Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

9. Παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία και την ΕΕ από την Ρωσία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία και την ΕΕ από την Ρωσία

Οι Alexandr Vondra (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati και Bilyana Ilieva Raeva.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk και Eluned Morgan.

Παρεμβαίνουν οι Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου