Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 4.Koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 5.Slávnostná schôdza a rozprava – Desať rokov Eura
 6.Hlasovanie
  
6.1.Dohoda o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi ES a USA * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Spoločný systém obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Systém zdaňovania uplatniteľný pri zlučovaní, rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Jazykový režim uplatniteľný na odvolania proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu Európskej únie * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Hospodárske a obchodné vzťahy so západným Balkánom (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Spoločná poľnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Trvalo udržateľné používanie pesticídov ***II (hlasovanie)
  
6.11.Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***II (hlasovanie)
  
6.12.Koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
6.13.Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008 (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Slávnostná schôdza - Lotyšsko
 9.Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Bezpečnostné znaky a biometria v pasoch a cestovných dokladoch ***I (rozprava)
 13.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (rozprava)
 14.Verejné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ***I (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Balík o farmaceutických výrobkoch (rozprava)
 17.Nebezpečné látky a prípravky (dichlórmetán) ***I (rozprava)
 18.Splnomocnenie ratifikovať Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (dohovor č. 188) * (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (180 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (702 kb) 
 
Zápisnica (137 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovaní (138 kb) Hlasovania podľa mien (652 kb) 
 
Zápisnica (217 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (456 kb) Hlasovania podľa mien (724 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia