Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0033(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0341/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0341/2008

Συζήτηση :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0017

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

17. Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (διχλωρομεθάνιο) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (διχλωρομεθάνιο) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Ο Carl Schlyter παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Erna Hennicot-Schoepges, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και John Bowis.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen και Carl Schlyter.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.01.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου