Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0280(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0415/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0415/2008

Συζήτηση :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2009 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

14. Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Ο Alexander Graf Lambsdorff παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Charlotte Cederschiöld, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer και Jacques Toubon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Εμμανουήλ Αγγελάκας και Nickolay Mladenov.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Graf Lambsdorff (εισηγητής) και Tobias Pflüger, ο τελευταίος επί προσωπικού ζητήματος σε συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.01.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου