Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 214kWORD 143k
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)
 5.Juhlaistunto ja keskustelu – euro 10 vuotta
 6.Äänestykset
  6.1.Yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.2.Muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteinen kauppajärjestelmä (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.3.Eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sekä sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettava yhteinen verojärjestelmä (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.4.Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen päätöksistä tehtyihin valituksiin sovellettava kieliä koskeva järjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.5.Kauppa- ja taloussuhteet Länsi-Balkaniin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.6.Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.7.Lissabonin sopimuksen mukaisen kansalaisvuoropuhelun kehitysnäkymät (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.8.Sopimattomista elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sähkömarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.9.YKP ja ekosysteemiperustainen lähestymistapa kalastuksen hoidossa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  6.10.Torjunta-aineiden kestävä käyttö ***II (äänestys)
  6.11.Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen ***II (äänestys)
  6.12.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  6.13.Julkinen talous EMUssa 2007–2008 (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Juhlaistunto - Latvia
 9.Äänestysselitykset (jatkoa)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka ***I (keskustelu)
 13.Yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (keskustelu)
 14.Puolustuksen ja turvallisuuden alan julkiset hankinnat ***I (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Farmaseuttiset tuotteet (keskustelu)
 17.Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani) ***I (keskustelu)
 18.Kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188) * (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kosmeettisista valmisteista (laaditaan uudelleen) (KOM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) N:o …/2008, toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta (KOM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta (KOM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta (KOM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta (KOM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Armenian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Iran: Shirin Ebadin tapaus

- Marios Matsakis ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta Iranista: Shirin Ebadin tapaus (B6-0036/2009)

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ja Christa Prets PSE-ryhmän puolesta Iranista: Shirin Ebadin tapaus (B6-0039/2009)

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0040/2009)

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta Iranista: Shirin Ebadin tapaus (B6-0041/2009)

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta Nobelin rauhanpalkinnon saajan Shirin Ebadin ja iranilaisten ihmisoikeusaktivistien vainosta (B6-0049/2009)

- Eva-Britt Svensson ja Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista: Shirin Ebadin tapaus (B6-0052/2009)

II.   Guinea

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet ja Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta Guinean vallankaappauksesta (B6-0037/2009)

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman ja Catherine Neris PSE-ryhmän puolesta Guinean vallankaappauksesta (B6-0042/2009)

- Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta Guineasta (B6-0043/2009)

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta Guinean vallankaappauksesta (B6-0044/2009)

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta Guineasta (B6-0045/2009)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Guinean vallankaappauksesta (B6-0053/2009)

III.   Lehdistönvapaus Keniassa

- Marios Matsakis, Frédérique Ries ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta lehdistönvapaudesta Keniassa (B6-0038/2009)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Thijs Berman PSE-ryhmän puolesta lehdistönvapaudesta Keniassa (B6-0046/2009)

- Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta lehdistönvapaudesta Keniassa (B6-0047/2009)

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam ja Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta lehdistönvapaudesta Keniassa (B6-0048/2009)

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta lehdistönvapaudesta Keniassa (B6-0050/2009)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta lehdistönvapaudesta Keniassa (B6-0055/2009).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


4. Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jean-Paul Gauzès (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Astrid Lulling PPE-DE-ryhmän puolesta, Donata Gottardi PSE-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė ja Marek Aleksander Czarnecki.

Puheenvuorot: Charlie McCreevy ja Wolf Klinz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.1.2008, kohta 6.12.

(Istunto keskeytettiin klo 9.40 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

5. Juhlaistunto ja keskustelu – euro 10 vuotta

Parlamentti kokoontui klo 10.05–11.35 juhlaistuntoon 10-vuotiaan euron kunniaksi.

Puhemies antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jean-Claude Trichet (EKP:n puheenjohtaja), Jean-Claude Juncker (Euroryhmän puheenjohtaja), Joaquín Almunia (komission jäsen) ja Valéry Giscard d'Estaing (Ranskan tasavallan entinen presidentti).

Puheenvuorot: Pervenche Berès (ECON-valiokunnan puheenjohtaja), Werner Langen (ECON-valiokunnan jäsen), Jean-Paul Gauzès PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Nigel Farage IND/DEM-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Roger Helmer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä [10972/2007 - KOM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0001)


6.2. Muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteinen kauppajärjestelmä (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0002)


6.3. Eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sekä sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettava yhteinen verojärjestelmä (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0003)


6.4. Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen päätöksistä tehtyihin valituksiin sovellettava kieliä koskeva järjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen päätöksistä tehtyihin valituksiin sovellettavan kieliä koskevan järjestelyn osalta [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0004)


6.5. Kauppa- ja taloussuhteet Länsi-Balkaniin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Kauppa- ja taloussuhteet Länsi-Balkaniin [2008/2149(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0005)


6.6. Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva [2008/2153(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0006)


6.7. Lissabonin sopimuksen mukaisen kansalaisvuoropuhelun kehitysnäkymät (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Näkymät kehittää Lissabonin sopimuksen mukaista kansalaisvuoropuhelua [2008/2067(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0007)


6.8. Sopimattomista elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sähkömarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Sopimattomista elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sähkömarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen [2008/2114(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0008)


6.9. YKP ja ekosysteemiperustainen lähestymistapa kalastuksen hoidossa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Yhteinen kalastuspolitiikka ja ekosysteemiperustainen lähestymistapa kalastuksen hoidossa [2008/2178(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0009)


6.10. Torjunta-aineiden kestävä käyttö ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2009)0010)

Muuta

Karl-Heinz Florenz ilmoitti, että hänellä oli työjärjestyksen liitteen I mukaisia taloudellisia etuja käsiteltävän asian suhteen, jonka vuoksi hän ei osallistunut äänestykseen tästä mietinnöstä.


6.11. Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2009)0011)

Muuta

Karl-Heinz Florenz ilmoitti, että hänellä oli työjärjestyksen liitteen I mukaisia taloudellisia etuja käsiteltävän asian suhteen, jonka vuoksi hän ei osallistunut äänestykseen tästä mietinnöstä.


6.12. Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0012)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0012)


6.13. Julkinen talous EMUssa 2007–2008 (äänestys)

Mietintö: Julkinen talous EMUssa 2007–2008 [2008/2244(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0013)

°
° ° °

Puheenvuorot: Reinhard Rack ongelmista, joita aiheutuu kameroiden sijoittamisesta istuntosaliin juhlaistuntojen aikana (puhemies vastasi, että hän ilmoittaa asiasta siitä vastaaville yksiköille), Christopher Heaton-Harris ja Avril Doyle äänestysselityksiin sovellettavasta menettelystä.


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

Mietintö: Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle ja Peter Baco

Mietintö: Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö: Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

8. Juhlaistunto - Latvia

Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.45 juhlaistuntoon, jossa Latvian presidentti Valdis Zatlers piti puheen.

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE


9. Äänestysselitykset (jatkoa)

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Christa Klaß - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness ja Avril Doyle

Suositus toiseen käsittelyyn: Hiltrud Breyer - A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris ja Kathy Sinnott


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Christopher Beazley ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut seitsemän ensimmäisen äänestyksen aikana, joissa hän halusi äänestää ”puolesta”.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski ja Teresa Riera Madurell ilmoittivat, että heidän äänestyskoneensa eivät toimineet oikein, minkä vuoksi he eivät kyenneet osallistumaan kaikkiin äänestyksiin.

Anders Wijkman ilmoitti, että hän oli läsnä, mutta saapui myöhässä istuntosaliin.

Den Dover ilmoitti, että hän halusi äänestää PPE-DE-ryhmän äänestyslistan mukaisesti.

Jo Leinen ilmoitti, että hän halusi äänestää PSE-ryhmän äänestyslistan mukaisesti.

Teresa Riera Madurell ilmoitti, että hän halusi äänestää ”puolesta” kaikissa nimenhuutoäänestyksissä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Rainer Wieland on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta [KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho esitteli laatimansa mietinnön.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska ja Robert Evans.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis ja Hubert Pirker.

Puheenvuorot: Jacques Barrot ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.1.2009, kohta 4.1.


13. Yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (keskustelu)

Mietintö: Yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpano) [2007/2154(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato esitteli laatimansa mietinnön.

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luis Herrero-Tejedor PPE-DE-ryhmän puolesta, Michael Cashman PSE-ryhmän puolesta, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin ja Carlos Coelho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Călin Cătălin ChiriţăCălin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo ja Czesław Adam Siekierski

Puheenvuorot: Margot Wallström ja Marco Cappato.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.1.2009, kohta 4.8.


14. Puolustuksen ja turvallisuuden alan julkiset hankinnat ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla [KOM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Charlotte Cederschiöld PPE-DE-ryhmän puolesta, Barbara Weiler PSE-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer ja Jacques Toubon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas ja Nickolay Mladenov.

Charlie McCreevy käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

Puheenvuorot: Alexander Graf Lambsdorff (esittelijä) ja Tobias Pflüger, joka antoi henkilökohtaisen lausuman edellisen puheenvuoron johdosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.1.2009, kohta 4.2.


15. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0001/2009).

Ensimmäinen osa

Kysymys 30 (Colm Burke): Kymmenen vuotta euroa.

Joaquín Almunia (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Colm Burke, Jörg Leichtfried ja Nils Lundgren.

Kysymys 31 (Paulo Casaca): Maitotuotteiden hintojen romahtaminen EU:n markkinoilla.

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Paulo Casaca ja Mairead McGuinness.

Kysymys 32 (Johan Van Hecke): Mikroluotot.

Jim Allister käytti puheenvuoron.

Louis Michel (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried ja Mairead McGuinness.

Toinen osa

Kysymys 33 (Marian Harkin): Talousarviouudistus.

Dalia Grybauskaitė (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marian Harkin ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 34 (Mairead McGuinness): EU:n talousarviouudistus.

Dalia Grybauskaitė vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness, Göran Färm ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 35 (Seán Ó Neachtain): Tietokonerikollisuus.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău ja Den Dover.

Kysymys 36 (Liam Aylward): Terroristiuhat.

Jacques Barrot vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Liam Aylward, Avril Doyle ja Paul Rübig.

Kysymys 37 (Armando França): EU:n maahanmuuttopolitiikka.

Jacques Barrot vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Armando França ja Colm Burke.

Kysymyksiin 38 - 50, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Kolmas osa

Kysymys 51 (Emmanouil Angelakas): Suljettujen ammattien avaaminen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Emmanouil Angelakas, Paul Rübig ja Avril Doyle.

Kysymys 52 (Georgios Papastamkos): Luottoluokituslaitokset.

Charlie McCreevy vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papastamkos ja Eoin Ryan.

Kysymys 53 (Gay Mitchell): Rahoituskriisi.

Charlie McCreevy vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Gay Mitchell ja Brian Crowley.

Kysymyksiin 54 - 66, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

16. Farmaseuttiset tuotteet (keskustelu)

Komission julkilausuma: Farmaseuttiset tuotteet

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Anne Ferreira ja Åsa Westlund.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erna Hennicot-Schoepges ja Avril Doyle.

Günter Verheugen käytti puheenvuoron

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta [KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Erna Hennicot-Schoepges PPE-DE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta ja John Bowis.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Carl Schlyter.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.1.2009, kohta 4.3.


18. Kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188) * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188) [KOM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Iles Braghetto PPE-DE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Claude Martinez ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová ja Paulo Casaca.

Puheenvuorot: Vladimír Špidla ja Ilda Figueiredo.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.1.2009, kohta 4.4.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 418.510/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö