Index 
Notulen
PDF 219kWORD 144k
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) (herschikking) ***I (debat)
 5.Plechtige vergadering en debat – Tiende verjaardag van de euro
 6.Stemmingen
  
6.1.Overeenkomst EG/VS voor samenwerking op het gebied van burgerluchtvaartveiligheid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovalbumine en lactalbumine (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor verplaatsing van de statutaire zetel (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Taalgebruik dat van toepassing is in hogere voorzieningsprocedures tegen besluiten van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Handels- en economische betrekkingen met de Westelijke Balkan (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Gemeenschappelijk landbouwbeleid en mondiale voedselzekerheid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het Verdrag van Lissabon (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Omzetting, tenuitvoerlegging en handhaving van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Het GVB en de ecosysteembenadering van het visserijbeheer (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Kaderrichtlijn duurzaam gebruik van pesticiden ***II (stemming)
  
6.11.Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ***II (stemming)
  
6.12.Coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) (herschikking) ***I (stemming)
  
6.13.Openbare financiën in de EMU - 2007 en 2008 (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Plechtige vergadering - Letland
 9.Stemverklaringen (vervolg)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten ***I (debat)
 13.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (debat)
 14.Overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid ***I (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Pakket farmaceutische producten (debat)
 17.Gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) ***I (debat)
 18.Bekrachtiging van het verdrag inzake arbeid in de visserij * (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (herschikking) (COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (herschikking) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

ITRE

- Voorstel voor een Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad van tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1692/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het tweede Marco Poloprogramma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoerssysteem te verbeteren ("Marco Polo II") (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer (Voor de EER relevante tekst) (COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het kader voor het toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen betreft (COM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft (COM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

verwezen naar

ten principale :

TRAN


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   Iran: de zaak Shirin Ebadi

- Marios Matsakis en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over Iran: de zaak Shirin Ebadi (B6-0036/2009);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda en Christa Prets, namens de PSE-Fractie, over Iran: de zaak Shirin Ebadi (B6-0039/2009);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over Iran (B6-0040/2009);

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over Iran: de zaak Shirin Ebadi (B6-0041/2009);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de vervolging van Shirin Ebadi, winnares van de Nobelprijs voor de vrede, en de Iraanse voorvechters van de mensenrechten (B6-0049/2009);

- Eva-Britt Svensson en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over Iran: de zaak Shirin Ebadi (B6-0052/2009).

II.   Guinee

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, over de staatsgreep in Guinee (B6-0037/2009);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman en Catherine Neris, namens de PSE-Fractie, over de staatsgreep in Guinee (B6-0042/2009);

- Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guinee (B6-0043/2009);

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over de staatsgreep in Guinee (B6-0044/2009);

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over Guinee (B6-0045/2009);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de staatsgreep in Guinee (B6-0053/2009).

III.   Persvrijheid in Kenia

- Marios Matsakis, Frédérique Ries en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de persvrijheid in Kenia (B6-0038/2009);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie, over de persvrijheid in Kenia (B6-0046/2009);

- Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over de persvrijheid in Kenia (B6-0047/2009);

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie, over de persvrijheid in Kenia (B6-0048/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over de persvrijheid in Kenia (B6-0050/2009);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de persvrijheid in Kenia (B6-0055/2009).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (herschikking) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Gauzès (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Astrid Lulling, namens de PPE-DE-Fractie, Donata Gottardi, namens de PSE-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė en Marek Aleksander Czarnecki.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy en Wolf Klinz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.12 van de notulen van 13.01.2008.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 09.40 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

5. Plechtige vergadering en debat – Tiende verjaardag van de euro

Van 10.05 uur tot 11.35 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de euro.

De Voorzitter legt een verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Trichet (president van de ECB), Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Eurogroep), Joaquín Almunia (lid van de Commissie) en Valéry Giscard d'Estaing (voormalig president van de Franse Republiek).

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie ECON), Werner Langen (lid van de Commissie ECON), Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, en Roger Helmer, niet-ingeschrevene.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Overeenkomst EG/VS voor samenwerking op het gebied van burgerluchtvaartveiligheid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid [10972/2007 - COM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0001)


6.2. Gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovalbumine en lactalbumine (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovalbumine en lactoalbumine (gecodificeerde versie) [COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0002)


6.3. Gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor verplaatsing van de statutaire zetel (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (gecodificeerde versie) [COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0003)


6.4. Taalgebruik dat van toepassing is in hogere voorzieningsprocedures tegen besluiten van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van hogere voorziening tegen beslissingen van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0004)


6.5. Handels- en economische betrekkingen met de Westelijke Balkan (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over handel en economische betrekkingen met de Westelijke Balkan [2008/2149(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0005)


6.6. Gemeenschappelijk landbouwbeleid en mondiale voedselzekerheid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en mondiale voedselzekerheid [2008/2153(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0006)


6.7. Perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het Verdrag van Lissabon (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het Verdrag van Lissabon [2008/2067(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0007)


6.8. Omzetting, tenuitvoerlegging en handhaving van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de omzetting, tenuitvoerlegging en handhaving van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame [2008/2114(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0008)


6.9. Het GVB en de ecosysteembenadering van het visserijbeheer (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het GVB en de ecosysteembenadering van het visserijbeheer [2008/2178(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0009)


6.10. Kaderrichtlijn duurzaam gebruik van pesticiden ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0010)

Diversen

Karl-Heinz Florenz heeft kennis gegeven van een financieel belang, overeenkomstig bijlage I van het Reglement, en medegedeeld dat hij niet aan de stemming over dit verslag heeft deelgenomen.


6.11. Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0011)

Diversen

Karl-Heinz Florenz heeft kennis gegeven van een financieel belang, overeenkomstig bijlage I van het Reglement, en medegedeeld dat hij niet aan de stemming over dit verslag heeft deelgenomen.


6.12. Coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (herschikking) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0012)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0012)


6.13. Openbare financiën in de EMU - 2007 en 2008 (stemming)

Verslag over openbare financiën in de EMU - 2007 en 2008 [2008/2244(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0013)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Rack die de problemen in verband met de plaatsing van camera's in de vergaderzaal ter gelegenheid van plechtige vergaderingen aankaart (de Voorzitter antwoordt dat hij de kwestie aan de ter zake bevoegde diensten zal voorleggen), en Christopher Heaton-Harris en Avril Doyle over de procedure voor de stemverklaringen.


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

Verslag Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle en Peter Baco

Verslag Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

8. Plechtige vergadering - Letland

Van 12.05 uur tot 12.45 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Valdis Zatlers, president van de Republiek Letland.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter


9. Stemverklaringen (vervolg)

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Christa Klaß - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness en Avril Doyle

Aanbevelling voor de tweede lezing Hiltrud Breyer - A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris en Kathy Sinnott


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Christopher Beazley heeft te kennen gegeven dat tijdens de zeven eerste stemmingen zijn stemapparaat niet heeft gefunctioneerd en dat hij “voor” had willen stemmen.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski en Teresa Riera Madurell hebben laten weten dat hun stemapparaat niet naar behoren werkte en dat zij bijgevolg niet aan alle stemmingen hadden kunnen deelnemen.

Anders Wijkman heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar te laat in de vergaderzaal was aangekomen.

Den Dover heeft laten weten dat hij volgens de stemlijst van de PPE-DE-Fractie had willen stemmen.

Jo Leinen heeft laten weten dat hij volgens de stemlijst van de PSE-Fractie had willen stemmen.

Teresa Riera Madurell heeft laten weten zij bij alle hoofdelijke stemmingen vóór had willen stemmen.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Rainer Wieland heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska en Robert Evans.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis en Hubert Pirker.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Carlos Coelho.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 14.01.2009.


13. Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (debat)

Verslag over de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luis Herrero-Tejedor, namens de PPE-DE-Fractie, Michael Cashman, namens de PSE-Fractie, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin en Carlos Coelho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Călin Cătălin ChiriţăCălin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo en Czesław Adam Siekierski

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström en Marco Cappato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.8 van de notulen van 14.01.2009.


14. Overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van bepaalde overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Charlotte Cederschiöld, namens de PPE-DE-Fractie, Barbara Weiler, namens de PSE-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer en Jacques Toubon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas en Nickolay Mladenov.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alexander Graf Lambsdorff (rapporteur) en Tobias Pflüger, laatstgenoemde voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van voorgaande spreker.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 14.01.2009.


15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0001/2009).

Eerste deel

Vraag 30 (Colm Burke): Tien jaar euro.

Joaquín Almunia (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Colm Burke, Jörg Leichtfried en Nils Lundgren.

Vraag 31 (Paulo Casaca): Ineenstorting van de zuivelprijzen op de Europese markt.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Paulo Casaca en Mairead McGuinness.

Vraag 32 (Johan Van Hecke): Microkredieten.

Het woord wordt gevoerd door Jim Allister.

Louis Michel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried en Mairead McGuinness.

Tweede deel

Vraag 33 (Marian Harkin): Hervorming van de begroting.

Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 34 (Mairead McGuinness): Hervorming EU-begroting.

Dalia Grybauskaitė beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, Göran Färm en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 35 (Seán Ó Neachtain): Misdaden met gebruikmaking van internet.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău en Den Dover.

Vraag 36 (Liam Aylward): Gevaar voor terroristische aanslagen.

Jacques Barrot beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward, Avril Doyle en Paul Rübig.

Vraag 37 (Armando França): Immigratiebeleid van de EU.

Jacques Barrot beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Armando França en Colm Burke.

Vragen 38 t/m 50, die wegens tijdgebrek niet konden worden beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie bijlage bij het Volledig Verslag).

Derde deel

Vraag 51 (Emmanouil Angelakas): Opening gesloten beroepen.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Emmanouil Angelakas, Paul Rübig en Avril Doyle.

Vraag 52 (Georgios Papastamkos): Ratingbureaus.

Charlie McCreevy beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos en Eoin Ryan.

Vraag 53 (Gay Mitchell): Financiële crisis.

Charlie McCreevy beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell en Brian Crowley.

Vragen 54 t/m 66, die wegens tijdgebrek niet konden worden beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie bijlage bij het Volledig Verslag).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

16. Pakket farmaceutische producten (debat)

Verklaring van de Commissie: Pakket farmaceutische producten

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Anne Ferreira en Åsa Westlund.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erna Hennicot-Schoepges en Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen

Het debat wordt gesloten.


17. Gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende beperkingen van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Erna Hennicot-Schoepges, namens de PPE-DE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, en John Bowis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Carl Schlyter.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 14.01.2009.


18. Bekrachtiging van het verdrag inzake arbeid in de visserij * (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het verdrag inzake arbeid in de visserij van de Internationale Arbeidsorganisatie van 2007 te bekrachtigen (Verdrag nr. 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iles Braghetto, namens de PPE-DE-Fractie, Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Claude Martinez, niet-ingeschrevene, en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová en Paulo Casaca.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla en Ilda Figueiredo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 14.01.2009.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 418.510/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid