Index 
Protokoll
PDF 206kWORD 120k
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Dataskydd (utnämning av datatillsynsman och biträdande datatillsynsman)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 8.Inkomna dokument
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Framställningar
 11.Avtalstexter översända av rådet
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II - Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II (debatt)
 15.Handlingsplanen för rörlighet i städer (debatt)
 16.Översynen av kommissionens meddelande om statligt stöd till radio och TV i allmänhetens tjänst (debatt)
 17.Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (kortfattad redogörelse)
 18.Den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (kortfattad redogörelse)
 19.Utsikter för att utveckla den civila dialogen enligt Lissabonfördraget (kortfattad redogörelse)
 20.De offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 (kortfattad redogörelse)
 21.Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (kortfattad redogörelse)
 22.Den gemensamma fiskeripolitiken och en ekosystemansats i fiskeförvaltningen (kortfattad redogörelse)
 23.Införlivandet och tillämpningen av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om situationen i Gaza.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Parlamentets sammansättning

Behöriga rumänska myndigheter hade meddelat att Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea och Mihaela Popa blivit invalda i det rumänska parlamentet.

Parlamentet noterade detta och fastställde att dessa platser var vakanta från och med den 19 december 2008, i enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 i arbetsordningen.

Samma myndigheter hade även meddelat att följande ledamöter valts till ledamöter av Europaparlamentet, med verkan från och med den 22 december 2008: Adrian Manole i stället för Roberta Alma Anastase, Iosif Matula i stället för Monica Maria Iacob-Ridzi, Călin Cătălin Chiriţă i stället för Mihaela Popa, Alexandru Nazare i stället för Petru Filip och Daniel Petru Funeriu i stället för Dumitru Oprea.

Behöriga finska myndigheter hade meddelat att Eva-Riitta Siitonen utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Piia-Noora Kauppi med verkan från och med den 1 januari 2009.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu och Eva-Riitta Siitonen fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-DE-gruppen godkände parlamentet följande förslag:

utskottet TRAN: Robert Atkins var inte längre ordinarie ledamot i detta utskott.


6. Dataskydd (utnämning av datatillsynsman och biträdande datatillsynsman)

Talmannen meddelade att talmanskonferensen, i enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000, vid sitt sammanträde den 8 januari 2009 och efter överläggningar i utskottet LIBE hade godkänt parlamentets och rådets gemensamma utnämning av Peter Hustinx till europeisk datatillsynsman och Giovanni Buttarelli till biträdande datatillsynsman.

Talmannen skulle på onsdagen tillsammans med rådets tjänstgörande ordförande underteckna beslutet om utnämningen.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen skulle underteckna följande rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet, i enlighet med artikel 68 i parlamentets arbetsordning:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD)),

- Europaparlamentets och rådets direktiv om benämningar på textilier (omarbetning) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- Betänkande om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (genomförande av förordning (EG) nr 1049/2001) (2007/2154(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - utskottet TRAN - Föredragande: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Betänkande om utsikterna för utveckling av medborgardialogen enligt Lissabonfördraget (2008/2067(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Betänkande om den gemensamma fiskeripolitiken och fiskeriförvaltningens ekosystemansats (2008/2178(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Betänkande om budgetkontrollen av EU-medlen i Afghanistan (2008/2152(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Betänkande om handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (2008/2149(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Betänkande om införlivande och tillämpning av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (2008/2039(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Betänkande om utvecklingen för FN:s råd för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s roll (2008/2201(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Betänkande om den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (2008/2153(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Betänkande om de offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 (2008/2244(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om ändring i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts rättegångsregler i fråga om språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) (KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (kodifierad version) (KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Betänkande om införlivande, genomförande och efterlevnad av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (2008/2114(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) från ledamöterna

2.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 109 i arbetsordningen) (B6-0001/2009)

- till rådet:

Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

- till kommissionen:
Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

- Alexander Graf Lambsdorff, för ALDE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om Europeiska unionens prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiofjärde session (B6-0034/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET


9. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen)::

- (O-0102/2008) från Cornelis Visser, Ivo Belet och Ruth Hieronymi, för utskottet CULT,till kommissionen: Översynen av kommissionens meddelande om statligt stöd till radio och TV i allmänhetens tjänst (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) från Neil Parish, för utskottet AGRI, till kommissionen: Förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport - medlemsstaternas årliga genomföranderapporter (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) från Neil Parish, för utskottet AGRI, till kommissionen: Medelhavsdieten (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) från Paolo Costa, för utskottet TRAN, och Gerardo Galeote, för utskottet DEVE, till kommissionen: Handlingsplanen för rörlighet i städer (B6-0002/2009)

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski och Janusz Wojciechowski, om stöd till Special Olympics-tävlingarna i Europeiska unionen (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin och Corina Creţu, om illegal expropriering av ett antal rumänska medborgares egendom genom tillämpning av missvisande egendomsrättsliga bestämmelser (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke och Koenraad Dillen, om försöken att konfiskera S:t Gabrielklostret i sydöstra Turkiet (0003/2009)


10. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 191.5 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 17 december 2008

Valerian Stan (nr 1689/2008); Josep Guinot Mauchan (nr 1690/2008); Oscar Maniega Izquierdo (nr 1691/2008); Luisa Galera Serrano (nr 1692/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1693/2008); Cathrin Bauer (nr 1694/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1695/2008); Jacqueline De Croÿ (Fondation Princesse Decroÿ et Massimo Lancellotti) (nr 1696/2008); Aurel-Ioan Vidu (nr 1697/2008); Artimiza Mujdei (nr 1698/2008); Antonio Vilela Fernández (Asociación Maltratados por las Administraciones (AMA)) (16000 underskrifter) (nr 1699/2008); Marina Matzko (nr 1700/2008); Mario Cavaliere (nr 1701/2008); Christian Goralczyk (nr 1702/2008); Mirkka Salo (nr 1703/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (nr 1704/2008); Cesare Minora (Fallimento Srl) (nr 1705/2008); Paulina Popescu (nr 1706/2008); Annegret Jeziorski (nr 1707/2008); Brigitte Dahlbender (Bund Freunde der Erde - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) (98 underskrifter) (nr 1708/2008); Zuzana Čaputová (8010 underskrifter) (nr 1709/2008); Susanne Gegenbauer (nr 1710/2008); Konstantin Smaraidos (nr 1711/2008); Liviu-Daniel Sava (nr 1712/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1713/2008); Carlos Manuel Januário Silva (nr 1714/2008); Thomas Stange (nr 1715/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1716/2008); Ion Garboan (nr 1717/2008); Norbert Braun (nr 1718/2008); Agnieszka Bardon (nr 1719/2008); Günter Krembsler (nr 1720/2008); Myriam Charlier (nr 1721/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1722/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1723/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1724/2008); Rachele Baglieri (nr 1725/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1726/2008); Daniele Indri (nr 1727/2008); Johann Neuwirth (nr 1728/2008); Stilianos Triviza (nr 1729/2008); Anastasios Kolagis (nr 1730/2008); Victor Galea (Alternattiva Demokratika) (nr 1731/2008); Simon & Hilary Dennett (2 underskrifter) (nr 1732/2008); Paul Le Liboux (nr 1733/2008); Virgiliu Stere (Association des propriétaires en vertu de la loi 112/1995) (4 underskrifter) (nr 1734/2008); Marton Mihai (nr 1735/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1736/2008);

Den 18 december 2008

DL Inglewood (nr 1737/2008); Claudia Peters (ARI - All Road International GmbH) (nr 1738/2008); Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (nr 1739/2008); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (nr 1740/2008); Katharina Müller-Bock (nr 1741/2008); Robert Lehneking (nr 1742/2008); Wilhelm Plagge (nr 1743/2008); Norbert Holefeld (nr 1744/2008); Sandra Stolle (3 underskrifter) (nr 1745/2008); Maksim Reva (nr 1746/2008); Michael Bense (nr 1747/2008); Xenia Burlaca (nr 1748/2008); Janice Watson (nr 1749/2008); António Sousa (nr 1750/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1751/2008); Mariarita Iannone (nr 1752/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1753/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1754/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1755/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1756/2008); Oliver Bartholin Maduro Tuxen (IPL/Laser) (nr 1757/2008); John-Michael Hickman (nr 1759/2008); Thomas Fowler (nr 1760/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1761/2008); Michele Pastorino (nr 1762/2008);

Den 5 januari 2009

(namnet konfidentiellt) (nr 1763/2008); David Pegg (The EU Trade Group of the Palestine Solidarity Campaign) (21 underskrifter) (nr 1764/2008); Panagiotis Karras (nr 1765/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1766/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1767/2008); Marcus Dietlmeier (nr 1768/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1769/2008); Joseph Kiefer (nr 1770/2008); Maria Dolores Hernández Romero (nr 1771/2008); Josefa Rzepka (nr 1772/2008); Mario Spagnoli (2378 underskrifter) (nr 1773/2008); Gianpaolo Chendi (Movimento dei "Verdi" Bassa Friulana) (nr 1774/2008); Hélène De Geuser (Association pour l'aide au Handicap au sein du Ministère des Finances) (nr 1775/2008); Paula Sandu-Stillert (nr 1776/2008); Arto Koivuniemi (nr 1777/2008); Ingela Bursjoo (nr 1778/2008); Maximina Canseco Prieto (Partido dos Socialistas da Galicia - Agrupación Quiroga) (2 underskrifter) (nr 1779/2008); Gheorghe Ghiurau (nr 1780/2008); Helmut Schmidt (nr 1781/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1782/2008); Michel Bernard (Association France Palestine Solidarité) (3 underskrifter) (nr 1783/2008); Shina Memud (nr 1784/2008).


11. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om vissa luftfartsaspekter


12. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i januari 2009 (PE 418.510/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

måndagen

Betänkandet av Andrikiene A6-0498/2008 (punkt 42 i PDOJ) skulle gå till omröstning på onsdagen utan debatt.

tisdagen

- inga ändringar

onsdagen

- Verts/ALE-gruppen begärde att debatten om situationen i Mellanöstern/Gaza (punkt 55 i PDOJ) skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, och Elmar Brok för PPE-DE-gruppen.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (105 ja-röster, 86 nej-röster, 12 nedlagda röster).

Följande tidsfrister hade fastställts:

Resolutionsförslag: 12 januari 2009 kl. 20.00.

Ändringsförslag och resolutionsförslag: onsdag 14 januari 2009 kl. 10.00.

torsdagen

- inga ändringar

°
° ° °

Talare: Daniel Cohn-Bendit och Giorgos Dimitrakopoulos yttrade sig om gasleveransen från Ryssland till Ukraina och EU (punkt 56 i PDOJ); Dimitrakopoulos bad att kommissionen skulle ge parlamentet detaljerad information om den senaste tidens utveckling.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, László Tőkés, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott, Dimitar Stoyanov, Tunne Kelam, Magda Kósáné Kovács, Magor Imre Csibi, Bogusław Rogalski, Daniel Strož, Nicodim Bulzesc, Aurelio Juri, Rareş-Lucian Niculescu, Miloš Koterec, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried, Jelko Kacin, Liam Aylward, Jaromír Kohlíček, Emmanouil Angelakas och Silvia-Adriana Ţicău.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Gay Mitchell, Proinsias De Rossa, Hanna Foltyn-Kubicka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Zvěřina, Gerard Batten, Avril Doyle, Slavi Binev, Maria Petre och Mieczysław Edmund Janowski.


14. Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II - Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Hiltrud Breyer redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) och Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Erna Hennicot-Schoepges för PPE-DE-gruppen, Dan Jørgensen för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Ashley Mote, grupplös, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz och Bart Staes.

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talare: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish och Avril Doyle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski och James Nicholson.

Talare: Stavros Dimas.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness och Hiltrud Breyer, vilken yttrade sig om inlägget av Mairead McGuinness.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 13.01.2009 och punkt 6.11 i protokollet av den 13.01.2009.


15. Handlingsplanen för rörlighet i städer (debatt)

Muntlig fråga (O-0143/2008) från Paolo Costa, för utskottet TRAN och Gerardo Galeote, för utskottet DEVE, till kommissionen: Handlingsplanen för rörlighet i städer (B6-0002/2009)

Paolo Costa utvecklade den muntliga frågan.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Reinhard Rack för PPE-DE-gruppen, Gilles Savary för PSE-gruppen, Jean Marie Beaupuy för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht och Saïd El Khadraoui.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Androulla Vassiliou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Översynen av kommissionens meddelande om statligt stöd till radio och TV i allmänhetens tjänst (debatt)

Muntlig fråga (O-0102/2008) från Cornelis Visser, Ivo Belet och Ruth Hieronymi, för utskottet CULT, till kommissionen: Översynen av kommissionens meddelande om statligt stöd till radio och TV i allmänhetens tjänst (B6-0495/2008)

Cornelis Visser utvecklade den muntliga frågan.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Ivo Belet för PPE-DE-gruppen, Katerina Batzeli för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Manolis Mavrommatis, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg och Emine Bozkurt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Thomas Mann och Zuzana Roithová.

Talare: Androulla Vassiliou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (kortfattad redogörelse)

Betänkande om handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan [2008/2149(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder redogjorde för betänkandet.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 13.01.2009.


18. Den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning [2008/2153(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

Mairead McGuinness redogjorde för betänkandet.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 13.01.2009.


19. Utsikter för att utveckla den civila dialogen enligt Lissabonfördraget (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utsikterna för utveckling av medborgardialogen enligt Lissabonfördraget [2008/2067(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

Genowefa Grabowska redogjorde för betänkandet.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 13.01.2009.


20. De offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 (kortfattad redogörelse)

Betänkande om de offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 [2008/2244(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

Donata Gottardi redogjorde för betänkandet.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 13.01.2009.


21. Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (kortfattad redogörelse)

Betänkande om införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam [2008/2114(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

Talare: Barbara Weiler, kritiserade förfarandet med ”kortfattad redogörelse” i artikel 131a i arbetsordningen, och redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Till följd av inlägget av Barbara Weiler hänvisade talmannen till bestämmelserna i artikel 45.2 i arbetsordningen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 13.01.2009.


22. Den gemensamma fiskeripolitiken och en ekosystemansats i fiskeförvaltningen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den gemensamma fiskeripolitiken och fiskeriförvaltningens ekosystemansats [2008/2178(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

Pedro Guerreiro redogjorde för betänkandet.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 13.01.2009.


23. Införlivandet och tillämpningen av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (kortfattad redogörelse)

Betänkande om införlivandet och tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor [2008/2039(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

Teresa Riera Madurell redogjorde för betänkandet.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 15.01.2009.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 418.510/OJMA).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy