Index 
Proces-verbal
PDF 208kWORD 126k
Luni, 12 ianuarie 2009 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţia Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 6.Protecţia datelor (numirea Autorităţii europene pentru protecţia datelor şi a adjunctului Autorităţii)
 7.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 8.Depunere de documente
 9.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 10.Petiţii
 11.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 14.Directiva cadru referitoare la utilizarea durabilă a pesticidelor ***II - Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare ***II (dezbatere)
 15.Plan de acţiune referitor la mobilitatea urbană (dezbatere)
 16.Revizuirea Comunicării privind radiodifuziunea - Ajutorul de stat în favoarea canalelor publice de radiodifuziune (dezbatere)
 17.Relaţiile comerciale şi economice cu Balcanii de Vest (prezentare succintă)
 18.Politica agricolă comună şi siguranţa alimentară mondială (prezentare succintă)
 19.Perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona (prezentare succintă)
 20.Finanțele publice în UEM - 2007 şi 2008 (prezentare succintă)
 21.Transpunerea, punerea în aplicare şi executarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori şi a Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă (prezentare succintă)
 22.PCP şi gestionarea pescuitului pe baza ecosistemelor (prezentare succintă)
 23.Transpunerea şi aplicarea Directivei 2002/73/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.05.


2. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie privind situaţia din Gaza.


3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


4. Componenţa Parlamentului

Autorităţile române competente au comunicat că Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea şi Mihaela Popa au fost aleşi membri ai Parlamentului Român.

Parlamentul a luat act de acest fapt şi a constatat existenţa locurilor vacante cu efect de la 19 decembrie 2008, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Aceleaşi autorităţi au comunicat, de asemenea, alegerea în Parlamentul European, cu efect de la 22 decembrie 2008, a lui Adrian Manole, care o înlocuieşte pe Roberta Alma Anastase, Iosif Matula, care o înlocuieşte pe Monica Maria Iacob-Ridzi, Călin Cătălin Chiriţă, care o înlocuieşte pe Mihaela Popa, Alexandru Nazare, care îl înlocuieşte pe Petru Filip, Daniel Petru Funeriu, care îl înlocuieşte pe Dumitru Oprea.

Autorităţile finlandeze competente au informat că Eva-Riitta Siitonen este desemnată în locul lui Piia-Noora Kauppi, ca deputată în Parlament, cu efect de la 1 ianuarie 2009.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de Procedură, atât timp cât prerogativele acestora nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu şi Eva-Riitta Siitonen participă la lucrările Parlamentului şi se bucură de exercitarea deplină a drepturilor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi efectuat în prealabil declaraţia că nu deţin o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La cererea Grupului PPE-DE, Parlementul a ratificat următoarea propunere:

Comisia TRAN: Robert Atkins nu mai este membru titular.


6. Protecţia datelor (numirea Autorităţii europene pentru protecţia datelor şi a adjunctului Autorităţii)

Preşedintele a comunicat că, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) n° 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000, Conferinţa Preşedinţilor a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 8 ianuarie 2009 şi în urma deliberărilor Comisiei LIBE, numirea de comun acord de către Parlament şi Consiliu a lui Peter Hustinx în calitate de Autoritate europeană pentru protecţia datelor şi a lui Giovanni Buttarelli în calitate de adjunct al Autorităţii.

Preşedintele va semna miercuri decizia de desemnare, împreună cu Preşedintele în exerciţiu al Consiliului.


7. Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Preşedintele a anunţat că miercuri va semna, împreună cu Preşedintele Consiliului, următoarele acte adoptate în cadrul procedurii de codecizie, în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind denumirile textilelor (reformare) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen şi de modificare a Directivei 2007/46/CE (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea Sistemului de Informaţii privind vizele (VIS) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 2003/102/CE şi 2005/66/CE (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte:

- Raport referitor la accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001) (2007/2154(INI)) – Comisia LIBE - Raportor: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) – Comisia TRAN - Raportor: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Raport referitor la perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona (2008/2067(INI)) – Comisia AFCO - Raportoare: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Raport referitor la politica comună în domeniul pescuitului (PCP) și la abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului (2008/2178(INI)) – Comisia PECH - Raportor: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Raport referitor la controlul bugetar al fondurilor UE în Afganistan (2008/2152(INI)) – Comisia CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Raport privind relațiile comerciale și economice cu Balcanii de Vest (2008/2149(INI)) – Comisia INTA - Raportor: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Raport referitor la transpunerea și aplicarea Directivei nr. 2002/73/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (2008/2039(INI)) – Comisia FEMM - Raportoare: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) – Comisia ECON - Raportor: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Raport privind dezvoltarea Consiliului ONU pentru drepturile omului, inclusiv a rolului UE (2008/2201(INI)) – Comisia AFET - Raportoare: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) – Comisia LIBE - Raportor: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Raport referitor la politica agricolă comună şi siguranţa alimentară mondială (2008/2153(INI)) – Comisia AGRI - Raportoare: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Raport referitor la finanțele publice în UEM 2007-2008 (2008/2244(INI)) -Comisia ECON - Raportoare: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Regulamentului de procedură al Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene în ceea ce privește adaptarea regimului lingvistic aplicabil recursurilor formulate împotriva deciziilor Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) – Comisia JURI - Raportor: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei şi lactalbuminei (versiune codificată) (COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) – Comisia JURI - Raportoare: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre, şi transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre (versiune codificată) (COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) -Comisia JURI - Raportoare: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Raport referitor la transpunerea, aplicarea și asigurarea respectării Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și ale Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă (2008/2114(INI)) – Comisia IMCO - Raportoare: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) -Comisia ENVI - Raportoare: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor Consiliului nr. 79/117/CEE/şi 91/414/CEE (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) – Comisia ENVI - Raportoare: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) de către deputaţi:

2.1) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 109 din Regulamentul de procedură):(B6-0001/2009)

-adresate Consiliului:

Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

-adresate Comisiei:

Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) propuneri de recomandare (articolul 114 din Regulamentul de procedură)

- Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului privind prioritățile Uniunii Europene pentru cea de a 64-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (B6-0034/2009)

retrimis

fond :

AFET


9. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 108 din Regulamentul de procedură):

- (O-0102/2008) adresată de Cornelis Visser, Ivo Belet şi Ruth Hieronymi, în numele Comisiei CULT,Comisiei: Revizuirea Comunicării privind radiodifuziunea - Ajutorul de stat în favoarea canalelor publice de radiodifuziune (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) adresată de Neil Parish, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Regulamentul privind transportul de animale (CE) nr. 1/2005: rapoarte anuale ale statelor membre privind aplicarea acestuia (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) adresată de Neil Parish, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Dieta mediteraneană (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) adresată de Paolo Costa, în numele Comisiei TRAN, şi Gerardo Galeote, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Planul de acţiune privind mobilitatea urbană (B6-0002/2009)

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski şi Janusz Wojciechowski, privind sprijinul pentru programul Special Olympics în Uniunea Europeană (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin şi Corina Creţu, privind deposedarea abuzivă a unui număr de cetățeni români ca urmare a aplicării unei legislații eronate privind regimul juridic al proprietății (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke şi Koenraad Dillen, privind privind încercările de a obține confiscarea mănăstirii Sf. Gabriel din sud-estul Turciei (0003/2009)


10. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos, au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 191 alineatul (5) din Regulamentul de procedură:

17 decembrie 2008

de Valerian Stan (nr. 1689/2008); de Josep Guinot Mauchan (nr. 1690/2008); de Oscar Maniega Izquierdo (nr. 1691/2008); de Luisa Galera Serrano (nr. 1692/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1693/2008); de Cathrin Bauer (nr. 1694/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1695/2008); de Jacqueline De Croÿ (Fondation Princesse Decroÿ et Massimo Lancellotti) (nr. 1696/2008); de Aurel-Ioan Vidu (nr. 1697/2008); de Artimiza Mujdei (nr. 1698/2008); de Antonio Vilela Fernández (Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA)) (16000 semnături) (nr. 1699/2008); de Marina Matzko (nr. 1700/2008); de Mario Cavaliere (nr. 1701/2008); de Christian Goralczyk (nr. 1702/2008); de Mirkka Salo (nr. 1703/2008); de Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (nr. 1704/2008); de Cesare Minora (Fallimento Srl) (nr. 1705/2008); de Paulina Popescu (nr. 1706/2008); de Annegret Jeziorski (nr. 1707/2008); de Brigitte Dahlbender (Bund Freunde der Erde - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) (98 semnături) (nr. 1708/2008); de Zuzana Čaputová (8010 semnături) (nr. 1709/2008); de Susanne Gegenbauer (nr. 1710/2008); de Konstantin Smaraidos (nr. 1711/2008); de Liviu-Daniel Sava (nr. 1712/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1713/2008); de Carlos Manuel Januário Silva (nr. 1714/2008); de Thomas Stange (nr. 1715/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1716/2008); de Ion Garboan (nr. 1717/2008); de Norbert Braun (nr. 1718/2008); de Agnieszka Bardon (nr. 1719/2008); de Günter Krembsler (nr. 1720/2008); de Myriam Charlier (nr. 1721/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1722/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1723/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1724/2008); de Rachele Baglieri (nr. 1725/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1726/2008); de Daniele Indri (nr. 1727/2008); de Johann Neuwirth (nr. 1728/2008); de Stilianos Triviza (nr. 1729/2008); de Anastasios Kolagis (nr. 1730/2008); de Victor Galea (Alternattiva Demokratika) (nr. 1731/2008); de Simon & Hilary Dennett (2 semnături) (nr. 1732/2008); de Paul Le Liboux (nr. 1733/2008); de Virgiliu Stere (Asociaţia proprietarilor în virtutea legii 112/1995) (4 semnături) (nr. 1734/2008); de Marton Mihai (nr. 1735/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1736/2008);

18 decembrie 2008

de DL Inglewood (nr. 1737/2008); de Claudia Peters (ARI - All Road International GmbH) (nr. 1738/2008); de Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (nr. 1739/2008); de Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (nr. 1740/2008); de Katharina Müller-Bock (nr. 1741/2008); de Robert Lehneking (nr. 1742/2008); de Wilhelm Plagge (nr. 1743/2008); de Norbert Holefeld (nr. 1744/2008); de Sandra Stolle (3 semnături) (nr. 1745/2008); de Maksim Reva (nr. 1746/2008); de Michael Bense (nr. 1747/2008); de Xenia Burlaca (nr. 1748/2008); de Janice Watson (nr. 1749/2008); de António Sousa (nr. 1750/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1751/2008); de Mariarita Iannone (nr. 1752/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1753/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1754/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1755/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1756/2008); de Oliver Bartholin Maduro Tuxen (IPL/Laser) (nr. 1757/2008); de John-Michael Hickman (nr. 1759/2008); de Thomas Fowler (nr. 1760/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1761/2008); de Michele Pastorino (nr. 1762/2008);

5 ianuarie 2009

de (nume confidenţial) (nr. 1763/2008); de David Pegg (The EU Trade Group of the Palestine Solidarity Campaign) (21 semnături) (nr. 1764/2008); de Panagiotis Karras (nr. 1765/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1766/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1767/2008); de Marcus Dietlmeier (nr. 1768/2008); de (nume confidenţial) (nr. 1769/2008); de Joseph Kiefer (nr. 1770/2008); de Maria Dolores Hernández Romero (nr. 1771/2008); de Josefa Rzepka (nr. 1772/2008); de Mario Spagnoli (2378 semnături) (nr. 1773/2008); de Gianpaolo Chendi (Movimento dei "Verdi" Bassa Friulana) (nr. 1774/2008); de Hélène De Geuser (Association pour l'aide au Handicap au sein du Ministère des Finances) (nr. 1775/2008); de Paula Sandu-Stillert (nr. 1776/2008); de Arto Koivuniemi (nr. 1777/2008); de Ingela Bursjoo (nr. 1778/2008); de Maximina Canseco Prieto (Partido dos Socialistas da Galicia - Agrupación de Quiroga) (2 semnături) (nr. 1779/2008); de Gheorghe Ghiurau (nr. 1780/2008); de Helmut Schmidt (nr. 1781/2008); de Flavio Miccono (I.P.A.) (nr. 1782/2008); de Michel Bernard (Association France Palestine Solidarité) (3 semnături) (nr. 1783/2008); de Shina Memud (nr. 1784/2008).


11. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Protocol la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană;

- Acord între Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene.


12. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din ianuarie 2009 (PE 418.510/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 132 din Regulamentul de procedură)

Luni

Raportul Andrikiene A6-0498/2008 (punctul 42 din PDOJ) va fi supus votării miercuri, fără dezbatere.

Marţi

- fără propuneri de modificare

Miercuri

- Solicitare a Grupului Verts/ALE de a încheia dezbaterea privind situaţia din Orientul Mijlociu/Gaza (punctul 55 din PDOJ) prin depunerea unor propuneri de rezoluţie.

Au intervenit: Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, şi Elmar Brok, în numele Grupului PPE-DE.

Cu VE (105 pentru, 86 împotrivă, 12 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

Propuneri de rezoluţii: azi 12 ianuarie 2009, ora 20.00.

Amendamente şi propuneri de rezoluţii comune: miercuri 14 ianuarie 2009, ora 10.00.

Joi

- fără propuneri de modificare

°
° ° °

Au intervenit: cu privire la furnizarea de gaze naturale către Ucraina şi UE de către Rusia (punctul 56 din PDOJ) Daniel Cohn-Bendit şi Giorgos Dimitrakopoulos, cel din urmă pentru a-şi exprima dorinţa ca Parlamentul să primească precizări de la Comisie cu privire la ultimele noutăţi în această privinţă.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


13. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, László Tőkés, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott, Dimitar Stoyanov, Tunne Kelam, Magda Kósáné Kovács, Magor Imre Csibi, Bogusław Rogalski, Daniel Strož, Nicodim Bulzesc, Aurelio Juri, Rareş-Lucian Niculescu, Miloš Koterec, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried, Jelko Kacin, Liam Aylward, Jaromír Kohlíček, Emmanouil Angelakas şi Silvia-Adriana Ţicău.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Gay Mitchell, Proinsias De Rossa, Hanna Foltyn-Kubicka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Zvěřina, Gerard Batten, Avril Doyle, Slavi Binev, Maria Petre şi Mieczysław Edmund Janowski.


14. Directiva cadru referitoare la utilizarea durabilă a pesticidelor ***II - Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor Consiliului nr. 79/117/CEE/şi 91/414/CEE [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Hiltrud Breyer a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Au intervenit: Stavros Dimas (membru al Comisiei) şi Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: Erna Hennicot-Schoepges, în numele Grupului PPE-DE, Dan Jørgensen, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Liam Aylward, în numele Grupului UEN, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Ashley Mote, neafiliat, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz şi Bart Staes.

PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish şi Avril Doyle.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski şi James Nicholson.

A intervenit Stavros Dimas.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness şi Hiltrud Breyer, aceasta din urmă cu privire la intervenţia lui Mairead McGuinness.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 13.01.2009 şi punctul 6.11 al PV din 13.01.2009.


15. Plan de acţiune referitor la mobilitatea urbană (dezbatere)

Întrebare orală (O-0143/2008) adresată de Paolo Costa, în numele Comisiei TRAN şi Gerardo Galeote, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Planul de acţiune privind mobilitatea urbană (B6-0002/2009)

Paolo Costa a dezvoltat întrebarea orală.

Androulla Vassiliou (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Reinhard Rack, în numele Grupului PPE-DE, Gilles Savary, în numele Grupului PSE, Jean Marie Beaupuy, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht şi Saïd El Khadraoui.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit Androulla Vassiliou.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Revizuirea Comunicării privind radiodifuziunea - Ajutorul de stat în favoarea canalelor publice de radiodifuziune (dezbatere)

Întrebare orală (O-0102/2008) adresată de Cornelis Visser, Ivo Belet şi Ruth Hieronymi, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Revizuirea Comunicării privind radiodifuziunea - Ajutorul de stat în favoarea canalelor publice de radiodifuziune (B6-0495/2008)

Cornelis Visser a dezvoltat întrebarea orală.

Androulla Vassiliou (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ivo Belet, în numele Grupului PPE-DE, Katerina Batzeli, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Manolis Mavrommatis, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg şi Emine Bozkurt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Thomas Mann şi Zuzana Roithová.

A intervenit Androulla Vassiliou.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Relaţiile comerciale şi economice cu Balcanii de Vest (prezentare succintă)

Raport privind relațiile comerciale și economice cu Balcanii de Vest [2008/2149(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder face prezentarea.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 13.01.2009.


18. Politica agricolă comună şi siguranţa alimentară mondială (prezentare succintă)

Raport referitor la politica agricolă comună şi siguranţa alimentară mondială [2008/2153(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

Mairead McGuinness face prezentarea.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 13.01.2009.


19. Perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona (prezentare succintă)

Raport referitor la perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona [2008/2067(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportoare: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

Genowefa Grabowska face prezentarea.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 13.01.2009.


20. Finanțele publice în UEM - 2007 şi 2008 (prezentare succintă)

Raport referitor la finanțele publice în UEM 2007-2008 [2008/2244(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

Donata Gottardi face prezentarea.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 13.01.2009.


21. Transpunerea, punerea în aplicare şi executarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori şi a Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă (prezentare succintă)

Raport referitor la transpunerea, aplicarea și asigurarea respectării Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și ale Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă [2008/2114(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

A intervenit Barbara Weiler, care a criticat procedura „prezentării succinte” prevăzută la articolul 131a din Regulamentul de procedură şi şi-a prezentat raportul.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

În urma intervenţiei Barbarei Weiler, preşedintele a reamintit dispoziţiile articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 13.01.2009.


22. PCP şi gestionarea pescuitului pe baza ecosistemelor (prezentare succintă)

Raport referitor la politica comună în domeniul pescuitului (PCP) și la abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului [2008/2178(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

Pedro Guerreiro face prezentarea.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 13.01.2009.


23. Transpunerea şi aplicarea Directivei 2002/73/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (prezentare succintă)

Raport referitor la transpunerea și aplicarea Directivei nr. 2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă [2008/2039(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

Teresa Riera Madurell face prezentarea.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 15.01.2009.


24. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 418.510/OJMA).


25. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.45.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate