Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 13 stycznia 2009 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie i debata – Dziesiąta rocznica euro
 6.Głosowanie
  
6.1.Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.System opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przenoszenia ich siedzib (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.System językowy mający zastosowanie do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami Zachodnimi (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Zrównoważone stosowanie pestycydów ***II (głosowanie)
  
6.11.Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II (głosowanie)
  
6.12.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
6.13.Finanse publiczne w UGW – rok 2007 i 2008 (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Uroczyste posiedzenie - Łotwa
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania (ciąg dalszy)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***I (debata)
 13.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (debata)
 14.Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Produkty farmaceutyczne - pakiet (debata)
 17.Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***I (debata)
 18.Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) * (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (178 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (702 kb) 
 
Protokół (142 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (139 kb) Wyniki głosowań imiennych (651 kb) 
 
Protokół (224 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (448 kb) Wyniki głosowań imiennych (658 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności