Kazalo 
Zapisnik
PDF 210kWORD 136k
Torek, 13. januar 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 4.Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) ***I (razprava)
 5.Slavnostna seja in razprava - Deseta obletnica uvedbe eura
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Sodelovanje pri ureditvi varnosti civilnega letalstva * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Skupni sistem trgovine za ovalbumin in laktalbumin (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Jezikovna ureditev, ki se uporablja zoper odločbe Sodišča za uslužbence Evropske unije * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Prenos, izvajanje in izvrševanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.9.SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.10.Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***II (glasovanje)
  
6.11.Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***II (glasovanje)
  
6.12.Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
6.13.Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Slavnostna seja - Republika Latvija
 9.Obrazložitve glasovanja (nadaljevanje)
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Varnostne značilnosti in biometrični podatki v potnih listih in potovalnih dokumentih ***I (razprava)
 13.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (razprava)
 14.Javna naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti ***I (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Paket farmacevtskih izdelkov (razprava)
 17.Nevarne snovi in pripravki (diklorometan) ***I (razprava)
 18.Ratifikacija Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) * (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

od Sveta in Komisije:

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (prenovitev) (KOM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

JURI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (Prenovitev) (KOM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

JURI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo do naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

ITRE

- Uredba (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa "Marco Polo" za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") (KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

BUDG

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in vmesnike do drugih vrst prevoza (KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ITRE

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede farmakoviligance (KOM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila, kar zadeva farmakovigilanco zdravil za humano uporabo (KOM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini v zvezi z informacijami za širšo javnost o zdravilih na recept (KOM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila v zvezi z informacijami za širšo javnost o zdravilih na recept za uporabo v humani medicini (KOM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog sSlep Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Armenijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza (KOM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael o nekaterih vidikih zračnega prometa (KOM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

posredovano

pristojni :

TRAN


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.   Iran: primer Širin Ebadi

- Marios Matsakis in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE o Iranu: primer Širin Ebadi (B6-0036/2009);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda in Christa Prets v imenu skupine PSE o Iranu: primer Širin Ebadi (B6-0039/2009);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE o Iranu (B6-0040/2009);

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE o Iranu: primer Širin Ebadi (B6-0041/2009);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o preganjanju Nobelove nagrajenke Širin Ebadi in iranskih zagovornikov človekovih pravic (B6-0049/2009);

- Eva-Britt Svensson in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL o primeru Širin Ebadi v Iranu (B6-0052/2009).

II.   Gvineja

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet in Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE o državnem udaru v Gvineji (B6-0037/2009);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman in Catherine Neris v imenu skupine PSE o državnem udaru v Gvineji (B6-0042/2009);

- Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE o Gvineji (B6-0043/2009);

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o državnem udaru v Gvineji (B6-0044/2009);

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o Gvineji (B6-0045/2009);

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o državnem udaru v Gvineji (B6-0053/2009).

III.   Svoboda tiska v Keniji

- Marios Matsakis, Frédérique Ries in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE o svobodi tiska v Keniji (B6-0038/2009);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock in Thijs Berman v imenu skupine PSE o svobodi tiska v Keniji (B6-0046/2009);

- Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE o svobodi tiska v Keniji (B6-0047/2009);

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE-DE o svobodi tiska v Keniji (B6-0048/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki in Konrad Szymański v imenu skupine UEN o svobodi tiska v Keniji (B6-0050/2009);

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o svobodi tiska v Keniji (B6-0055/2009).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


4. Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o podjetjih za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz je predstavil poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Jean-Paul Gauzès (pripravljalec mnenja odbora JURI), Astrid Lulling v imenu skupine PPE-DE, Donata Gottardi v imenu skupine PSE, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Eoin Ryan v imenu skupine UEN, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė in Marek Aleksander Czarnecki.

Govorila sta Charlie McCreevy in Wolf Klinz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 13.01.2008.

(Seja se je prekinila ob 09.40 zaradi pričetka slavnostne seje.)


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

5. Slavnostna seja in razprava - Deseta obletnica uvedbe eura

Parlament se je od 10.05 do 11.35 sestal na slavnostni seji ob deseti obletnici uvedbe eura.

Predsednik je podal izjavo.

Govorili so Jean-Claude Trichet (predsednik ECB), Jean-Claude Juncker (predsednik euroskupine) (predsednik evroskupine), Joaquín Almunia (član Komisije) in Valéry Giscard d'Estaing (nekdanji predsednik Republike Francije).

Govorili so Pervenche Berès (predsednica odbora ECON), Werner Langen (član odbora ECON), Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE, in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorila sta Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, in Roger Helmer samostojni poslanec.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Sodelovanje pri ureditvi varnosti civilnega letalstva * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva [10972/2007 - COM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0001)


6.2. Skupni sistem trgovine za ovalbumin in laktalbumin (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (kodificirana različica) [COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0002)


6.3. Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (kodificirana različica) [COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0003)


6.4. Jezikovna ureditev, ki se uporablja zoper odločbe Sodišča za uslužbence Evropske unije * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Osnutek Sklepa Sveta o spremembi Poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih Skupnosti glede jezikovne ureditve, ki se uporablja zoper odločbe Sodišča za uslužbence Evropske unije [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0004)


6.5. Trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom [2008/2149(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0005)


6.6. Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni [2008/2153(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0006)


6.7. Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe [2008/2067(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0007)


6.8. Prenos, izvajanje in izvrševanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Prenos, izvedba in uveljavljanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu in Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju [2008/2114(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0008)


6.9. SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva [2008/2178(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0009)


6.10. Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2009)0010)

Razno

Karl-Heinz Florenz je sporočil, da ima v skladu s prilogo I Poslovnika finančni interes, in zato ni sodeloval pri glasovanju o tem poročilu.


6.11. Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2009)0011)

Razno

Karl-Heinz Florenz je sporočil, da ima v skladu s prilogo I Poslovnika finančni interes, in zato ni sodeloval pri glasovanju o tem poročilu.


6.12. Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o podjetjih za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0012)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0012)


6.13. Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 (glasovanje)

Poročilo: Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 [2008/2244(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0013)

°
° ° °

Govorili so Reinhard Rack o težavah, ki jih je povzročala namestitev kamer v sejni dvorani med slavnostno sejo (predsednica mu je odgovorila, da bo vprašanje naslovila na pristojne službe), Christopher Heaton-Harris in Avril Doyle o postopku, ki se uporablja za obrazložitev glasovanja.


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

Poročilo: Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle in Peter Baco

Poročilo: Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

8. Slavnostna seja - Republika Latvija

Parlament se je od 12.05 do 12.45 sestal na slavnostni seji ob nagovoru latvijskega predsednika Valdisa Zatlersa.

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica


9. Obrazložitve glasovanja (nadaljevanje)

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo - Christa Klaß - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness in Avril Doyle

Priporočilo za drugo obravnavo - Hiltrud Breyer A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris in Kathy Sinnott


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Christopher Beazley je sporočil, da njegova glasovalna naprava ni delala v času prvih sedem glasovanj, pri katerih je želeli voliti “za”.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski in Teresa Riera Madurell so sporočili, da njihova glasovalna naprava ni delovala pravilno, zaradi česar niso mogli sodelovati pri vsakem glasovanju.

Anders Wijkman je sporočil, da je bil navzoč, vendar je v sejno dvorano prišel z zamudo.

Den Dover je sporočil, da je želel glasovati v skladu s seznamom za glasovanje skupine PPE-DE.

Jo Leinen je sporočil, , da je želel glasovati v skladu s seznamom za glasovanje skupine PSE.

Teresa Riera Madurell je sporočila, da je želela glasovati za pri vseh poimenskih glasovanjih.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Rainer Wieland je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Varnostne značilnosti in biometrični podatki v potnih listih in potovalnih dokumentih ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho je predstavil poročilo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Urszula Gacek v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys samostojni poslanec, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska in Robert Evans.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis in Hubert Pirker.

Govorila sta Jacques Barrot in Carlos Coelho.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.1 zapisnika z dne 14.01.2009.


13. Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (razprava)

Poročilo: Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato je predstavil poročilo.

Govorila je Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Govorili so Luis Herrero-Tejedor v imenu skupine PPE-DE, Michael Cashman v imenu skupine PSE, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli samostojni poslanec, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin in Carlos Coelho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Călin Cătălin ChiriţăCălin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo in Czesław Adam Siekierski.

Govorila sta Margot Wallström in Marco Cappato.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.8 zapisnika z dne 14.01.2009.


14. Javna naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih javnih naročil gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff je predstavil poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Charlotte Cederschiöld v imenu skupine PPE-DE, Barbara Weiler v imenu skupine PSE, Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer in Jacques Toubon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas in Nickolay Mladenov.

Govoril je Charlie McCreevy.

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

Govorila sta Alexander Graf Lambsdorff (poročevalec) in Tobias Pflüger, slednji je podal osebno izjavo na zadnji govor.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika z dne 14.01.2009.


15. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0001/2009).

Prvi del

Vprašanje 30 (Colm Burke): Deseta obletnica uvedbe eura

Joaquín Almunia (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Colm Burke, Jörg Leichtfried in Nils Lundgren.

Vprašanje 31 (Paulo Casaca): Padec cen mlečnih izdelkov na trgu EU

Mariann Fischer Boel (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Paulo Casaca in Mairead McGuinness.

Vprašanje 32 (Johan Van Hecke): Mikrokrediti

Govoril je Jim Allister.

Louis Michel (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried in Mairead McGuinness.

Drugi del

Vprašanje 33 (Marian Harkin): Reforma proračuna

Dalia Grybauskaitė (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavili Marian Harkin in Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 34 (Mairead McGuinness): Reforma proračuna EU

Dalia Grybauskaitė je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Mairead McGuinness, Göran Färm in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 35 (Seán Ó Neachtain): Kriminal v kibernetskem prostoru

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău in Den Dover.

Vprašanje 36 (Liam Aylward): Teroristične grožnje

Jacques Barrot je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Liam Aylward, Avril Doyle in Paul Rübig.

Vprašanje 37 (Armando França): Politika priseljevanja EU

Jacques Barrot je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Armando França in Colm Burke.

Na vprašanja od 38 do 50, na katera zaradi pomanjkanja časa ni bilo odgovorjeno, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo dobesednega zapisa sej CRE).

Tretji del

Vprašanje 51 (Emmanouil Angelakas): Odprtje zaprtih poklicev

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Emmanouil Angelakas, Paul Rübig in Avril Doyle.

Vprašanje 52 (Georgios Papastamkos): Organi, pristojni za ugotavljanje solventnosti

Charlie McCreevy je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Georgios Papastamkos in Eoin Ryan.

Vprašanje 53 (Gay Mitchell): Finančna kriza

Charlie McCreevy je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Gay Mitchell in Brian Crowley.

Na vprašanja od 54 do 66, na katera zaradi pomanjkanja časa ni bilo odgovorjeno, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo dobesednega zapisa sej CRE).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.30,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

16. Paket farmacevtskih izdelkov (razprava)

Izjava Komisije: Paket farmacevtskih izdelkov

Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so John Bowis v imenu skupine PPE-DE, Dorette Corbey v imenu skupine PSE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Irena Belohorská samostojna poslanka, Anne Ferreira in Åsa Westlund.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Erna Hennicot-Schoepges in Avril Doyle.

Govoril je Günter Verheugen

Razprava se je zaključila.


17. Nevarne snovi in pripravki (diklorometan) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (diklorometan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter je predstavil poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Erna Hennicot-Schoepges v imenu skupine PPE-DE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Jens Holm v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, in John Bowis.

Po postopku "catch the eye" je govorila Zuzana Roithová.

Govorila sta Günter Verheugen in Carl Schlyter.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 14.01.2009.


18. Ratifikacija Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) * (razprava)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske skupnosti ratificirajo Konvencijo o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo je predstavila poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so Iles Braghetto v imenu skupine PPE-DE, Proinsias De Rossa v imenu skupine PSE, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, Jean-Claude Martinez samostojni poslanec, in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Zuzana Roithová in Paulo Casaca.

Govorila sta Vladimír Špidla in Ilda Figueiredo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.4 zapisnika z dne 14.01.2009.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 418.510/OJME).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov