Kazalo 
Zapisnik
PDF 195kWORD 113k
Ponedeljek, 12. januar 2009 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Varstvo podatkov (imenovanje evropskega nadzornika in njegovega namestnika)
 7.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 8.Predložitev dokumentov
 9.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 10.Peticije
 11.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 12.Razpored dela
 13.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 14.Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***II - Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***II (razprava)
 15.Akcijski načrt o mobilnosti v mestih (razprava)
 16.Revizija sporočila o radiodifuziji - državna pomoč za javno radiotelevizijo (razprava)
 17.Trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom (kratka predstavitev)
 18.Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni (kratka predstavitev)
 19.Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (kratka predstavitev)
 20.Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 (kratka predstavitev)
 21.Prenos, izvajanje in izvrševanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kratka predstavitev)
 22.SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (kratka predstavitev)
 23.Izvrševanje načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (kratka predstavitev)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o razmerah v Gazi.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Pristojne romunske oblasti so sporočile, da so bili Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea in Mihaela Popa izvoljeni v romunski parlament.

Parlament se je z omenjenim seznanil in v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in členom 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev sedežev z začetkom veljavnosti dne 19. decembra 2008.

Romunske oblasti so prav tako sporočile, da so bili v Evropski parlament z začetkom veljavnosti mandata 22. decembra 2008 izvoljeni Adrian Manole namesto Roberte Alme Anastase, Iosif Matula namesto Monice Marie Iacob-Ridzi, Călin Cătălin Chiriţă namesto Mihaele Popa, Alexandru Nazare namesto Petruja Filipa in Daniel Petru Funeriu namesto Dumitruja Opree.

Pristojni finski organi so Evropski parlament obvestili, da je Eva-Riitta Siitonen imenovana za poslanko Evropskega parlamenta namesto Piie-Noore Kauppi z začetkom veljavnosti od dne 1. januarja 2009.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu in Eva-Riitta Siitonen polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Sestava odborov in delegacij

Na zahtevo skupine PPE-DE je Parlament ratificiral sledeči predlog:

odbor TRAN: Robert Atkins ni več član.


6. Varstvo podatkov (imenovanje evropskega nadzornika in njegovega namestnika)

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov v skladu s členom 42 Poslovnika (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 na svoji seji 8. januarja 2009 po posvetovanju z odborom LIBE odobrila imenovanje Petra Hustinxa za evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Giovannija Buttarellija za njegovega namestnika, ki sta ju skupaj imenovala Parlament in Svet.

Predsednik bo v sredo skupaj s predsedujočim Svetu podpisal sklep o imenovanju.


7. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih (prenovitev) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 2007/46/ES (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 glede uporabe vizumskega informacijskega sistema (VIS) v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede zaščite pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, o spremembi Direktive 2007/46/ES in razveljavitvi direktiv 2003/102/ES in 2005/66/ES (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila

- Poročilo o dostopu javnost do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001) (2007/2154(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Poročilo o možnostih za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (2008/2067(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalka: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Poročilo o SRP in ekosistemskem pristopu k upravljanju ribištva (2008/2178(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Poročilo o proračunskem nadzoru sredstev EU v Afganistanu (2008/2152(INI)) - Odbor CONT - Poročevalka: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Poročilo o trgovinskih in gospodarskih odnosih z Zahodnim Balkanom (2008/2149(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Poročilo o prenosu in uporabi Direktive 2002/73/ES o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (2008/2039(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o podjetjih za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Poročilo o prihodnosti Sveta OZN za človekove pravice in o vlogi EU (2008/2201(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Poročilo o skupni kmetijski politiki in zanesljivi preskrbi s hrano na svetovni ravni (2008/2153(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Poročilo o javnih financah v EMU v letih 2007-2008 (2008/2244(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Poročilo o osnutku Sklepa Sveta o spremembi Poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih Skupnosti glede jezikovne ureditve, ki se uporablja zoper odločbe Sodišča za uslužbence Evropske unije (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalec: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Poročilo o prenosu, izvajanju in izvrševanju Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (2008/2114(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0001/2009)

- Svetu:

Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

- Komisiji:
Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) predlogi priporočil (člen 114 Poslovnika)

- Alexander Graf Lambsdorff, v imenu skupine ALDE. Predlog priporočila Svetu o prednostnih nalogah Evropske unije za 64. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (B6-0034/2009)

posredovano

pristojni :

AFET


9. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

- (O-0102/2008), ki so ga postavili Cornelis Visser, Ivo Belet in Ruth Hieronymi v imenu odbora CULT Komisiji: Revizija sporočila o radiodifuziji - državna pomoč za javno radiotelevizijo (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008), ki ga je postavil Neil Parish v imenu odbora AGRI Komisiji: Uredba o prevozu živali (ES) št. 1/2005: letna poročila držav članic o izvajanju (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008), ki ga je postavil Neil Parish v imenu odbora AGRI Komisiji: Sredozemska prehrana (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009), ki sta ga postavila Paolo Costa v imenu odbora TRAN in Gerardo Galeote v imenu odbora DEVE Komisiji: Akcijski načrt o mobilnosti v mestih (B6-0002/2009)

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski in Janusz Wojciechowski o podpori specialne olimpijade v Evropski uniji (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin in Corina Creţu o protipravni razlastitvi številnih romunskih državljanov na podlagi pomanjkljive zakonodaje, ki ureja lastninskopravna razmerja (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke in Koenraad Dillen o poskusih razlastitve samostana svetega Gabrijela v jugovzhodni Turčiji (0003/2009)


10. Peticije

V skladu s členom 191(5) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

17. december 2008

Valerian Stan (št.1689/2008); Josep Guinot Mauchan (št.1690/2008); Oscar Maniega Izquierdo (št.1691/2008); Luisa Galera Serrano (št.1692/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1693/2008); Cathrin Bauer (št.1694/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1695/2008); Jacqueline De Croÿ (Fondation Princesse Decroÿ et Massimo Lancellotti) (št.1696/2008); Aurel-Ioan Vidu (št.1697/2008); Artimiza Mujdei (št.1698/2008); Antonio Vilela Fernández (Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA)) (16000 podpisov) (št.1699/2008); Marina Matzko (št.1700/2008); Mario Cavaliere (št.1701/2008); Christian Goralczyk (št.1702/2008); Mirkka Salo (št.1703/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (št.1704/2008); Cesare Minora (Fallimento Srl) (št.1705/2008); Paulina Popescu (št.1706/2008); Annegret Jeziorski (št.1707/2008); Brigitte Dahlbender (Bund Freunde der Erde - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) (98 podpisov) (št.1708/2008); Zuzana Čaputová (8010 podpisov) (št.1709/2008); Susanne Gegenbauer (št.1710/2008); Konstantin Smaraidos (št.1711/2008); Liviu-Daniel Sava (št.1712/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1713/2008); Carlos Manuel Januário Silva (št.1714/2008); Thomas Stange (št.1715/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1716/2008); Ion Garboan (št.1717/2008); Norbert Braun (št.1718/2008); Agnieszka Bardon (št.1719/2008); Günter Krembsler (št.1720/2008); Myriam Charlier (št.1721/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1722/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1723/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1724/2008); Rachele Baglieri (št.1725/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1726/2008); Daniele Indri (št.1727/2008); Johann Neuwirth (št.1728/2008); Stilianos Triviza (št.1729/2008); Anastasios Kolagis (št.1730/2008); Victor Galea (Alternattiva Demokratika) (št.1731/2008); Simon & Hilary Dennett (2 podpisa) (št.1732/2008); Paul Le Liboux (št.1733/2008); Virgiliu Stere (Association des propriétaires en vertu de la loi 112/1995) (4 podpisi) (št.1734/2008); Marton Mihai (št.1735/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1736/2008);

18. december 2008

DL Inglewood (št.1737/2008); Claudia Peters (ARI - All Road International GmbH) (št.1738/2008); Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (št.1739/2008); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (št.1740/2008); Katharina Müller-Bock (št.1741/2008); Robert Lehneking (št.1742/2008); Wilhelm Plagge (št.1743/2008); Norbert Holefeld (št.1744/2008); Sandra Stolle (3 podpisi) (št.1745/2008); Maksim Reva (št.1746/2008); Michael Bense (št.1747/2008); Xenia Burlaca (št.1748/2008); Janice Watson (št.1749/2008); António Sousa (št.1750/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1751/2008); Mariarita Iannone (št.1752/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1753/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1754/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1755/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1756/2008); Oliver Bartholin Maduro Tuxen (IPL/Laser) (št.1757/2008); John-Michael Hickman (št.1759/2008); Thomas Fowler (št.1760/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1761/2008); Michele Pastorino (št.1762/2008);

5. januar 2009

(ime vlagatelja zaupno) (št.1763/2008); David Pegg (The EU Trade Group of the Palestine Solidarity Campaign) (21 podpisov) (št.1764/2008); Panagiotis Karras (št.1765/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1766/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1767/2008); Marcus Dietlmeier (št.1768/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1769/2008); Joseph Kiefer (št.1770/2008); Maria Dolores Hernández Romero (št.1771/2008); Josefa Rzepka (št.1772/2008); Mario Spagnoli (2378 podpisov) (št.1773/2008); Gianpaolo Chendi (Movimento dei "Verdi" Bassa Friulana) (št.1774/2008); Hélène De Geuser (Association pour l'aide au Handicap au sein du Ministère des Finances) (št.1775/2008); Paula Sandu-Stillert (št.1776/2008); Arto Koivuniemi (št.1777/2008); Ingela Bursjoo (št.1778/2008); Maximina Canseco Prieto (Partido dos Socialistas da Galicia - Agrupación de Quiroga) (2 podpisa) (št.1779/2008); Gheorghe Ghiurau (št.1780/2008); Helmut Schmidt (št.1781/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (št.1782/2008); Michel Bernard (Association France Palestine Solidarité) (3 podpisi) (št.1783/2008); Shina Memud (št.1784/2008).


11. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Protokol k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bulgarije in Romunije k Evropski uniji;

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in državo Izdrael o nekaterih vidikih zračnih prevozov.


12. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda za januarsko zasedanje (PE 418.510/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

ponedeljek

O poročilu Andrikiene A6-0498/2008 (točka 42 PDOJ) se bo glasovalo v sredo brez razprave.

torek

- ni predlogov sprememb

sreda

- zahteva skupine Verts/ALE za zaključek razprave o razmerah na Bližnjem vzhodu/v Gazi (točka 55 PDOJ) z vložitvijo predlogov resolucije.

Govorili so Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, ki je utemeljil zahtevo, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, in Elmar Brok v imenu skupine PPE-DE.

Parlament je odobril zahtevo (EG) (105 glasov za, 86 glasov proti, 12 vzdržanih).

Postavljeni so bili naslednji končni roki za predložitev dokumentov:

Predlogi resolucij: danes, 12. januarja 2009, do 20.00.

Predlogi sprememb in predlogi skupne resolucij: sreda, 14. januarja 2009, do 10.00.

četrtek

- ni predlogov sprememb

°
° ° °

Daniel Cohn-Bendit in Giorgos Dimitrakopoulos sta govorila o ruski dobavi plina Ukrajini in EU (točka 56 PDOJ). Slednji je izrazil željo, da Komisija Parlament obvesti o podrobnostih najnovejšega razvoja dogodkov.

S tem je bil določen razpored dela.


13. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, László Tőkés, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott, Dimitar Stoyanov, Tunne Kelam, Magda Kósáné Kovács, Magor Imre Csibi, Bogusław Rogalski, Daniel Strož, Nicodim Bulzesc, Aurelio Juri, Rareş-Lucian Niculescu, Miloš Koterec, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried, Jelko Kacin, Liam Aylward, Jaromír Kohlíček, Emmanouil Angelakas in Silvia-Adriana Ţicău.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Gay Mitchell, Proinsias De Rossa, Hanna Foltyn-Kubicka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Zvěřina, Gerard Batten, Avril Doyle, Slavi Binev, Maria Petre in Mieczysław Edmund Janowski.


14. Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***II - Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Hiltrud Breyer je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila sta Stavros Dimas (član Komisije) in Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Govorili so Erna Hennicot-Schoepges v imenu skupine PPE-DE, Dan Jørgensen v imenu skupine PSE, Anne Laperrouze v imenu skupine ALDE, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Ashley Mote samostojni poslanec, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz in Bart Staes.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govorili so Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish in Avril Doyle.

Po postopku "catch the eye" so govorili Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski in James Nicholson.

Govoril je Stavros Dimas.

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

Govorili so Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness in Hiltrud Breyer o zadnji izjavi, ki jo je podala Mairead McGuinness.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 13.01.2009 in točka 6.11 zapisnika z dne 13.01.2009.


15. Akcijski načrt o mobilnosti v mestih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0143/2008), ki sta ga postavila Paolo Costa v imenu odbora TRAN in Gerardo Galeote v imenu odbora DEVE Komisiji: Akcijski načrt o mobilnosti v mestih (B6-0002/2009)

Paolo Costa je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Androulla Vassiliou (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Reinhard Rack v imenu skupine PPE-DE, Gilles Savary v imenu skupine PSE, Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht in Saïd El Khadraoui.

Po postopku "catch the eye" je govorila Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila je Androulla Vassiliou.

Razprava se je zaključila.


16. Revizija sporočila o radiodifuziji - državna pomoč za javno radiotelevizijo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0102/2008) ki ga je postavilCornelis Visser, Ivo Belet in Ruth Hieronymi, v imenu odbora CULT, Komisiji: Revizija sporočila o radiodifuziji - državna pomoč za javno radiotelevizijo (B6-0495/2008)

Cornelis Visser je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Androulla Vassiliou (članica Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE-DE, Katerina Batzeli v imenu skupine PSE, Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Manolis Mavrommatis, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg in Emine Bozkurt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Thomas Mann in Zuzana Roithová.

Govoril je Androulla Vassiliou.

Razprava se je zaključila.


17. Trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom (kratka predstavitev)

Poročilo: Trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom [2008/2149(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder je predstavil poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 13.01.2009.


18. Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni (kratka predstavitev)

Poročilo: Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni [2008/2153(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

Mairead McGuinness je predstavila poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 13.01.2009.


19. Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (kratka predstavitev)

Poročilo: Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe [2008/2067(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

Genowefa Grabowska je predstavila poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 13.01.2009.


20. Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 (kratka predstavitev)

Poročilo: Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 [2008/2244(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

Donata Gottardi je predstavila poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 13.01.2009.


21. Prenos, izvajanje in izvrševanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kratka predstavitev)

Poročilo: Prenos, izvedba in uveljavljanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu in Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju [2008/2114(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

Govorila je Barbara Weiler, ki je kritizirala postopek "kratke predstavitve", ki je predviden v členu 131 a Poslovnika, in je predstavila poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Po govoru, ki ga je imela Barbara Weiler, je predsednik spomnil na določbe člena 45(2) Poslovnika.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 13.01.2009.


22. SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (kratka predstavitev)

Poročilo: SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva [2008/2178(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

Pedro Guerreiro je predstavil poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 13.01.2009.


23. Izvrševanje načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (kratka predstavitev)

Poročilo: Prenos in uporaba Direktive 2002/73/ES glede izvrševanja načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev [2008/2039(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

Teresa Riera Madurell je predstavila poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 15.01.2009.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 418.510/OJMA).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov