Index 
Protokoll
PDF 213kWORD 141k
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 4.Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) ***I (debatt)
 5.Högtidligt möte och debatt - eurons tioårsjubileum
 6.Omröstning
  
6.1.Avtal mellan EG och USA om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Gemensamt handelssystem för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av säte (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Utsikter för att utveckla den civila dialogen enligt Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.Den gemensamma fiskeripolitiken och en ekosystemansats i fiskeförvaltningen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II (omröstning)
  
6.11.Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II (omröstning)
  
6.12.Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) ***I (omröstning)
  
6.13.De offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Högtidligt möte - Lettland
 9.Röstförklaringar (fortsättning)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar ***I (debatt)
 13.Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (debatt)
 14.Offentlig upphandling inom områdena för försvar och säkerhet ***I (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Paketet farmaceutiska produkter (debatt)
 17.Farliga ämnen och preparat (diklormetan) ***I (debatt)
 18.Bemyndigande för att ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) * (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter (omarbetning) (KOM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (Omarbetning) (KOM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av förordning (EG) nr 1692/2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt (KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (KOM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (KOM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i fråga om information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (KOM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring i fråga om information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (KOM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om vissa luftfartsaspekter (KOM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Iran: fallet Shirin Ebadi

- Marios Matsakis och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Iran: fallet Shirin Ebadi (B6-0036/2009),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda och Christa Prets för PSE-gruppen, om Iran: fallet Shirin Ebadi (B6-0039/2009),

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, om Iran (B6-0040/2009),

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, om Iran: fallet Shirin Ebadi (B6-0041/2009),

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om förföljelsen av fredspristagaren Shirin Ebadi och iranska människorättsförsvarare (B6-0049/2009).

- Eva-Britt Svensson och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, om fallet Shirin Ebadi i Iran (B6-0052/2009).

II.   Guinea

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet och Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, om statskuppen i Guinea (B6-0037/2009),

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman och Catherine Neris för PSE-gruppen, om statskuppen i Guinea (B6-0042/2009),

- Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen, om Guinea (B6-0043/2009),

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om statskuppen i Guinea (B6-0044/2009),

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om Guinea (B6-0045/2009),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om statskuppen i Guinea (B6-0053/2009).

III.   Pressfrihet i Kenya

- Marios Matsakis, Frédérique Ries och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om pressfrihet i Kenya (B6-0038/2009),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock och Thijs Berman för PSE-gruppen, om pressfrihet i Kenya (B6-0046/2009),

- Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om pressfrihet i Kenya (B6-0047/2009),

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam och Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, om pressfrihet i Kenya (B6-0048/2009),

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki och Konrad Szymański för UEN-gruppen, om pressfrihet i Kenya (B6-0050/2009),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om pressfrihet i Kenya (B6-0055/2009).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


4. Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) [KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Jean-Paul Gauzès (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Astrid Lulling för PPE-DE-gruppen, Donata Gottardi för PSE-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė och Marek Aleksander Czarnecki.

Talare: Charlie McCreevy och Wolf Klinz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 13.01.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.40 i avvaktan på det högtidliga mötet.)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

5. Högtidligt möte och debatt - eurons tioårsjubileum

(Kl. 10.05–11.35 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av eurons tioårsjubileum.)

Talmannen gjorde ett uttalande.

Talare: Jean-Claude Trichet (ECB:s ordförande), Jean-Claude Juncker (ordförande för eurogruppen), Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen) och Valéry Giscard d'Estaing (Frankrikes tidigare president).

Talare: Pervenche Berès (ordförande för utskottet ECON), Werner Langen (ledamot av utskottet ECON), Jean-Paul Gauzès för PPE-DE-gruppen, Robert Goebbels för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, och Roger Helmer, grupplös.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Avtal mellan EG och USA om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet [10972/2007 - KOM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0001)


6.2. Gemensamt handelssystem för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) [KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0002)


6.3. Beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av säte (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (kodifierad version) [KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0003)


6.4. Språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om ändring i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts rättegångsregler i fråga om språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0004)


6.5. Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan [2008/2149(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0005)


6.6. Den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning [2008/2153(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0006)


6.7. Utsikter för att utveckla den civila dialogen enligt Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utsikterna för utveckling av medborgardialogen enligt Lissabonfördraget [2008/2067(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0007)


6.8. Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam [2008/2114(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0008)


6.9. Den gemensamma fiskeripolitiken och en ekosystemansats i fiskeförvaltningen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om den gemensamma fiskeripolitiken och fiskeriförvaltningens ekosystemansats [2008/2178(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0009)


6.10. Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0010)

Övrigt

Karl-Heinz Florenz uppgav ekonomiska intressen, i enlighet med bilaga I i arbetsordningen, och meddelade att han inte hade deltagit i omröstningen om detta betänkande.


6.11. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0011)

Övrigt

Karl-Heinz Florenz uppgav ekonomiska intressen, i enlighet med bilaga I i arbetsordningen, och meddelade att han inte hade deltagit i omröstningen om detta betänkande.


6.12. Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) [KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0012)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0012)


6.13. De offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 (omröstning)

Betänkande om de offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 [2008/2244(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0013)

°
° ° °

Talare: Reinhard Rack yttrade sig om de problem som orsakats av utplaceringen av kameror i kammaren inför det högtidliga mötet (talmannen svarade att hon skulle överlämna denna fråga till de ansvariga enheterna); Christopher Heaton-Harris och Avril Doyle yttrade sig om det förfarande som tillämpas för röstförklaringarna.


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

Betänkande Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle och Peter Baco

Betänkande Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

8. Högtidligt möte - Lettland

(Kl. 12.05–12.45 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av talet av Lettlands president Valdis Zatlers.)

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman


9. Röstförklaringar (fortsättning)

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Christa Klaß - A6-0443/2008:
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness och Avril Doyle

Andrabehandlingsrekommendation - Hiltrud Breyer A6-0444/2008:
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris och Kathy Sinnott


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Christopher Beazley hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid de första sju omröstningarna, vilka han hade velat rösta för.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski och Teresa Riera Madurell hade låtit meddela att deras omröstningsapparater inte hade fungerat riktigt och att de därför inte hade kunnat delta i alla omröstningarna.

Anders Wijkman hade låtit meddela att han hade varit närvarande men kommit något sent till kammaren.

Den Dover hade låtit meddela att han velat rösta enligt PPE-DE-gruppens omröstningslista.

Jo Leinen hade låtit meddela att han velat rösta enligt PSE-gruppens omröstningslista.

Teresa Riera Madurell hade låtit meddela att hon velat rösta för i alla omröstningarna med namnupprop.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Rainer Wieland hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte förekom på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna [KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Urszula Gacek för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska och Robert Evans.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis och Hubert Pirker.

Talare: Jacques Barrot och Carlos Coelho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 14.01.2009.


13. Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (debatt)

Betänkande om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (genomförande av förordning (EG) nr 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talare: Luis Herrero-Tejedor för PPE-DE-gruppen, Michael Cashman för PSE-gruppen, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin och Carlos Coelho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Călin Cătălin ChiriţăCălin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo och Czesław Adam Siekierski

Talare: Margot Wallström och Marco Cappato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.8 i protokollet av den 14.01.2009.


14. Offentlig upphandling inom områdena för försvar och säkerhet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet [KOM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Charlotte Cederschiöld för PPE-DE-gruppen, Barbara Weiler för PSE-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer och Jacques Toubon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas och Nickolay Mladenov.

Talare: Charlie McCreevy.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Alexander Graf Lambsdorff (föredragande) och Tobias Pflüger, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Lambsdorff.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 14.01.2009.


15. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0001/2009).

Första delen

Fråga 30 (Colm Burke): Tio år med euron.

Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Colm Burke, Jörg Leichtfried och Nils Lundgren.

Fråga 31 (Paulo Casaca): Priskollaps för mjölkprodukter på den europeiska marknaden.

Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Paulo Casaca och Mairead McGuinness.

Fråga 32 (Johan Van Hecke): Mikrokrediter.

Talare: Jim Allister.

Louis Michel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried och Mairead McGuinness.

Andra delen

Fråga 33 (Marian Harkin): Översyn av budgeten.

Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Marian Harkin och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 34 (Mairead McGuinness): EU:s budgetreform.

Dalia Grybauskaitė besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness, Göran Färm och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 35 (Seán Ó Neachtain): Cyberbrott.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău och Den Dover.

Fråga 36 (Liam Aylward): Terroristhot.

Jacques Barrot besvarade frågan samt följdfrågor från Liam Aylward, Avril Doyle och Paul Rübig.

Fråga 37 (Armando França): EU:s invandringspolitik.

Jacques Barrot besvarade frågan samt följdfrågor från Armando França och Colm Burke.

Frågorna 38-50 som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsresultatet).

Tredje delen

Fråga 51 (Emmanouil Angelakas): Öppnande av reglerade yrken.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Emmanouil Angelakas, Paul Rübig och Avril Doyle.

Fråga 52 (Georgios Papastamkos): Kreditvärderingsinstitut.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos och Eoin Ryan.

Fråga 53 (Gay Mitchell): Finanskrisen.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell och Brian Crowley.

Frågorna 54-66 som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsresultatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

16. Paketet farmaceutiska produkter (debatt)

Uttalande av kommissionen: Paketet farmaceutiska produkter

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: John Bowis för PPE-DE-gruppen, Dorette Corbey för PSE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Anne Ferreira och Åsa Westlund.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Erna Hennicot-Schoepges och Avril Doyle.

Talare: Günter Verheugen

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Farliga ämnen och preparat (diklormetan) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG med avseende på begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat (diklormetan) [KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Erna Hennicot-Schoepges för PPE-DE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och John Bowis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová.

Talare: Günter Verheugen och Carl Schlyter.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 14.01.2009.


18. Bemyndigande för att ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) [KOM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Iles Braghetto för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa för PSE-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová och Paulo Casaca.

Talare: Vladimír Špidla och Ilda Figueiredo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 14.01.2009.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 418.510/OJME).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy