Seznam 
Zápis
PDF 214kWORD 135k
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracování) ***I (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání a rozprava – Desáté výročí eura
 6.Hlasování
  
6.1.Dohoda o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Společný obchodní režim pro vaječný albumin a mléčný albumin (Kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Systém zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla společnosti (Kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Jazykový režim, který se použije na opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Obchodní a hospodářské vztahy s oblastí západního Balkánu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Společná zemědělská politika a potravinové zabezpečení světa (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Společná rybářská politika a ekosystémový přístup k řízení rybolovu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Rámcová směrnice o udržitelném používání pesticidů ***II (hlasování)
  
6.11.Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***II (hlasování)
  
6.12.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracování) ***I (hlasování)
  
6.13.Veřejné finance v HMU – 2007 a 2008 (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Slavnostní zasedání – Lotyšská republika
 9.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech ***I (rozprava)
 13.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (rozprava)
 14.Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti ***I (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 16.Balíček farmaceutických produktů (rozprava)
 17.Nebezpečné látky a přípravky (dichlormethan) ***I (rozprava)
 18.Povolení ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188) * (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání
 20.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kosmetických přípravcích (přepracování) (KOM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracování) (KOM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

ITRE

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) (KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy (KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci (KOM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis (KOM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis (KOM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Arménskou republikou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

předáno

příslušný výbor :

TRAN


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Írán: případ Širin Ebadiové

- Marios Matsakis a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Íránu: případ Širin Ebadiové (B6-0036/2009);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Christa Prets za skupinu PSE o Íránu: případ Širin Ebadiové (B6-0039/2009);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o Íránu (B6-0040/2009);

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o Íránu: případ Širin Ebadiové (B6-0041/2009);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o pronásledování Širin Ebadiové, nositelky Nobelovy ceny míru, a íránských obránců lidských práv (B6-0049/2009);

- Eva-Britt Svensson a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o Íránu: případ Širin Ebadiové (B6-0052/2009).

II.   Guinea

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet a Johan Van Hecke za skupinu ALDE o státním převratu v Guineji (B6-0037/2009);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman a Catherine Neris za skupinu PSE o státním převratu v Guineji (B6-0042/2009);

- Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE o Guineji (B6-0043/2009);

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o státním převratu v Guineji (B6-0044/2009);

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o Guineji (B6-0045/2009);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o státním převratu v Guineji (B6-0053/2009).

III.   Svoboda tisku v Keni

- Marios Matsakis, Frédérique Ries a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o svobodě tisku v Keni (B6-0038/2009);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Thijs Berman za skupinu PSE o svobodě tisku v Keni (B6-0046/2009);

- Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o svobodě tisku v Keni (B6-0047/2009);

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE o svobodě tisku v Keni (B6-0048/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki a Konrad Szymański za skupinu UEN o svobodě tisku v Keni (B6-0050/2009);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o svobodě tisku v Keni (B6-0055/2009).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracování) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracování) [KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz uvedl zprávu.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Jean-Paul Gauzès (navrhovatel výboru JURI), Astrid Lulling za skupinu PPE-DE, Donata Gottardi za skupinu PSE, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Eoin Ryan za skupinu UEN, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė a Marek Aleksander Czarnecki.

Vystoupili: Charlie McCreevy a Wolf Klinz.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.12 zápisu ze dne 13.01.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 9:40 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

5. Slavnostní zasedání a rozprava – Desáté výročí eura

U příležitosti desátého výročí eura se od 10:05 do 11:35 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

Předseda učinil prohlášení.

Vystoupili: Jean-Claude Trichet (prezident ECB), Jean-Claude Juncker (předseda Euroskupiny), Joaquín Almunia (člen Komise) a Valéry Giscard d'Estaing (bývalý prezident Francouzské republiky).

Vystoupili: Pervenche Berès (předsedkyně výboru ECON), Werner Langen (člen výboru ECON), Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Nigel Farage za skupinu IND/DEM, a Roger Helmer nezařazený.

Rozprava byla uzavřena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Dohoda o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými [10972/2007 - KOM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0001)


6.2. Společný obchodní režim pro vaječný albumin a mléčný albumin (Kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (Kodifikované znění) [KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0002)


6.3. Systém zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla společnosti (Kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Kodifikované znění) [KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0003)


6.4. Jazykový režim, který se použije na opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim, který se použije na opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0004)


6.5. Obchodní a hospodářské vztahy s oblastí západního Balkánu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o obchodních a hospodářských vztazích s oblastí západního Balkánu [2008/2149(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0005)


6.6. Společná zemědělská politika a potravinové zabezpečení světa (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o společné zemědělské politice a potravinovém zabezpečení světa [2008/2153(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0006)


6.7. Perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o perspektivách rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy [2008/2067(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0007)


6.8. Provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě [2008/2114(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0008)


6.9. Společná rybářská politika a ekosystémový přístup k řízení rybolovu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o společné rybářské politice a ekosystémovém přístupu k řízení rybolovu [2008/2178(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0009)


6.10. Rámcová směrnice o udržitelném používání pesticidů ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje přijatého Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2009)0010)

Různé

Karl-Heinz Florenz oznámil podle přílohy I jednacího řádu, že má na projednávaném předmětu přímý finanční zájem a že se proto nezúčastnil hlasování o této zprávě.


6.11. Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2009)0011)

Různé

Karl-Heinz Florenz oznámil podle přílohy I jednacího řádu, že má na projednávaném předmětu přímý finanční zájem a že se proto nezúčastnil hlasování o této zprávě.


6.12. Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracování) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracování) [KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0012)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0012)


6.13. Veřejné finance v HMU – 2007 a 2008 (hlasování)

Zpráva o veřejných financích v HMU 2007 - 2008 [2008/2244(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0013)

°
° ° °

Vystoupili: Reinhard Rack o problémech souvisejících s umístěním kamer v jednacím sále u příležitosti slavnostních zasedáních (předsedkyně odpověděla, že věc postoupí příslušnému oddělení), Christopher Heaton-Harris a Avril Doyle o postupu vysvětlení hlasování.


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

zpráva Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle a Peter Baco

zpráva Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

8. Slavnostní zasedání – Lotyšská republika

U příležitosti vystoupení Valdise Zatlerse, prezidenta Lotyšské republiky, se od 12:05 do 12:45 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně


9. Vysvětlení hlasování (pokračování)

Ústní vysvětlení hlasování:

Doporučení pro druhé čtení – Christa Klaß - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness a Avril Doyle

Doporučení pro druhé čtení – Hiltrud Breyer A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris a Kathy Sinnott


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Christopher Beazley oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo během prvních sedmi hlasováních a že chtěl hlasovat pro.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski a Teresa Riera Madurell oznámili, že jejich hlasovací zařízení řádně nefungovalo, proto se nemohli zúčastnit všech hlasování.

Anders Wijkman oznámil, že byl přítomen, že však přišel pozdě do jednacího sálu.

Den Dover oznámil, že chtěl hlasovat podle hlasovacího seznamu skupiny PPE-DE.

Jo Leinen oznámil, že chtěl hlasovat podle hlasovacího seznamu skupiny PSE.

Teresa Riera Madurell oznámila, že chtěla hlasovat pro během všech jmenovitých hlasování.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Rainer Wieland informoval předsednictvo, že byl přítomen na zasedání, jeho jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


12. Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy [KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho uvedl zprávu.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Vystoupili: Urszula Gacek za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezařazený, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska a Robert Evans.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis a Hubert Pirker.

Vystoupili: Jacques Barrot a Carlos Coelho.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 14.01.2009.


13. Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (rozprava)

Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, (provádění nařízení (ES) č. 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato uvedl zprávu.

Vystoupila Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Luis Herrero-Tejedor za skupinu PPE-DE, Michael Cashman za skupinu PSE, Alexander Alvaro za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin a Carlos Coelho.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Călin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Margot Wallström a Marco Cappato.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.8 zápisu ze dne 14.01.2009.


14. Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti [KOM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff uvedl zprávu.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Charlotte Cederschiöld za skupinu PPE-DE, Barbara Weiler za skupinu PSE, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer a Jacques Toubon.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas a Nickolay Mladenov.

Vystoupil Charlie McCreevy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Vystoupili: Alexander Graf Lambsdorff (zpravodaj) a Tobias Pflüger s osobním prohlášením v souvislosti s předcházejícím vystoupením.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 14.01.2009.


15. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0001/2009).

První část

Otázka 30 (Colm Burke): Desáté výročí eura.

Otázka a a doplňující otázky: Colm Burke, Jörg Leichtfried a Nils Lundgren. Odpověď: Joaquín Almunia (člen Komise).

Otázka 31 (Paulo Casaca): Pád cen mléčných výrobků na evropském trhu.

Otázka a a doplňující otázky: Paulo Casaca a Mairead McGuinness. Odpověď: Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Otázka 32 (Johan Van Hecke): Mikroúvěry.

Vystoupil Jim Allister.

Otázka a a doplňující otázky: Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried a Mairead McGuinness. Odpověď: Louis Michel (člen Komise).

Druhá část

Otázka 33 (Marian Harkin): Reforma rozpočtu.

Otázka a a doplňující otázky: Marian Harkin a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Otázka 34 (Mairead McGuinness): Reforma rozpočtu EU.

Otázka a a doplňující otázky: Mairead McGuinness, Göran Färm a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Dalia Grybauskaitė.

Otázka 35 (Seán Ó Neachtain): Internetová trestná činnost.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău a Den Dover. Odpověď: Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Otázka 36 (Liam Aylward): Teroristické hrozby.

Otázka a a doplňující otázky: Liam Aylward, Avril Doyle a Paul Rübig. Odpověď: Jacques Barrot.

Otázka 37 (Armando França): Přistěhovalecká politika EU.

Otázka a a doplňující otázky: Armando França a Colm Burke. Odpověď: Jacques Barrot.

Autoři otázek 38 až 50, které nebyly z časových důvodů zodpovězeny, obdrží písemné odpovědi (viz příloha Doslovného záznamu ze zasedání).

Třetí část

Otázka 51 (Emmanouil Angelakas): Otevření „uzavřených“ povolání.

Otázka a a doplňující otázky: Emmanouil Angelakas, Paul Rübig a Avril Doyle. Odpověď: Charlie McCreevy (člen Komise).

Otázka 52 (Georgios Papastamkos): Organismy pověřené hodnocením solventnosti.

Otázka a a doplňující otázky: Georgios Papastamkos a Eoin Ryan. Odpověď: Charlie McCreevy.

Otázka 53 (Gay Mitchell): Finanční krize.

Otázka a a doplňující otázky: Gay Mitchell a Brian Crowley. Odpověď: Charlie McCreevy.

Autoři otázek 54 až 66, které nebyly z časových důvodů zodpovězeny, obdrží písemné odpovědi (viz příloha Doslovného záznamu ze zasedání).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:30, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

16. Balíček farmaceutických produktů (rozprava)

Prohlášení Komise: Balíček farmaceutických produktů

Günter Verheugen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: John Bowis za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Irena Belohorská nezařazená, Anne Ferreira a Åsa Westlund.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupily: Erna Hennicot-Schoepges a Avril Doyle.

Vystoupil Günter Verheugen.

Rozprava byla uzavřena.


17. Nebezpečné látky a přípravky (dichlormethan) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu) [KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter uvedl zprávu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Erna Hennicot-Schoepges za skupinu PPE-DE, Graham Watson za skupinu ALDE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, a John Bowis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Zuzana Roithová.

Vystoupili: Günter Verheugen a Carl Schlyter.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 14.01.2009.


18. Povolení ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188) * (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188) [KOM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo uvedla zprávu.

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili: Iles Braghetto za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezařazený, a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová a Paulo Casaca.

Vystoupili: Vladimír Špidla a Ilda Figueiredo.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.4 zápisu ze dne 14.01.2009.


19. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 418.510/OJME)


20. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 22:45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí