Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2504(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0051/2009

Συζήτηση :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0025

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

8. Κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα

Οι Karel Schwarzenberg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Louis, Jim Allister, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ιωάννης Κασουλίδης, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Μαρία-Ελένη Κοππά, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez και Geoffrey Van Orden.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell και Karel Schwarzenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Μάριος Ματσάκης, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda σχετικά με την οργάνωση των εργασιών, και Aurelio Juri.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pasqualina Napoletano και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B6-0051/2009

- Αδάμος Αδάμου, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας (B6-0054/2009

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ιωάννης Κασουλίδης και Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Λωρίδα της Γάζας (B6-0056/2009

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Miguel Portas και Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και την Λωρίδα της Γάζας (B6-0057/2009

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B6-0058/2009

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki και Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B6-0059/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.01.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου