Indekss 
Protokols
PDF 215kWORD 138k
Otrdiena, 2009. gada 13. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)
 5.Svinīgā sēde un debates - Euro desmitā gadadiena
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.2.Vienota sistēma tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.3.Kopēja nodokļu sistēma, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī juridiskās adreses pārcelšanai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.4.Valodas lietojums, kas jāpiemēro, iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmumiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.5.Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumbalkānu valstīm (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.6.Kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.7.Pilsoniska dialoga izveides perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.8.Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšana, īstenošana un piemērošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.9.KZP un ekosistēmiska pieeja zivsaimniecības pārvaldībā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.10.Direktīva pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai ***II (balsošana)
  6.11.Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū ***II (balsošana)
  6.12.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)
  6.13.Publiskās finanses EMS - 2007. un 2008. gads (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Svinīgā sēde - Latvija
 9.Balsojuma skaidrojumi (turpinājums)
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Drošības elementi un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos ***I (debates)
 13.Gada ziņojums par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (debates)
 14.Publisko iepirkumu procedūras drošības un aizsardzības jomā ***I (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Tiesību aktu pakete farmācijas jomā (debates)
 17.Bīstamas vielas un preparāti (dihlormetāns) ***I (debates)
 18.Atļauja ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā (Konvencija Nr. 188) * (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija iesniedza turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kosmētikas līdzekļiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0049 - C6-0053/2008 – 2008/0035(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 – 2008/0241(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu attiecībā uz mājokļu energoefektivitātes un atjaunojamas enerģijas ieguldījumu atbilstību (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 – 2008/0245(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

ITRE

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. .../2008, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II) (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (COM(2008)0852 - C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko farmakovigilances jomā groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 – 2008/0260(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 – 2008/0257(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte (COM(2008)0663 - C6-0516/2008 – 2008/0256(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (COM(2008)0662 - C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Armēnijas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (COM(2007)0729 - C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (COM(2008)0178 - C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Irāna: Shirin Ebadi lieta

- Marios Matsakis un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā - par Irānu: Shirin Ebadi lietu (B6-0036/2009).

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda un Christa Prets PSE grupas vārdā - par Irānu: Shirin Ebadi lietu (B6-0039/2009).

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par Irānu (B6-0040/2009).

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā - par Irānu: Shirin Ebadi lietu (B6-0041/2009).

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā - par Nobela Miera prēmijas laureāta un Irānas cilvēktiesību aizstāvja Shirin Ebadi vajāšanu (B6-0049/2009).

- Eva-Britt Svensson un Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā - par Shirin Ebadi lietu Irānā (B6-0052/2009).

II.   Gvineja

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet un Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā - par valsts apvērsumu Gvinejā (B6-0037/2009).

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman un Catherine Neris PSE grupas vārdā - par valsts apvērsumu Gvinejā (B6-0042/2009).

- Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā - par Gvineju (B6-0043/2009).

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā - par valsts apvērsumu Gvinejā (B6-0044/2009).

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā - par Gvineju (B6-0045/2009).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par valsts apvērsumu Gvinejā (B6-0053/2009).

III.   Preses brīvība Kenijā

- Marios Matsakis, Frédérique Ries un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par preses brīvību Kenijā (B6-0038/2009).

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock un Thijs Berman PSE grupas vārdā - par preses brīvību Kenijā (B6-0046/2009).

- Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā - par preses brīvību Kenijā (B6-0047/2009).

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam un Laima Liucija Andrikienė PPE-DE grupas vārdā - par preses brīvību Kenijā (B6-0048/2009).

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki un Konrad Szymański UEN grupas vārdā - par preses brīvību Kenijā (B6-0050/2009).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par preses brīvību Kenijā (B6-0055/2009).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


4. Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A6-0497/2008).

Wolf Klinz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jean-Paul Gauzès (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Astrid Lulling PPE-DE grupas vārdā, Donata Gottardi PSE grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Eoin Ryan UEN grupas vārdā, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė un Marek Aleksander Czarnecki.

Uzstājās Charlie McCreevy un Wolf Klinz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 13. janvāra protokola 6.12. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.40 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

5. Svinīgā sēde un debates - Euro desmitā gadadiena

No plkst. 10.05 līdz plkst. 11.35 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu euro desmitai gadadienai.

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jean-Claude Trichet (ECB prezidents), Jean-Claude Juncker (Eurogrupas priekšsēdētājs), Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) un Valéry Giscard d'Estaing (bijušais Francijas Republikas prezidents).

Uzstājās Pervenche Berès (ECON komitejas priekšsēdētāja), Werner Langen (ECON komitejas loceklis), Jean-Paul Gauzès PPE-DE grupas vārdā, Robert Goebbels PSE grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Alain Lipietz Verts/ALE grupas vārdā un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nigel Farage IND/DEM grupas vārdā un Roger Helmer, pie grupām nepiederošs deputāts.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


6.1. Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā [10972/2007 - COM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0468/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0001).


6.2. Vienota sistēma tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (kodificēta versija) [COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0510/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0002).


6.3. Kopēja nodokļu sistēma, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī juridiskās adreses pārcelšanai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu (kodificēta versija) [COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0511/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0003).


6.4. Valodas lietojums, kas jāpiemēro, iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmumiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes Lēmumam, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu attiecībā uz valodas lietojumu, kas jāpiemēro, iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmumiem [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Costas Botopoulos (A6-0508/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0004).


6.5. Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumbalkānu valstīm (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Rietumbalkānu valstīm [2008/2149(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Bastiaan Belder (A6-0489/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0005).


6.6. Kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par kopējo lauksaimniecības politiku un vispārējo nodrošinātību ar pārtiku [2008/2153(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Mairead McGuinness (A6-0505/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0006).


6.7. Pilsoniska dialoga izveides perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pilsoniska dialoga izveides perspektīvām Lisabonas līguma ietvaros [2008/2067(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0007).


6.8. Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšana, īstenošana un piemērošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšanu, īstenošanu un piemērošanu [2008/2114(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Barbara Weiler (A6-0514/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0008).


6.9. KZP un ekosistēmiska pieeja zivsaimniecības pārvaldībā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par KZP un ekosistēmisku pieeju zivsaimniecības pārvaldībā [2008/2178(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0009).


6.10. Direktīva pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Christa Klaß (A6-0443/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2009)0010).

Dažādi

Karl-Heinz Florenz saskaņā ar Reglamenta I pielikumu paziņoja, ka viņam bijušas finansiālas intereses, un norādīja, ka viņš nav piedalījies balsošanā par šo ziņojumu.


6.11. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 79/117/EEK un 91/414/EEK [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2009)0011).

Dažādi

Karl-Heinz Florenz saskaņā ar Reglamenta I pielikumu paziņoja, ka viņam bijušas finansiālas intereses, un norādīja, ka viņš nav piedalījies balsošanā par šo ziņojumu.


6.12. Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A6-0497/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0012).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0012).


6.13. Publiskās finanses EMS - 2007. un 2008. gads (balsošana)

Ziņojums par publiskajām finansēm EMS 2007. un 2008. gadā [2008/2244(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Donata Gottardi (A6-0507/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0013).

°
° ° °

Uzstājās Reinhard Rack par problēmām, ko radījusi kameru izvietošana zālē svinīgo sēžu laikā (sēdes vadītāja viņam atbildēja, ka viņa nodos šo jautājumu kompetentajiem dienestiem), Christopher Heaton-Harris un Avril Doyle par procedūru, ko piemēro balsojuma skaidrojumiem piemērojamai procedūrai.


7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Bastiaan Belder ziņojums - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo.

Mairead McGuinness ziņojums - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle un Peter Baco.

Genowefa Grabowska ziņojums - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan un Syed Kamall.

Pedro Guerreiro ziņojums - A6-0485/2008
Syed Kamall.


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

8. Svinīgā sēde - Latvija

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.45 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera uzrunai.

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece


9. Balsojuma skaidrojumi (turpinājums)

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Christa Klaß ieteikums otrajam lasījumam - A6-0443/2008:
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness un Avril Doyle.

Hiltrud Breyer ieteikums otrajam lasījumam - A6-0444/2008:
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris un Kathy Sinnott.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Christopher Beazley norādīja, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojās pirmajās septiņās balsošanas reizēs, kad viņš gribējis balsot „par”.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski un Teresa Riera Madurell norādīja, ka viņu balsošanas iekārtas nedarbojās pareizi un tāpēc viņi nav varējuši piedalīties visā balsošanas procesā.

Anders Wijkman norādīja, ka viņš bija sēžu zālē, taču ieradās ar nokavēšanos.

Den Dover norādīja, ka viņš vēlējās balsot saskaņā ar PPE-DE grupas balsošanas sarakstu.

Jo Leinen norādīja, ka viņš vēlējās balsot saskaņā ar PSE grupas balsošanas sarakstu.

Teresa Riera Madurell norādīja, ka viņa vēlējās balsot par visiem balsojumiem pēc saraksta.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Rainer Wieland informēja par to, ka viņš bija klāt, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Drošības elementi un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementiem un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A6-0500/2008).

Carlos Coelho iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Urszula Gacek PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Roberta Angelilli UEN grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska un Robert Evans.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis un Hubert Pirker.

Uzstājās Jacques Barrot un Carlos Coelho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 14. janvāra protokola 4.1. punkts.


13. Gada ziņojums par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (debates)

Ziņojums par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošana) [2007/2154(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Marco Cappato (A6-0459/2008).

Marco Cappato iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Luis Herrero-Tejedor PPE-DE grupas vārdā, Michael Cashman PSE grupas vārdā, Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli, pie grupām nepiederošs deputāts, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin un Carlos Coelho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Călin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Margot Wallström un Marco Cappato.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 14. janvāra protokola 4.8. punkts.


14. Publisko iepirkumu procedūras drošības un aizsardzības jomā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā drošības un aizsardzības jomā atsevišķos gadījumos ir koordinējamas publisko iepirkumu procedūras, noslēdzot publiskus būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumus [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008).

Alexander Graf Lambsdorff iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Charlotte Cederschiöld PPE-DE grupas vārdā, Barbara Weiler PSE grupas vārdā, Cristian Silviu Buşoi ALDE grupas vārdā, Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā, Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer un Jacques Toubon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas un Nickolay Mladenov.

Uzstājās Charlie McCreevy.

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alexander Graf Lambsdorff (referents) un Tobias Pflüger, kurš sniedza personisku paziņojumu par šo pēdējo uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 14. janvāra protokola 4.2. punkts.


15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0001/2009).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 30 (Colm Burke): Euro desmitā gadadiena.

Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Colm Burke, Jörg Leichtfried un Nils Lundgren.

Jautājums Nr. 31 (Paulo Casaca): Piena produktu cenu kritums Eiropas tirgū.

Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Paulo Casaca un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 32 (Johan Van Hecke): Mikrokredīti.

Uzstājās Jim Allister.

Louis Michel (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried un Mairead McGuinness.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 33 (Marian Harkin): Budžeta reforma.

Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 34 (Mairead McGuinness): ES budžeta reforma.

Dalia Grybauskaitė atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness, Göran Färm un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 35 (Seán Ó Neachtain): Kibernoziegumi.

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău un Den Dover.

Jautājums Nr. 36 (Liam Aylward): Terorisma draudi.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward, Avril Doyle un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 37 (Armando França): ES imigrācijas politika.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Armando França un Colm Burke.

Uz jautājumiem Nr. 38 līdz 50, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Trešā daļā

Jautājums Nr. 51 (Emmanouil Angelakas): Brīva piekļuve reglamentētajām profesijām.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Emmanouil Angelakas, Paul Rübig un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 52 (Georgios Papastamkos): Organizācijas, kuru uzdevums ir novērtēt kredītspēju.

Charlie McCreevy atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos un Eoin Ryan.

Jautājums Nr. 53 (Gay Mitchell): Finanšu krīze.

Charlie McCreevy atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Gay Mitchell un Brian Crowley.

Uz jautājumiem Nr. 54 līdz 66, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.30 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

16. Tiesību aktu pakete farmācijas jomā (debates)

Komisijas paziņojums: Tiesību aktu pakete farmācijas jomā.

Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Dorette Corbey PSE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Anne Ferreira un Åsa Westlund.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erna Hennicot-Schoepges un Avril Doyle.

Uzstājās Günter Verheugen.

Debates tika slēgtas.


17. Bīstamas vielas un preparāti (dihlormetāns) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (dihlormetāns) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Carl Schlyter (A6-0341/2008).

Carl Schlyter iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Erna Hennicot-Schoepges PPE-DE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā un John Bowis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová.

Uzstājās Günter Verheugen un Carl Schlyter.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 14. janvāra protokola 4.3. punkts.


18. Atļauja ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā (Konvencija Nr. 188) * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada konsolidēto Konvenciju par darbu zvejniecībā (Konvencija Nr. 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008).

Ilda Figueiredo iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās Iles Braghetto PPE-DE grupas vārdā, Proinsias De Rossa PSE grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Jean-Claude Martinez, pie grupām nepiederošs deputāts, un Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová un Paulo Casaca.

Uzstājās Vladimír Špidla un Ilda Figueiredo.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 14. janvāra protokola 4.4. punkts.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 418.510/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika