Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

10. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0001/2009).

Ερώτηση 1 (Milan Horáček): Δικαιοσύνη στη Ρωσία.
Ερώτηση 2 (Bernd Posselt): Δικαιοσύνη στη Ρωσία.
Ερώτηση 3 (Tunne Kelam): Κράτος δικαίου και δικαστικό σύστημα στη Ρωσία.

Ο Alexandr Vondra (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Milan Horáček, Bernd Posselt και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνει ο Daniel Hannan.

Ερώτηση 4 (Marian Harkin): Ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο Alexandr Vondra απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, αναπλ. της συντάκτριας, Bernd Posselt και Syed Kamall.

Ερώτηση 5 (Seán Ó Neachtain): Το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2013-2020.

Ο Alexandr Vondra απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Seán Ó Neachtain, Avril Doyle και Silvia-Adriana Ţicău.

Οι ερωτήσεις 6 έως 19, 21 έως 24 και 26 έως 29 οι οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν έλαβαν απάντηση, θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλέπε Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου