Zoznam 
Zápisnica
PDF 209kWORD 116k
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Ochrana údajov (menovanie európskeho kontrolného úradníka a jeho zástupcu)
 7.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 8.Predložené dokumenty
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Petície
 11.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 12.Program práce
 13.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 14.Trvalo udržateľné používanie pesticídov ***II - Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***II (rozprava)
 15.Akčný plán pre mestskú mobilitu (rozprava)
 16.Revízia oznámenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie (oznámenie o vysielaní) (rozprava)
 17.Hospodárske a obchodné vzťahy so západným Balkánom (stručná prezentácia)
 18.Spoločná poľnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť (stručná prezentácia)
 19.Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy (stručná prezentácia)
 20.Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008 (stručná prezentácia)
 21.Transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame (stručná prezentácia)
 22.Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva (stručná prezentácia)
 23.Transpozícia a uplatňovanie smernice 2002/73/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o situácii v Gaze.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné rumunské orgány oznámili, že Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea a Mihaela Popa boli zvolení za poslancov rumunského parlamentu.

Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a oznámil uvoľnenie ich mandátu v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods.1 rokovacieho poriadku s účinnosťou od 19. decembra 2008.

Tie isté orgány taktiež oznámili, že účinnosťou od 22. decembra 2008 boli za poslanca Európskeho parlamentu zvolení: Adrian Manole, ktorý nahradí Robertu Almu Anastaseho, Iosif Matula, ktorý nahradí Monicu Mariu Iacob-Ridzi, Călin Cătălin Chiriţă, ktorý nahradí Mihaelu Popu, Alexandru Nazare, ktorý nahradí Petra Filipa, Daniel Petru Funeriu, ktorý nahradí Dumitra Opreu.

Príslušné fínske úrady oznámili menovanie Evy-Riitty Siitonen za poslankyňu namiesto Piie-Noory Kauppi s účinnosťou od 1. januára 2009.

Kým sa nepreskúmajú ich osvedčenia o zvolení za poslanca alebo sa nerozhodne v akomkoľvek spore podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku, zaujmú Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu a Eva-Riitta Siitonen miesto v Parlamente a jeho orgánoch a využívajú všetky práva s tým spojené pod podmienkou, že predtým podpísali písomné vyhlásenie, že nezastávajú funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


5. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE-DE Parlament schválil tento návrh:

výbor TRAN: Robert Atkins už nie je jeho riadnym členom.


6. Ochrana údajov (menovanie európskeho kontrolného úradníka a jeho zástupcu)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 42 nariadenie (ES) č. 45/20001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 konferencia predsedov na svojej schôdzi z 8. januára 2009 a na základe rokovaní výboru LIBE schválila spoločné menovanie Parlamentom a Radou Petera Hustinxa za Európskeho kontrolného úradníka pre ochranu údajov, ako aj Giovanniho Buttarelliho za jeho zástupcu.

Predseda pristúpi v stredu k podpísaniu rozhodnutia o vymenovaní spoločne s úradujúcim predsedom Rady.


7. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku spolu s predsedom Rady v stredu podpíše tieto akty prijaté v spolurozhodovacom postupe:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií (prepracované znenie) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).


8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001) (2007/2154(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - výbor TRAN - Spravodajca: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Správa o perspektívach rozvoja občianskeho dialógu podľa Lisabonskej zmluvy (2008/2067(INI)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Správa o SPRH a ekosystémovom prístupe k riadeniu rybného hospodárstva (2008/2178(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Správa o rozpočtovej kontrole fondov EÚ v Afganistane (2008/2152(INI)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Správa o obchodných a hospodárskych vzťahoch s krajinami západného Balkánu (2008/2149(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Správa o transpozícii a uplatňovaní smernice 2002/73/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (2008/2039(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Správa o vývoji v Rade OSN pre ľudské práva vrátane úlohy EÚ (2008/2201(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Správa o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti (2008/2153(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Správa o verejných financiách v HMÚ 2007 – 2008 (2008/2244(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo vzťahu k jazykovému režimu uplatniteľnému na odvolania podané proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu Európskej únie (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (kodifikované znenie) (COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (kodifikované znenie) (COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Správa o transpozícii, vykonávaní a presadzovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame (2008/2114(INI)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a ktorým sa zrušujú smernice Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 109 rokovacieho poriadku) (B6-0001/2009)

- pre Radu:

- Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

- pre Komisiu:

Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias

2.2) návrhy odporúčaní (článok 114 rokovacieho poriadku)

- Alexander Graf Lambsdorff, za skupinu ALDE. Návrh odporúčania pre Radu o prioritách Európskej únie pre 64. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (B6-0034/2009)

pridelené

gestorský :

AFET


9. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0102/2008), ktorú položili Cornelis Visser, Ivo Belet a Ruth Hieronymi, za výbor CULT, pre Komisiu: Revízia oznámenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie (oznámenie o vysielaní) (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008), ktorú položil Neil Parish, za výbor AGRI, pre Komisiu: Nariadenie (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy: výročné správy členských štátov o jeho presadzovaní (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008), ktorú položil Neil Parish, za výbor AGRI, pre Komisiu: Stredomorská strava (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009), ktorú položil Paolo Costa, za výbor TRAN, a Gerardo Galeote, za výbor DEVE, pre Komisiu: Akčný plán pre mestskú mobilitu (B6-0002/2009)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski a Janusz Wojciechowski o podpore organizácie Special Olympics v Európskej únii (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin a Corina Creţu o nezákonnom vyvlastnení niektorých rumunských občanov v dôsledku uplatnenia chybných právnych predpisov týkajúcich sa právneho režimu v oblasti vlastníctva (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke a Koenraad Dillen o snahách skonfiškovať Kláštor sv. Gabriela v juhovýchodnom Turecku (0003/2009)


10. Petície

V súlade s čl. 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 17. decembra 2008

Valerian Stan (č. 1689/2008); Josep Guinot Mauchan (č. 1690/2008); Oscar Maniega Izquierdo (č. 1691/2008); Luisa Galera Serrano (č. 1692/2008); (meno je utajené) (č. 1693/2008); Cathrin Bauer (č. 1694/2008); (meno je utajené) (č. 1695/2008); Jacqueline De Croÿ (Fondation Princesse Decroÿ et Massimo Lancellotti) (č. 1696/2008); Aurel-Ioan Vidu (č. 1697/2008); Artimiza Mujdei (č. 1698/2008); Antonio Vilela Fernández (Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA)) (16000 podpisov) (č. 1699/2008); Marina Matzko (č. 1700/2008); Mario Cavaliere (č. 1701/2008); Christian Goralczyk (č. 1702/2008); Mirkka Salo (č. 1703/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (č. 1704/2008); Cesare Minora (Fallimento Srl) (č. 1705/2008); Paulina Popescu (č. 1706/2008); Annegret Jeziorski (č. 1707/2008); Brigitte Dahlbender (Bund Freunde der Erde - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) (98 podpisov) (č. 1708/2008); Zuzana Čaputová (8010 podpisov) (č. 1709/2008); Susanne Gegenbauer (č. 1710/2008); Konstantin Smaraidos (č. 1711/2008); Liviu-Daniel Sava (č. 1712/2008); (meno je utajené) (č. 1713/2008); Carlos Manuel Januário Silva (č. 1714/2008); Thomas Stange (č. 1715/2008); (meno je utajené) (č. 1716/2008); Ion Garboan (č. 1717/2008); Norbert Braun (č. 1718/2008); Agnieszka Bardon (č. 1719/2008); Günter Krembsler (č. 1720/2008); Myriam Charlier (č. 1721/2008); (meno je utajené) (č. 1722/2008); (meno je utajené) (č. 1723/2008); (meno je utajené) (č. 1724/2008); Rachele Baglieri (č. 1725/2008); (meno je utajené) (č. 1726/2008); Daniele Indri (č. 1727/2008); Johann Neuwirth (č. 1728/2008); Stilianos Triviza (č. 1729/2008); Anastasios Kolagis (č. 1730/2008); Victor Galea (Alternattiva Demokratika) (č. 1731/2008); Simon & Hilary Dennett (2 podpisy) (č. 1732/2008); Paul Le Liboux (č. 1733/2008); Virgiliu Stere (Association des propriétaires en vertu de la loi 112/1995) (4 podpisy) (č. 1734/2008); Marton Mihai (č. 1735/2008); (meno je utajené) (č. 1736/2008);

Dňa 18. decembra 2008

DL Inglewood (č. 1737/2008); Claudia Peters (ARI - All Road International GmbH) (č. 1738/2008); Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (č. 1739/2008); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (č. 1740/2008); Katharina Müller-Bock (č. 1741/2008); Robert Lehneking (č. 1742/2008); Wilhelm Plagge (č. 1743/2008); Norbert Holefeld (č. 1744/2008); Sandra Stolle (3 podpisy) (č. 1745/2008); Maksim Reva (č. 1746/2008); Michael Bense (č. 1747/2008); Xenia Burlaca (č. 1748/2008); Janice Watson (č. 1749/2008); António Sousa (č. 1750/2008); (meno je utajené) (č. 1751/2008); Mariarita Iannone (č. 1752/2008); (meno je utajené) (č. 1753/2008); (meno je utajené) (č. 1754/2008); (meno je utajené) (č. 1755/2008); (meno je utajené) (č. 1756/2008); Oliver Bartholin Maduro Tuxen (IPL/Laser) (č. 1757/2008); John-Michael Hickman (č. 1759/2008); Thomas Fowler (č. 1760/2008); (meno je utajené) (č. 1761/2008); Michele Pastorino (č. 1762/2008);

Dňa 5. januára 2009

(meno je utajené) (č. 1763/2008); David Pegg (The EU Trade Group of the Palestine Solidarity Campaign) (21 podpisov) (č. 1764/2008); Panagiotis Karras (č. 1765/2008); (meno je utajené) (č. 1766/2008); (meno je utajené) (č. 1767/2008); Marcus Dietlmeier (č. 1768/2008); (meno je utajené) (č. 1769/2008); Joseph Kiefer (č. 1770/2008); Maria Dolores Hernández Romero (č. 1771/2008); Josefa Rzepka (č. 1772/2008); Mario Spagnoli (2378 podpisov) (č. 1773/2008); Gianpaolo Chendi (Movimento dei "Verdi" Bassa Friulana) (č. 1774/2008); Hélène De Geuser (Association pour l'aide au Handicap au sein du Ministère des Finances) (č. 1775/2008); Paula Sandu-Stillert (č. 1776/2008); Arto Koivuniemi (č. 1777/2008); Ingela Bursjoo (č. 1778/2008); Maximina Canseco Prieto (Partido dos Socialistas da Galicia - Agrupación de Quiroga) (2 podpisy) (č. 1779/2008); Gheorghe Ghiurau (č. 1780/2008); Helmut Schmidt (č. 1781/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (č. 1782/2008); Michel Bernard (Association France Palestine Solidarité) (3 podpisy) (č. 1783/2008); Shina Memud (č. 1784/2008).


11. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb.


12. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu januárovej schôdze v roku 2009 bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Pondelok

O správe Andrikiene A6-0498/2008 (bod 42 PDOJ) sa bude hlasovať v stredu bez rozpravy.

Utorok

Bez návrhov na zmenu.

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bola rozprava o situácii na Blízkom východe/v Gaze (bod 55 PDOJ) ukončená predložením návrhov uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, ktorý odôvodnil žiadosť, Hannes Swoboda za skupinu PSE a Elmar Brok za skupinu PPE-DE.

Parlament schválil žiadosť v EH (105 za, 86 proti, 12 sa zdržali).

Boli stanovené tieto lehoty:

Návrhy uznesenia: dnes 12. januára 2009 o 20.00 h.

PDN a návrhy spoločného uznesenia: streda 14. januára 2009 o 10.00 h.

Štvrtok

Bez návrhov na zmenu.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: k dodávkam plynu z Ruska na Ukrajinu a do Európskej únie (bod 56 PDOJ) Daniel Cohn-Bendit a Giorgos Dimitrakopoulos, ktorý uviedol, že si praje, aby Komisia podrobne oboznámila Parlament s aktuálnym vývojom situácie.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


13. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, László Tőkés, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott, Dimitar Stoyanov, Tunne Kelam, Magda Kósáné Kovács, Magor Imre Csibi, Bogusław Rogalski, Daniel Strož, Nicodim Bulzesc, Aurelio Juri, Rareş-Lucian Niculescu, Miloš Koterec, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried, Jelko Kacin, Liam Aylward, Jaromír Kohlíček, Emmanouil Angelakas a Silvia-Adriana Ţicău.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell, Proinsias De Rossa, Hanna Foltyn-Kubicka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Zvěřina, Gerard Batten, Avril Doyle, Slavi Binev, Maria Petre a Mieczysław Edmund Janowski.


14. Trvalo udržateľné používanie pesticídov ***II - Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Christa Klaß (A6-0443/2008)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a ktorým sa zrušujú smernice Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß uviedla odporúčanie do druhého čítania.

Hiltrud Breyer uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpili: Stavros Dimas (člen Komisie) a Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Erna Hennicot-Schoepges za skupinu PPE-DE, Dan Jørgensen za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Ashley Mote nezávislý poslanec, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz a Bart Staes.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish a Avril Doyle.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski a James Nicholson.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas.

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness a Hiltrud Breyer, ktorá reagovala na vystúpenie Maiready McGuinness.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 13.01.2009 a bod 6.11 zápisnice zo dňa 13.01.2009.


15. Akčný plán pre mestskú mobilitu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0143/2008), ktorú položili Paolo Costa, za výbor TRAN a Gerardo Galeote, za výbor DEVE, pre Komisiu: Akčný plán pre mestskú mobilitu (B6-0002/2009)

Paolo Costa rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Androulla Vassiliou (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Reinhard Rack za skupinu PPE-DE, Gilles Savary za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht a Saïd El Khadraoui.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou.

Rozprava sa skončila.


16. Revízia oznámenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie (oznámenie o vysielaní) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0102/2008), ktorú položili Cornelis Visser, Ivo Belet a Ruth Hieronymi, za výbor CULT, pre Komisiu: Revízia oznámenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie (oznámenie o vysielaní) (B6-0495/2008)

Cornelis Visser rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Androulla Vassiliou (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet za skupinu PPE-DE, Katerina Batzeli za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Manolis Mavrommatis, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg a Emine Bozkurt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Thomas Mann a Zuzana Roithová.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou.

Rozprava sa skončila.


17. Hospodárske a obchodné vzťahy so západným Balkánom (stručná prezentácia)

Správa: Hospodárske a obchodné vzťahy s krajinami západného Balkánu [2008/2149(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder predniesol správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 13.01.2009.


18. Spoločná poľnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť (stručná prezentácia)

Správa: Spoločná poľnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť [2008/2153(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

Mairead McGuinness predniesla správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 13.01.2009.


19. Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy (stručná prezentácia)

Správa: Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy [2008/2067(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

Genowefa Grabowska predniesla správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 13.01.2009.


20. Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008 (stručná prezentácia)

Správa: Verejné financie v HMÚ 2007 - 2008 [2008/2244(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Donata Gottardi (A6-0507/2008)

Donata Gottardi predniesla správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 13.01.2009.


21. Transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame (stručná prezentácia)

Správa: Transpozícia, vykonávanie a uplatňovanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame [2008/2114(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Barbara Weiler (A6-0514/2008)

V rozprave vystúpila Barbara Weiler, ktorá kritizovala postup „stručnej prezentácie“ podľa článku 131 rokovacieho poriadku, a predniesla svoju správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

V súvislosti s vystúpením Barbary Weiler predseda pripomenul ustanovenia článku 45 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 13.01.2009.


22. Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva (stručná prezentácia)

Správa: Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva [2008/2178(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

Pedro Guerreiro predniesol správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 13.01.2009.


23. Transpozícia a uplatňovanie smernice 2002/73/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (stručná prezentácia)

Správa: Transpozícia a uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky [2008/2039(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

Teresa Riera Madurell predniesla správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 15.01.2009.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 418.510/OJMA).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia