Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

16. Πακέτο "φάρμακα" (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Πακέτο "φάρμακα"

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Anne Ferreira και Åsa Westlund.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erna Hennicot-Schoepges και Avril Doyle.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου