Index 
Jegyzőkönyv
PDF 209kWORD 121k
2009. január 12., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Adatvédelem (az európai adatvédelmi biztos és a helyettes adatvédelmi biztos kinevezése)
 7.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 10.Petíciók
 11.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 12.Ügyrend
 13.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 14.A peszticidek fenntartható használatáról szóló keretirányelv ***II - Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***II (vita)
 15.A városi mobilitásról szóló cselekvési terv (vita)
 16.Műsorszolgáltatási közlemény felülvizsgálata - a közszolgálati műsorsugárzás állami támogatása (vita)
 17.Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal (rövid ismertetés)
 18.A közös agrárpolitika és a globális élelmiszerbiztonság (rövid ismertetés)
 19.A civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatai a Lisszaboni Szerződést követően (rövid ismertetés)
 20.Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008 (rövid ismertetés)
 21.A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetése, alkalmazása és végrehajtása (rövid ismertetés)
 22.A közös halászati politika és ökoszisztéma-alapú megközelítés a halászati gazdálkodásban (rövid ismertetés)
 23.A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK irányelv átültetése és alkalmazása (rövid ismertetés)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2008 - 2009

2009. január 12- 15-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05 órakor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a gázai helyzettel kapcsolatban.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


4. A Parlament tagjai

A román hatóságok bejelentették, hogy a következő képviselőket a román parlament képviselőivé választották: Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea és Mihaela Popa.

A Parlament ezt tudomásul veszi és az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése, valamint az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében megállapítja képviselői helyük 2008. december 19-i hatállyal való megüresedését.

Ugyanezen hatóságok azt is bejelentették, hogy 2008. december 22-i hatállyal a következő képviselőket európai parlamenti képviselővé választották: Roberta Alma Anastase helyére Adrian Manole-t, Monica Maria Iacob-Ridzi helyére Iosif Matulát, Mihaela Popa helyére Călin Cătălin Chiriţă-t, Petru Filip helyére Alexandru Nazarét, Dumitru Oprea helyére Daniel Petru Funeriut.

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Eva-Riitta Siitonen kinevezését Piia-Noora Kauppi helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2009. január 1.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu és Eva-Riitta Siitonen elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE-DE képviselőcsoportja kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi javaslatot:

TRAN bizottság: Robert Atkins a továbbiakban nem rendes tag.


6. Adatvédelem (az európai adatvédelmi biztos és a helyettes adatvédelmi biztos kinevezése)

Az elnök bejelenti, hogy a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke értelmében az Elnökök Értekezlete 2009. január 8-i ülésén, a LIBE bizottsággal folytatott tanácskozásokat követően, jóváhagyta Peter Hustinxnak a Parlament és a Tanács által európai adatvédelmi biztossá, valamint Giovanni Buttarelli helyettes adatvédelmi biztossá történő kinevezését.

Az elnök szerdán írja alá a kinevezési határozatot a Tanács soros elnökével együtt.


7. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gépjárműveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 2003/102/EK és a 2005/66/EK irányelvek hatályon kívül helyezéséről (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- Jelentés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánosságáról (az 1049/2001/EK rendelet végrehajtása) (2007/2154(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Jelentés az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - TRAN bizottság - Előadó: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Jelentés a civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatairól a Lisszaboni Szerződés alapján (2008/2067(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Jelentés a közös halászati politikáról és a halászati gazdálkodásban alkalmazott ökoszisztéma-alapú szemléletről (2008/2178(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Jelentés az Afganisztánban felhasznált uniós források költségvetési ellenőrzéséről (2008/2152(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Jelentés a nyugat-balkáni országokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról (2008/2149(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Jelentés a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK irányelv átültetéséről és alkalmazásáról (2008/2039(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott változat) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Jelentés az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának fejlődéséről, beleértve az EU szerepét (2008/2201(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Jelentés a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Jelentés a közös agrárpolitikáról és a globális élelmezésbiztonságról (2008/2153(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Jelentés az államháztartásokról a GMU-ban 2007–2008-ban (2008/2244(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Jelentés az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzatának az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi határozattervezetről (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Jelentés az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Jelentés a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Jelentés a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv és a megtévesztő és összehasonlító reklámra vonatkozó 2006/114/EK irányelv átültetéséről, végrehajtásáról és érvényesítéséről (2008/2114(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) a képviselők

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 109. cikke) (B6-0001/2009)

- a Tanácshoz:

Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

- a Bizottsághoz:
Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 114. cikke)

- Alexander Graf Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Közgyűlése 64. ülésszakára vonatkozóan (B6-0034/2009)

utalva:

illetékes :

AFET


9. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 108. cikke):

- (O-0102/2008) felteszi: Cornelis Visser, Ivo Belet és Ruth Hieronymi, a CULT bizottság nevében,a Bizottsághoz: Műsorszolgáltatási közlemény felülvizsgálata - a közszolgálati műsorsugárzás állami támogatása (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) felteszi: Neil Parish, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az állatok szállításáról szóló 1/2005/EK rendelet: a tagállamok éves jelentése a végrehajtásról (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) felteszi: Neil Parish, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Mediterrán étrend (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) felteszi: Paolo Costa, a TRAN bizottság nevében, és Gerardo Galeote, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A városi mobilitásról szóló cselekvési terv (B6-0002/2009)

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski és Janusz Wojciechowski, az Európai Unióban a paraolimpia támogatásáról (0001/2009);

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin és Corina Creţu, számos román állampolgár tulajdonának jogtalan kisajátításáról a tulajdonjogi rendszerre vonatkozó félrevezető jogszabály alkalmazását követően (0002/2009);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke és Koenraad Dillen, a délkelet-törökországi Szent Gábriel kolostor kisajátítására irányuló kísérletekről (0003/2009).


10. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az eljárási szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2008. december 17.

Valerian Stan (n° 1689/2008); Josep Guinot Mauchan (n° 1690/2008); Oscar Maniega Izquierdo (n° 1691/2008); Luisa Galera Serrano (n° 1692/2008); (titkos név) (n° 1693/2008); Cathrin Bauer (n° 1694/2008); (titkos név) (n° 1695/2008); Jacqueline Croÿ (Fondation Princesse Decroÿ et Massimo Lancellotti) (n° 1696/2008); Aurel-Ioan Vidu (n° 1697/2008); Artimiza Mujdei (n° 1698/2008); Antonio Vilela Fernández (Asociación Maltratados por las Administraciones (AMA)) (16000 aláírás) (n° 1699/2008); Marina Matzko (n° 1700/2008); Mario Cavaliere (n° 1701/2008); Christian Goralczyk (n° 1702/2008); Mirkka Salo (n° 1703/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (n° 1704/2008); Cesare Minora (Fallimento Srl) (n° 1705/2008); Paulina Popescu (n° 1706/2008); Annegret Jeziorski (n° 1707/2008); Brigitte Dahlbender (Bund Freunder Er- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) (98 aláírás) (n° 1708/2008); Zuzana Čaputová (8010 aláírás) (n° 1709/2008); Susanne Gegenbauer (n° 1710/2008); Konstantin Smaraidos (n° 1711/2008); Liviu-Daniel Sava (n° 1712/2008); (titkos név) (n° 1713/2008); Carlos Manuel Januário Silva (n° 1714/2008); Thomas Stange (n° 1715/2008); (titkos név) (n° 1716/2008); Ion Garboan (n° 1717/2008); Norbert Braun (n° 1718/2008); Agnieszka Bardon (n° 1719/2008); Günter Krembsler (n° 1720/2008); Myriam Charlier (n° 1721/2008); (titkos név) (n° 1722/2008); (titkos név) (n° 1723/2008); (titkos név) (n° 1724/2008); Rachele Baglieri (n° 1725/2008); (titkos név) (n° 1726/2008); Daniele Indri (n° 1727/2008); Johann Neuwirth (n° 1728/2008); Stilianos Triviza (n° 1729/2008); Anastasios Kolagis (n° 1730/2008); Victor Galea (Alternattiva Demokratika) (n° 1731/2008); Simon & Hilary Dennett (2 aláírás) (n° 1732/2008); Paul Le Liboux (n° 1733/2008); Virgiliu Stere (Association des propriétaires en vertu la loi 112/1995) (4 aláírás) (n° 1734/2008); Marton Mihai (n° 1735/2008); (titkos név) (n° 1736/2008);

2008. december 18.

DL Inglewood (n° 1737/2008); Claudia Peters (ARI - All Road International GmbH) (n° 1738/2008); Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (n° 1739/2008); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (n° 1740/2008); Katharina Müller-Bock (n° 1741/2008); Robert Lehneking (n° 1742/2008); Wilhelm Plagge (n° 1743/2008); Norbert Holefeld (n° 1744/2008); Sandra Stolle (3 aláírás) (n° 1745/2008); Maksim Reva (n° 1746/2008); Michael Bense (n° 1747/2008); Xenia Burlaca (n° 1748/2008); Janice Watson (n° 1749/2008); António Sousa (n° 1750/2008); (titkos név) (n° 1751/2008); Mariarita Iannone (n° 1752/2008); (titkos név) (n° 1753/2008); (titkos név) (n° 1754/2008); (titkos név) (n° 1755/2008); (titkos név) (n° 1756/2008); Oliver Bartholin Maduro Tuxen (IPL/Laser) (n° 1757/2008); John-Michael Hickman (n° 1759/2008); Thomas Fowler (n° 1760/2008); (titkos név) (n° 1761/2008); Michele Pastorino (n° 1762/2008);

2009. január 5.

(titkos név) (n° 1763/2008); David Pegg (The EU TraGroup of the Palestine Solidarity Campaign) (21 aláírás) (n° 1764/2008); Panagiotis Karras (n° 1765/2008); (titkos név) (n° 1766/2008); (titkos név) (n° 1767/2008); Marcus Dietlmeier (n° 1768/2008); (titkos név) (n° 1769/2008); Joseph Kiefer (n° 1770/2008); Maria Dolores Hernandez Romero (n° 1771/2008); Josefa Rzepka (n° 1772/2008); Mario Spagnoli (2378 aláírás) (n° 1773/2008); Gianpaolo Chendi (Movimento dei "Verdi" Bassa Friulana) (n° 1774/2008); Hélène Geuser (Association pour l'aiau Handicap au sein du Ministère des Finances) (n° 1775/2008); Paula Sandu-Stillert (n° 1776/2008); Arto Koivuniemi (n° 1777/2008); Ingela Bursjoo (n° 1778/2008); Maximina Canseco Prieto (Partido dos Socialistas da Galicia - Agrupación Quiroga) (2 aláírás) (n° 1779/2008); Gheorghe Ghiurau (n° 1780/2008); Helmut Schmidt (n° 1781/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (n° 1782/2008); Michel Bernard (Association France Palestine Solidarité) (3 aláírás) (n° 1783/2008); Shina Memud (n° 1784/2008).


11. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából;

- Megállapodás az Európai Közösség és Izrael Állam között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről.


12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2009. januári plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 418.510/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

hétfő

Az A6-0498/2008 Andrikiene-jelentést (a végleges napirendtervezet 42. pontja) szerdán bocsátják szavazásra vita nélkül.

kedd

Nincs javasolt változtatás.

szerda

A Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy a közel-keleti/gázai helyzetről szóló vitát (a végleges napirendtervezet 55. pontja) állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárják.

Felszólal: Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérelmet, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Elmar Brok, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (105 mellette, 86 ellene, 12 tartózkodás).

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

Állásfoglalásra irányuló indítványok: ma, azaz 2009. január 12., 20 óra.

Módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítvány: 2009. január 14., szerda 10 óra.

csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Felszólal: az Ukrajnának és az EU-nak Oroszország által történő gázszállítással kapcsolatban (a végleges napirendtervezet 56. pontja) Daniel Cohn-Bendit és Giorgos Dimitrakopoulos, utóbbi kéri a Bizottságot, hogy adjon részletes felvilágosítást a Parlamentnek a helyzet legutóbbi fejleményeiről.

Az ügyrendet megállapították.


13. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, László Tőkés, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott, Dimitar Stoyanov, Tunne Kelam, Magda Kósáné Kovács, Magor Imre Csibi, Bogusław Rogalski, Daniel Strož, Nicodim Bulzesc, Aurelio Juri, Rareş-Lucian Niculescu, Miloš Koterec, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried, Jelko Kacin, Liam Aylward, Jaromír Kohlíček, Emmanouil Angelakas és Silvia-Adriana Ţicău.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Gay Mitchell, Proinsias De Rossa, Hanna Foltyn-Kubicka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Zvěřina, Gerard Batten, Avril Doyle, Slavi Binev, Maria Petre és Mieczysław Edmund Janowski.


14. A peszticidek fenntartható használatáról szóló keretirányelv ***II - Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról egy a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására és a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezésére tekintettel [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Hiltrud Breyer előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja) és Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Erna Hennicot-Schoepges, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dan Jørgensen, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne Laperrouze, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ashley Mote, független, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz és Bart Staes.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish és Avril Doyle.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski és James Nicholson.

Felszólal: Stavros Dimas.

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

Felszólal: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness és Hiltrud Breyer, utóbbi Mairead McGuinness felszólalásával kapcsolatban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.10. pont és 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.11. pont .


15. A városi mobilitásról szóló cselekvési terv (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0143/2008) felteszi: Paolo Costa, a TRAN bizottság nevében és Gerardo Galeote, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A városi mobilitásról szóló cselekvési terv (B6-0002/2009)

Paolo Costa kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Reinhard Rack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Gilles Savary, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jean Marie Beaupuy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht és Saïd El Khadraoui.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Androulla Vassiliou.

A vitát berekesztik.


16. Műsorszolgáltatási közlemény felülvizsgálata - a közszolgálati műsorsugárzás állami támogatása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0102/2008) felteszi: Cornelis Visser, Ivo Belet és Ruth Hieronymi, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Műsorszolgáltatási közlemény felülvizsgálata - a közszolgálati műsorsugárzás állami támogatása (B6-0495/2008)

Cornelis Visser kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Katerina Batzeli, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ignasi Guardans Cambó, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Manolis Mavrommatis, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg és Emine Bozkurt.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Thomas Mann és Zuzana Roithová.

Felszólal: Androulla Vassiliou.

A vitát berekesztik.


17. Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal (rövid ismertetés)

Jelentés a Nyugat-Balkánnal fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról [2008/2149(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder előterjeszti.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.5. pont .


18. A közös agrárpolitika és a globális élelmiszerbiztonság (rövid ismertetés)

Jelentés a közös agrárpolitikáról és a globális élelmiszerbiztonságról [2008/2153(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

Mairead McGuinness előterjeszti.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.6. pont .


19. A civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatai a Lisszaboni Szerződést követően (rövid ismertetés)

Jelentés a civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatairól a Lisszaboni Szerződést követően [2008/2067(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

Genowefa Grabowska előterjeszti.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.7. pont .


20. Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008 (rövid ismertetés)

Jelentés az államháztartásokról a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008 [2008/2244(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

Donata Gottardi előterjeszti.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.13. pont .


21. A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetése, alkalmazása és végrehajtása (rövid ismertetés)

Jelentés a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetéséről, alkalmazásáról és végrehajtásáról [2008/2114(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

Felszólal: Barbara Weiler, aki kritizálja az eljárási szabályzat 131a. cikkében előírt „rövid ismertetési” eljárást, és előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Barbara Weiler felszólalása után az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 45. cikkének (2) bekezdésére.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.8. pont .


22. A közös halászati politika és ökoszisztéma-alapú megközelítés a halászati gazdálkodásban (rövid ismertetés)

Jelentés a közös halászati politikáról és az ökoszisztéma-alapú megközelítésről a halászati gazdálkodásban [2008/2178(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

Pedro Guerreiro előterjeszti.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.9. pont .


23. A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK irányelv átültetése és alkalmazása (rövid ismertetés)

Jelentés a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK irányelv átültetéséről és alkalmazásáról [2008/2039(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

Teresa Riera Madurell előterjeszti.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.15-i jegyzőkönyv 6.2. pont .


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 418.510/OJMA).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat