Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Avtal mellan EG och USA om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.2. Gemensamt handelssystem för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.3. Beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av säte (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.4. Språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.5. Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.6. Den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.7. Utsikter för att utveckla den civila dialogen enligt Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.8. Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.9. Den gemensamma fiskeripolitiken och en ekosystemansats i fiskeförvaltningen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.10. Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II (omröstning)

6.11. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II (omröstning)

6.12. Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) ***I (omröstning)

6.13. De offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy