Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(преработка) ***I (разискване)
 5.Тържествено заседание и разискване – десет години евро
 6.Време за гласуване
  6.1.Сътрудничеството в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Търговия с яйчен албумин и млечен албумин (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Обща система за данъчно облагане спрямо сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Езиков режим, приложим към жалбите срещу решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Търговски и икономически отношения със Западните Балкани (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Обща селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Перспективи за развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.8.Нелоялни търговски практики (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.Обща политика в областта на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.10.Рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите ***II (гласуване)
  6.11.Продукти за растителна защита ***II (гласуване)
  6.12.Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(преработка) ***I (гласуване)
  6.13.Публични финанси в ИПС за периода 2007-2008 г. (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Тържествено заседание - Латвия
 9.Обяснение на вот (продължение)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Отличителни знаци за сигурност и биометрични данни в паспортите и документите за пътуване ***I (разискване)
 13.Публичен достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (разискване)
 14.Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността ***I (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Фармацевтични продукти (разискване)
 17.Опасни вещества и препарати (дихлорметан) ***I (разискване)
 18.Упълномощаване на държавите-членки да ратифицират Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188) * (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (204 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (702 kb) 
 
Протокол (146 kb) Списък на присъствалите (24 kb) Резултати от различните гласувания (156 kb) Поименни гласувания (652 kb) 
 
Протокол (237 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (468 kb) Поименни гласувания (747 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност