Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 200kWORD 115k
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Andmekaitse (Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametissenimetamine)
 7.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Petitsioonid
 11.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 12.Tööplaan
 13.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 14.Tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks ***II - Taimekaitsevahendite turuleviimine ***II (arutelu)
 15.Linnaliikluse tegevuskava (arutelu)
 16.Ringhäälinguteatise läbivaatamine - riigiabi avalik-õiguslikule ringhäälingule (arutelu)
 17.Kaubandus- ja majandussuhted Lääne-Balkani riikidega (lühiettekanne)
 18.Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus (lühiettekanne)
 19.Kodanikuühiskonna dialoogi arendamine Lissaboni lepingu põhjal (lühiettekanne)
 20.Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus 2007 - 2008 (lühiettekanne)
 21.Ettepanek võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (lühiettekanne)
 22.Ühine kalanduspoliitika ja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisel (lühiettekanne)
 23.Direktiivi 2002/73/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega) ülevõtmine ja kohaldamine (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse olukorra kohta Gazas.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Rumeenia pädevad ametiasutused teatasid, et Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea ja Mihaela Popa on valitud Rumeenia parlamendi liikmeteks.

Vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ja kodukorra artikli 4 lõikele 1 võttis parlament selle teadmiseks ja märkis nende kohtade vabaksjäämist alates 19.12.2008.

Samad ametiasutused teatasid ühtlasi, et Euroopa Parlamendi liikmeteks on alates 22.12.2008 valitud järgmised isikud: Roberta Alma Anastase asemel Adrian Manole, Monica Maria Iacob-Ridzi asemel Iosif Matula, Mihaela Popa asemel Călin Cătălin Chiriţă, Petru Filipi asemel Alexandru Nazare, Dumitru Oprea asemel Daniel Petru Funeriu.

Soome pädevad ametiasutused on teatanud Piia-Noora Kauppi asemel Eva-Riitta Siitoneni ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 1. jaanuarist 2009.

Kuna nende mandaatide kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaatide võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu ja Eva-Riitta Siitonen vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE-DE taotlusel kinnitas parlament järgmise ettepaneku:

TRAN komisjon: Robert Atkins ei ole enam komisjoni täisliige.


6. Andmekaitse (Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametissenimetamine)

Parlamendi president teatas, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 42 kohaselt kiitis esimeeste konverents oma 8. jaanuari 2009. aasta koosolekul ja LIBE komisjoni soovitusel heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühise kokkuleppe nimetada Peter Hustinxi Euroopa andmekaitseinspektoriks ja Giovanni Buttarelli inspektori asetäitjaks.

Parlamendi president kirjutab nimetamisotsusele alla kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga.


7. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tekstiilinimetuste kohta (uuestisõnastatud versioon) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 viisainfosüsteemi (VIS) kasutamise osas Schengeni piirieeskirjade raames (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste haavatavamate liiklejate kaitsega ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2003/102/EÜ ning 2005/66/EÜ (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid:

- Raport üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (määruse (EÜ) nr 1049/2001 rakendamine) (2007/2154(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöölepingu sõlmimise kohta (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Raport kodanikuühiskonna dialoogi arendamise väljavaadete kohta Lissaboni lepingu põhjal (2008/2067(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Raport ühise kalanduspoliitika ja ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi kohta kalavarude majandamisel (2008/2178(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Raport ELi eelarvest Afganistanile eraldatavate vahendite kontrolli kohta (2008/2152(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Raport kaubandus- ja majandussuhete kohta Lääne-Balkani riikidega (2008/2149(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Raport direktiivi 2002/73/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega) ülevõtmise ja kohaldamise kohta (2008/2039(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv eurofonde käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Raport ÜRO inimõiguste nõukogu arengu, sealhulgas ELi rolli kohta (2008/2201(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Raport ühise põllumajanduspoliitika ja ülemaailmse toiduainetega kindlustatuse kohta (2008/2153(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Raport riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2007–2008 (2008/2244(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Ühenduste Esimese Astme kohtu kodukorda Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste osas esitatud apellatsioonikaebuste puhul kehtiva keeltekasutuse korraga seotud küsimuses (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ovoalbumiini ja laktalbumiini ühise kaubandussüsteemi kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta (kodifitseerimine) (KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Raport ettepaneku kohta võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv nr 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (2008/2114(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0001/2009)

- nõukogule:

- Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

- komisjonile:

Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) soovituste ettepanekud (kodukorra artikkel 114)

- Alexander Graf Lambsdorff, fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule: Euroopa Liidu prioriteedid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 64. istungjärguks (B6-0034/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET


9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

- (O-0102/2008), mille esitas(id) Cornelis Visser, Ivo Belet ja Ruth Hieronymi CULT komisjoni nimel komisjonile: Ringhäälinguteatise läbivaatamine - riigiabi avalik-õiguslikule ringhäälingule (B6-0495/2008),

- (O-0134/2008), mille esitas(id) Neil Parish AGRI komisjoni nimel komisjonile: Loomade vedamist käsitlev määrus (EÜ) nr 1/2005: liikmesriikide aastaaruanded määruse rakendamise kohta (B6-0496/2008),

- (O-0135/2008), mille esitas(id) Neil Parish AGRI komisjoni nimel komisjonile: Vahemeremaade toitumistavad (B6-0497/2008),

- (O-0143/2009), mille esitas(id) Paolo Costa TRAN komisjoni nimel ja Gerardo Galeote DEVE komisjoni nimel komisjonile: Linnaliikluse tegevuskava (B6-0002/2009).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski ja Janusz Wojciechowski: Eriolümpiamängude toetamine Euroopa Liidus (0001/2009),

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin ja Corina Creţu: Rumeenia kodanike kinnisvara ebaõiglane sundvõõrandamine omandiõigust käsitleva puuduliku õigusakti alusel (0002/2009),

- Philip Claeys, Frank Vanhecke ja Koenraad Dillen: Katsed saavutada Türgi kaguosas asuva St Gabrieli kloostri konfiskeerimine (0003/2009).


10. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

17. detsember 2008

Valerian Stan (nr 1689/2008); Josep Guinot Mauchan (nr 1690/2008); Oscar Maniega Izquierdo (nr 1691/2008); Luisa Galera Serrano (nr 1692/2008); (nimi salastatud) (nr 1693/2008); Cathrin Bauer (nr 1694/2008); (nimi salastatud) (nr 1695/2008); Jacqueline Croÿ (Fondation Princesse Decroÿ et Massimo Lancellotti) (nr 1696/2008); Aurel-Ioan Vidu (nr 1697/2008); Artimiza Mujdei (nr 1698/2008); Antonio Vilela Fernández (Asociación Maltratados por las Administraciones (AMA)) (16000 allkirja) (nr 1699/2008); Marina Matzko (nr 1700/2008); Mario Cavaliere (nr 1701/2008); Christian Goralczyk (nr 1702/2008); Mirkka Salo (nr 1703/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten liitto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (nr 1704/2008); Cesare Minora (Fallimento Srl) (nr 1705/2008); Paulina Popescu (nr 1706/2008); Annegret Jeziorski (nr 1707/2008); Brigitte Dahlbender (Bund Freunde der Erde - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) (98 allkirja) (nr 1708/2008); Zuzana Čaputová (8010 allkirja) (nr 1709/2008); Susanne Gegenbauer (nr 1710/2008); Konstantin Smaraidos (nr 1711/2008); Liviu-Daniel Sava (nr 1712/2008); (nimi salastatud) (nr 1713/2008); Carlos Manuel Januário Silva (nr 1714/2008); Thomas Stange (nr 1715/2008); (nimi salastatud) (nr 1716/2008); Ion Garboan (nr 1717/2008); Norbert Braun (nr 1718/2008); Agnieszka Bardon (nr 1719/2008); Günter Krembsler (nr 1720/2008); Myriam Charlier (nr 1721/2008); (nimi salastatud) (nr 1722/2008); (nimi salastatud) (nr 1723/2008); (nimi salastatud) (nr 1724/2008); Rachele Baglieri (nr 1725/2008); (nimi salastatud) (nr 1726/2008); Daniele Indri (nr 1727/2008); Johann Neuwirth (nr 1728/2008); Stilianos Triviza (nr 1729/2008); Anastasios Kolagis (nr 1730/2008); Victor Galea (Alternattiva Demokratika) (nr 1731/2008); Simon & Hilary Dennett (2 allkirja) (nr 1732/2008); Paul Le Liboux (nr 1733/2008); Virgiliu Stere (Association des propriétaires en vertu de la loi 112/1995) (4 allkirja) (nr 1734/2008); Marton Mihai (nr 1735/2008); (nimi salastatud) (nr 1736/2008);

18. detsember 2008

DL Inglewood (nr 1737/2008); Claudia Peters (ARI - All Road International GmbH) (nr 1738/2008); Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (nr 1739/2008); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (nr 1740/2008); Katharina Müller-Bock (nr 1741/2008); Robert Lehneking (nr 1742/2008); Wilhelm Plagge (nr 1743/2008); Norbert Holefeld (nr 1744/2008); Sandra Stolle (3 allkirja) (nr 1745/2008); Maksim Reva (nr 1746/2008); Michael Bense (nr 1747/2008); Xenia Burlaca (nr 1748/2008); Janice Watson (nr 1749/2008); António Sousa (nr 1750/2008); (nimi salastatud) (nr 1751/2008); Mariarita Iannone (nr 1752/2008); (nimi salastatud) (nr 1753/2008); (nimi salastatud) (nr 1754/2008); (nimi salastatud) (nr 1755/2008); (nimi salastatud) (nr 1756/2008); Oliver Bartholin Maduro Tuxen (IPL/Laser) (nr 1757/2008); John-Michael Hickman (nr 1759/2008); Thomas Fowler (nr 1760/2008); (nimi salastatud) (nr 1761/2008); Michele Pastorino (nr 1762/2008);

5. jaanuar 2009

(nimi salastatud) (nr 1763/2008); David Pegg (The EU Trade Group of the Palestine Solidarity Campaign) (21 allkirja) (nr 1764/2008); Panagiotis Karras (nr 1765/2008); (nimi salastatud) (nr 1766/2008); (nimi salastatud) (nr 1767/2008); Marcus Dietlmeier (nr 1768/2008); (nimi salastatud) (nr 1769/2008); Joseph Kiefer (nr 1770/2008); Maria Dolores Hernández Romero (nr 1771/2008); Josefa Rzepka (nr 1772/2008); Mario Spagnoli (2378 allkirja) (nr 1773/2008); Gianpaolo Chendi (Movimento dei "Verdi" Bassa Friulana) (nr 1774/2008); Hélène Geuser (Association pour l'aide au Handicap au sein du Ministère des Finances) (nr 1775/2008); Paula Sandu-Stillert (nr 1776/2008); Arto Koivuniemi (nr 1777/2008); Ingela Bursjoo (nr 1778/2008); Maximina Canseco Prieto (Partido dos Socialistas da Galicia - Agrupación de Quiroga) (2 allkirja) (nr 1779/2008); Gheorghe Ghiurau (nr 1780/2008); Helmut Schmidt (nr 1781/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1782/2008); Michel Bernard (Association France Palestine Solidarité) (3 allkirja) (nr 1783/2008); Shina Memud (nr 1784/2008).


11. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga;

- Euroopa Ühenduse ja Iisraeli riigi vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev leping.


12. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2009. aasta jaanuari osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 418.510/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

Esmaspäev

Andrikiene raport A6-0498/2008 (lõpliku päevakorraprojekti punkt 42) pannakse kolmapäeval hääletusele ilma aruteluta.

Teisipäev

- muudatusteta.

Kolmapäev

- Fraktsioon Verts/ALE esitas taotluse lõpetada arutelu olukorra kohta Lähis-Idas/Gazas (lõpliku päevakorraprojekti punkt 55) resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, ja Elmar Brok fraktsiooni PPE-DE nimel.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (105 poolt, 86 vastu, 12 erapooletut).

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

Resolutsiooni ettepanekud: esmaspäev, 12. jaanuar 2009 kl 20.00.

Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ettepanekud: kolmapäev, 14. jaanuar 2009 kl. 10.00.

Neljapäev

- muudatusteta.

°
° ° °

Sõna võtsid Venemaa gaasitarnete teemal Ukrainale ja ELile (lõpliku päevakorraprojekti punkt 56) Daniel Cohn-Bendit ja Giorgos Dimitrakopoulos, kes väljendas soovi, et komisjon annaks parlamendile viimaste arengute kohta täiendavat teavet.

Tööplaan kinnitati.


13. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, László Tőkés, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott, Dimitar Stoyanov, Tunne Kelam, Magda Kósáné Kovács, Magor Imre Csibi, Bogusław Rogalski, Daniel Strož, Nicodim Bulzesc, Aurelio Juri, Rareş-Lucian Niculescu, Miloš Koterec, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried, Jelko Kacin, Liam Aylward, Jaromír Kohlíček, Emmanouil Angelakas ja Silvia-Adriana Ţicău.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Gay Mitchell, Proinsias De Rossa, Hanna Foltyn-Kubicka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Zvěřina, Gerard Batten, Avril Doyle, Slavi Binev, Maria Petre ja Mieczysław Edmund Janowski.


14. Tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks ***II - Taimekaitsevahendite turuleviimine ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Hiltrud Breyer tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võtsid Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Sõna võtsid Erna Hennicot-Schoepges fraktsiooni PPE-DE nimel, Dan Jørgensen fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Ashley Mote (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz ja Bart Staes.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võtsid Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish ja Avril Doyle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski ja James Nicholson.

Sõna võttis Stavros Dimas.

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

Sõna võtsid Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness ja Hiltrud Breyer Mairead McGuinnessi sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.01.2009protokoll punkt 6.10 ja 13.01.2009protokoll punkt 6.11.


15. Linnaliikluse tegevuskava (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0143/2008), mille esitas(id) Paolo Costa TRAN komisjoni nimel ja Gerardo Galeote DEVE komisjoni nimel komisjonile: Linnaliikluse tegevuskava (B6-0002/2009)

Paolo Costa esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Androulla Vassiliou (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Reinhard Rack fraktsiooni PPE-DE nimel, Gilles Savary fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht ja Saïd El Khadraoui.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis Androulla Vassiliou.

Arutelu lõpetati.


16. Ringhäälinguteatise läbivaatamine - riigiabi avalik-õiguslikule ringhäälingule (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0102/2008), mille esitas(id) Cornelis Visser, Ivo Belet ja Ruth Hieronymi CULT komisjoni nimel komisjonile: Ringhäälinguteatise läbivaatamine - riigiabi avalik-õiguslikule ringhäälingule (B6-0495/2008)

Cornelis Visser esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Androulla Vassiliou (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Ivo Belet fraktsiooni PPE-DE nimel, Katerina Batzeli fraktsiooni PSE nimel, Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Manolis Mavrommatis, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg ja Emine Bozkurt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Thomas Mann ja Zuzana Roithová.

Sõna võttis Androulla Vassiliou.

Arutelu lõpetati.


17. Kaubandus- ja majandussuhted Lääne-Balkani riikidega (lühiettekanne)

Raport kaubandus- ja majandussuhete kohta Lääne-Balkani riikidega [2008/2149(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder tegi ettekande.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.01.2009protokoll punkt 6.5.


18. Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus (lühiettekanne)

Raport ühise põllumajanduspoliitika ja ülemaailmse toiduainetega kindlustatuse kohta [2008/2153(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

Mairead McGuinness tegi ettekande.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.01.2009protokoll punkt 6.6.


19. Kodanikuühiskonna dialoogi arendamine Lissaboni lepingu põhjal (lühiettekanne)

Raport kodanikuühiskonna dialoogi arendamise väljavaadete kohta Lissaboni lepingu põhjal [2008/2067(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

Genowefa Grabowska tegi ettekande.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.01.2009protokoll punkt 6.7.


20. Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus 2007 - 2008 (lühiettekanne)

Raport riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2007 - 2008 [2008/2244(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

Donata Gottardi tegi ettekande.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.01.2009protokoll punkt 6.13.


21. Ettepanek võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (lühiettekanne)

Raport ettepaneku kohta võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta [2008/2114(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

Sõna võttis Barbara Weiler, kes kritiseeris kodukorra artikli 131 a kohast lühiettekande menetlust, ja tegi ettekande oma raporti kohta.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Asepresident tuletas Barbara Weileri sõnavõtu järel meelde kodukorra artikli 45 lõikes 2 sisalduvaid sätteid.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.01.2009protokoll punkt 6.8.


22. Ühine kalanduspoliitika ja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisel (lühiettekanne)

Raport ühise kalanduspoliitika ja ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi kohta kalavarude majandamisel [2008/2178(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

Pedro Guerreiro tegi ettekande.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.01.2009protokoll punkt 6.9.


23. Direktiivi 2002/73/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega) ülevõtmine ja kohaldamine (lühiettekanne)

Raport direktiivi 2002/73/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega) ülevõtmise ja kohaldamise kohta [2008/2039(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

Teresa Riera Madurell tegi ettekande.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.01.2009protokoll punkt 6.2.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 418.510/OJMA).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika