Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0153(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0497/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0497/2008

Συζήτηση :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

6.12. Συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0012)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0012)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου