2008)· Thomas Fowler (αριθ. 1760/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1761/2008)· Michele Pastorino (αριθ. 1762/2008)·

Στις 5 Ιανουαρίου 2009

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1763/2008)· David Pegg (The EU Trade Group of the Palestine Solidarity Campaign) (21 υπογραφές) (αριθ. 1764/2008)· Panagiotis Karras (αριθ. 1765/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1766/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1767/2008)· Marcus Dietlmeier (αριθ. 1768/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1769/2008)· Joseph Kiefer (αριθ. 1770/2008)· Maria Dolores Hernández Romero (αριθ. 1771/2008)· Josefa Rzepka (αριθ. 1772/2008)· Mario Spagnoli (2378 υπογραφές) (αριθ. 1773/2008)· Gianpaolo Chendi (Movimento dei "Verdi" Bassa Friulana) (αριθ. 1774/2008)· Hélène De Geuser (Association pour l'aide au Handicap au sein du Ministère des Finances) (αριθ. 1775/2008)· Paula Sandu-Stillert (αριθ. 1776/2008)· Arto Koivuniemi (αριθ. 1777/2008)· Ingela Bursjoo (αριθ. 1778/2008)· Maximina Canseco Prieto (Partido dos Socialistas da Galicia - Agrupación de Quiroga) (2 υπογραφές) (αριθ. 1779/2008)· Gheorghe Ghiurau (αριθ. 1780/2008)· Helmut Schmidt (αριθ. 1781/2008)· Flavio Miccono (I.P.A.) (αριθ. 1782/2008)· Michel Bernard (Association France Palestine Solidarité) (3 υπογραφές) (αριθ. 1783/2008)· Shina Memud (αριθ. 1784/2008).


11. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- Πρωτόκολλο για τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών.


12. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιανουαρίου 2009 (PE 418.510/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Η έκθεση Andrikiene A6-0498/2008 (σημείο 42 του ΣΗΔ) θα τεθεί σε ψηφοφορία, χωρίς συζήτηση, την Τετάρτη.

Τρίτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Τετάρτη

- Aίτημα της Ομάδας Verts/ALE να περατωθεί η συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα (σημείο 55 του ΣΗΔ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Με ΗΨ (105 υπέρ, 86 κατά, 12 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

Προτάσεις ψηφίσματος: σήμερα 12 Ιανουαρίου 2009, 8 μ.μ.

Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009, 10 π.μ.

Πέμπτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

°
° ° °

Παρεμβαίνουν σχετικά με την παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία και την ΕΕ από τη Ρωσία (σημείο 56 του ΣΗΔ) οι Daniel Cohn-Bendit και Γιώργος Δημητρακόπουλος· ο τελευταίος εκφράζει την επιθυμία να παράσχει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της κατάστασης.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


13. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Γεώργιος Παπαστάμκος, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, László Tőkés, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott, Dimitar Stoyanov, Tunne Kelam, Magda Kósáné Kovács, Magor Imre Csibi, Bogusław Rogalski, Daniel Strož, Nicodim Bulzesc, Aurelio Juri, Rareş-Lucian Niculescu, Miloš Koterec, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Jörg Leichtfried, Jelko Kacin, Liam Aylward, Jaromír Kohlíček, Εμμανουήλ Αγγελάκας και Silvia-Adriana Ţicău.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gay Mitchell, Proinsias De Rossa, Hanna Foltyn-Kubicka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Zvěřina, Gerard Batten, Avril Doyle, Slavi Binev, Maria Petre και Mieczysław Edmund Janowski.


14. Οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων ***II - Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Η Christa Klaß παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Η Hiltrud Breyer παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Erna Hennicot-Schoepges, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ashley Mote, μη εγγεγραμμένος, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz και Bart Staes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish και Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski και James Nicholson.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλλα Βασιλείου, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness και Hiltrud Breyer, η τελευταία επί της παρέμβασης της Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009 και σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.


15. Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0143/2008) που κατέθεσαν οι Paolo Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, και Gerardo Galeote, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα (B6-0002/2009)

Ο Paolo Costa αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Reinhard Rack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gilles Savary, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht και Saïd El Khadraoui.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0102/2008) που κατέθεσαν οι Cornelis Visser, Ivo Belet και Ruth Hieronymi, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (B6-0495/2008)

Ο Cornelis Visser αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κατερίνα Μπατζελή, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Μανώλης Μαυρομμάτης, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg και Emine Bozkurt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Thomas Mann και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια (συνοπτική παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια [2008/2149(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Ο Bastiaan Belder προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.


18. Η κοινή γεωργική πολιτική και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια (συνοπτική παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια [2008/2153(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

Η Mairead McGuinness προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.


19. Προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (συνοπτική παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας [2008/2067(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

Η Genowefa Grabowska προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.


20. Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2007 και 2008 (συνοπτική παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2007-2008 [2008/2244(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

Η Donata Gottardi προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.


21. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (συνοπτική παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση [2008/2114(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

Παρεμβαίνει η Barbara Weiler, η οποία ασκεί κριτική επί της διαδικασίας της "συνοπτικής παρουσίασης" που προβλέπεται στο άρθρο 131 α του Κανονισμού, και προβαίνει στην παρουσίαση της έκθεσής της.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Σε συνέχεια της παρέμβασης της Barbara Weiler, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 45, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.


22. Η ΚΑΠ και η προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα (συνοπτική παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ΚΑΠ και την προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα [2008/2178(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

Ο Pedro Guerreiro προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.


23. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (συνοπτική παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας [2008/2039(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

Η Teresa Riera Madurell προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.01.2009.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 418.510/OJMA).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 10.45 μ.μ.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Αγγελάκας, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Δημητρίου, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Matula, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Τρακατέλλης, Trautmann, Trüpel, Τζαμπάζη, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου