Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Christa Klaß - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness και Avril Doyle

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση - Hiltrud Breyer A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris και Kathy Sinnott

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου