Indeks 
Protokół
PDF 224kWORD 142k
Wtorek, 13 stycznia 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie i debata – Dziesiąta rocznica euro
 6.Głosowanie
  
6.1.Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.System opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przenoszenia ich siedzib (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.System językowy mający zastosowanie do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami Zachodnimi (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Zrównoważone stosowanie pestycydów ***II (głosowanie)
  
6.11.Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II (głosowanie)
  
6.12.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
6.13.Finanse publiczne w UGW – rok 2007 i 2008 (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Uroczyste posiedzenie - Łotwa
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania (ciąg dalszy)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***I (debata)
 13.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (debata)
 14.Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Produkty farmaceutyczne - pakiet (debata)
 17.Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***I (debata)
 18.Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) * (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone

przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (tekst przekształcony) (COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską (COM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską (COM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Iran: sprawa Shirin Ebadi

- Marios Matsakis i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iranu: sprawa Shirin Ebadi (B6-0036/2009);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda i Christa Prets w imieniu grupy PSE, w sprawie Iranu: sprawa Shirin Ebadi (B6-0039/2009);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Iranu (B6-0040/2009);

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Iranu: sprawa Shirin Ebadi (B6-0041/2009);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie prześladowania Shirin Ebadi, laureatki pokojowej Nagrody Nobla, oraz irańskich obrońców praw człowieka (B6-0049/2009);

- Eva-Britt Svensson i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, dotycząca sprawy Shirin Ebadi w Iranie (B6-0052/2009).

II.   Gwinea

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet i Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, w sprawie zamachu stanu w Gwinei (B6-0037/2009);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman i Catherine Neris w imieniu grupy PSE, w sprawie zamachu stanu w Gwinei (B6-0042/2009);

- Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Gwinei (B6-0043/2009);

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie zamachu stanu w Gwinei (B6-0044/2009);

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie Gwinei (B6-0045/2009);

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zamachu stanu w Gwinei (B6-0053/2009).

III.   Wolność prasy w Kenii

- Marios Matsakis, Frédérique Ries i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0038/2009);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock i Thijs Berman w imieniu grupy PSE, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0046/2009);

- Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0047/2009);

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0048/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0050/2009);

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0055/2009).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


4. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Astrid Lulling w imieniu grupy PPE-DE, Donata Gottardi w imieniu grupy PSE, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė i Marek Aleksander Czarnecki.

Głos zabrali: Charlie McCreevy i Wolf Klinz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 13.01.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 9.40 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

5. Uroczyste posiedzenie i debata – Dziesiąta rocznica euro

W godzinach od 10.05 do 11.35 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji dziesiątej rocznicy wprowadzenia euro.

Przewodniczący złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Jean-Claude Trichet (prezes EBC), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Eurogrupy) i Valéry Giscard d'Estaing (były prezydent Republiki Francuskiej).

Głos zabrali: Pervenche Berès (przewodnicząca komisji ECON), Werner Langen (członek komisji ECON), Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE-DE, Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM i Roger Helmer, niezrzeszony.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego [10972/2007 - COM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0001)


6.2. Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) [COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0002)


6.3. System opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przenoszenia ich siedzib (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi (Wersja ujednolicona) [COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0003)


6.4. System językowy mający zastosowanie do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0004)


6.5. Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami Zachodnimi (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Bałkanami Zachodnimi [2008/2149(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0005)


6.6. Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej i bezpieczeństwa żywności na świecie [2008/2153(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0006)


6.7. Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego [2008/2067(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0007)


6.8. Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie transpozycji, wykonania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej [2008/2114(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0008)


6.9. WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie WPRyb i ekosystemowego podejścia do zarządzania połowami [2008/2178(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0009)


6.10. Zrównoważone stosowanie pestycydów ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 10)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2009)0010)

Różne

Karl-Heinz Florenz wskazał, że ma korzyści finansowe w tej sprawie, zgodnie w załącznikiem I do Regulaminu, oraz oświadczył, że nie uczestniczył w głosowaniu nad tym sprawozdaniem.


6.11. Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz uchylającego dyrektywy 79/117/EWG i 91/414/EWG Rady [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 11)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2009)0011)

Różne

Karl-Heinz Florenz wskazał, że ma korzyści finansowe w tej sprawie, zgodnie w załącznikiem I do Regulaminu, oraz oświadczył, że nie uczestniczył w głosowaniu nad tym sprawozdaniem.


6.12. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0012)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0012)


6.13. Finanse publiczne w UGW – rok 2007 i 2008 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w UGW – rok 2007 i 2008 [2008/2244(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0013)

°
° ° °

Głos zabrali: Reinhard Rack w sprawie problemów związanych z ustawieniem kamer w sali posiedzeń plenarnych podczas uroczystych posiedzeń (Przewodnicząca odpowiedziała mu, że zwróci się do właściwych służb w tej sprawie), Christopher Heaton-Harris i Avril Doyle w sprawie procedury mającej zastosowanie do wyjaśnień dotyczących głosowania.


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

Sprawozdanie Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle i Peter Baco

Sprawozdanie Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

8. Uroczyste posiedzenie - Łotwa

W godzinach od 12.05 do 12.45 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji przemówienia Valdisa Zatlersa, prezydenta Łotwy.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania (ciąg dalszy)

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania - Christa Klaß A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness i Avril Doyle

Zalecenie do drugiego czytania - Hiltrud Breyer A6-444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris i Kathy Sinnott


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Christopher Beazley poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie działało podczas 7 pierwszych głosowań, w których chciał on głosować „za”.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski i Teresa Riera Madurell poinformowali, że ich terminale do głosowania nie zadziałały prawidłowo i w związku z tym nie mogli wziąć udziału we wszystkich głosowaniach.

Anders Wijkman poinformował, że był obecny, lecz przyszedł z opóźnieniem na salę posiedzeń plenarnych.

Den Dover poinformował, że pragnął głosować zgodnie z listą głosowania grupy PPE-DE.

Jo Leinen poinformował, że pragnął głosować zgodnie z listą głosowania grupy PSE.

Teresa Riera Madurell poinformowała, że pragnęła głosować za we wszystkich głosowaniach imiennych.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.00 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Rainer Wieland poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Urszula Gacek w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys niezrzeszony, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska i Robert Evans.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis i Hubert Pirker.

Głos zabrali: Jacques Barrot i Carlos Coelho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 14.01.2009.


13. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (debata)

Sprawozdanie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1094/2001) [2007/2154(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Luis Herrero-Tejedor w imieniu grupy PPE-DE, Michael Cashman w imieniu grupy PSE, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Călin Cătălin ChiriţăCălin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo i Czesław Adam Siekierski

Głos zabrali: Margot Wallström i Marco Cappato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.8 protokołu z dnia 14.01.2009.


14. Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Charlotte Cederschiöld w imieniu grupy PPE-DE, Barbara Weiler w imieniu grupy PSE, Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer i Jacques Toubon.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas i Nickolay Mladenov.

Głos zabrał Charlie McCreevy.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alexander Graf Lambsdorff (sprawozdawca) i Tobias Pflüger w kwestii osobistej związanej z wystąpieniem sprawozdawcy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 14.01.2009.


15. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0001/2009).

Część pierwsza

Pytanie 30 (Colm Burke): Dziesiąta rocznica euro.

Joaquín Almunia (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Colm Burke, Jörg Leichtfried i Nils Lundgren.

Pytanie 31 (Paulo Casaca): Spadek cen nabiału na rynku europejskim.

Mariann Fischer Boel (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Paulo Casaca i Mairead McGuinness.

Pytanie 32 (Johan Van Hecke): Mikrokredyty.

Głos zabrał Jim Allister.

Louis Michel (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried i Mairead McGuinness.

Część druga

Pytanie 33 (Marian Harkin): Reforma budżetu.

Dalia Grybauskaitė (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marian Harkin i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 34 (Mairead McGuinness): Reforma budżetu UE.

Dalia Grybauskaitė udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness, Göran Färm i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 35 (Seán Ó Neachtain): Przestępczość internetowa.

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău i Den Dover.

Pytanie 36 (Liam Aylward): Zagrożenie terroryzmem.

Jacques Barrot udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward, Avril Doyle i Paul Rübig.

Pytanie 37 (Armando França): Polityka UE w zakresie imigracji.

Jacques Barrot udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Armando França i Colm Burke.

Odpowiedzi na pytania 38-50 pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Część trzecia

Pytanie 51 (Emmanouil Angelakas): Otwarcie zamkniętych zawodów.

Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Emmanouil Angelakas, Paul Rübig i Avril Doyle.

Pytanie 52 (Georgios Papastamkos): Organy odpowiedzialne za ocenę stopnia wypłacalności.

Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos i Eoin Ryan.

Pytanie 53 (Gay Mitchell): Kryzys finansowy.

Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Gay Mitchell i Brian Crowley.

Odpowiedzi na pytania 54-66 pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.30 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

16. Produkty farmaceutyczne - pakiet (debata)

Oświadczenie Komisji: Produkty farmaceutyczne - pakiet

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Irena Belohorská, niezrzeszona, Anne Ferreira i Åsa Westlund.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały Erna Hennicot-Schoepges i Avril Doyle.

Głos zabrał Günter Verheugen.

Debata została zamknięta.


17. Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (dichlorometan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Erna Hennicot-Schoepges w imieniu grupy PPE-DE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM i John Bowis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Zuzana Roithová.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Carl Schlyter.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 14.01.2009.


18. Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Iles Braghetto w imieniu grupy PPE-DE, Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez, niezrzeszony, i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová i Paulo Casaca.

Głos zabrali: Vladimír Špidla i Ilda Figueiredo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.4 protokołu z dnia 14.01.2009.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 418.510/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności