Показалец 
Протокол
PDF 210kWORD 112k
Сряда, 14 януари 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Представяне на програмата на чешкото председателство (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Стандарти за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки ***I (гласуване)
  
4.2.Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността ***I (гласуване)
  
4.3.Ограничения за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан) ***I (гласуване)
  
4.4.Конвенция относно условията на труд в сектора на риболова * (гласуване)
  
4.5.Положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г. (гласуване)
  
4.6.Конвенция за морски труд (гласуване)
  
4.7.Развитие на Съвета на ООН по правата на човека (гласуване)
  
4.8.Публичен достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Положението в Близкия изток/Газа (разискване)
 9.Доставки на газ в Украйна и ЕС от Русия (разискване)
 10.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Положението в региона на Африканския рог (разискване)
 13.Стратегия на Европейския съюз по отношение на Беларус (разискване)
 14.Възпоменание на 11 юли като ден на жертвите от клането в Сребреница (разискване)
 15.Дневен ред на следващото заседание
 16.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

От членове на Парламента е внесено следното предложение за резолюция (член 113 от Правилника за дейността):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen и Frank Vanhecke. Предложение за резолюция за организиране на референдум за политиката на Европейския съюз по отношение на имиграцията и предоставянето на убежище (B6-0035/2009)

водеща комисия: LIBE


3. Представяне на програмата на чешкото председателство (разискване)

Изявление на Съвета: Представяне на програмата на чешкото председателство

Mirek Topolánek (действащ председател на Съвета), José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Brian Crowley, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Vladimír Železný, от името на групата IND/DEM, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, и Mirek Topolánek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Кристиан Вигенин, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Румяна Желева, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Димитър Стоянов.

Изказаха се: Mirek Topolánek и José Manuel Barroso.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Стандарти за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0015)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0015)

Изказвания:

Преди гласуването председателят съобщи, че Асоциацията на парламентарните журналисти е изразила желание резултатите от гласуванията в цифри да бъдат системно посочвани устно от председателстващия заседанието.

След гласуването Francesco Enrico Speroni и Edward McMillan-Scott се обявиха против това искане (Председателят отговори, че Бюрото ще бъде сезирано по въпроса).


4.2. Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0016)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0016)


4.3. Ограничения за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0017)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0017)


4.4. Конвенция относно условията на труд в сектора на риболова * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0018)


4.5. Положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г. (гласуване)

Доклад за положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г. [2007/2145(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0019)

Изказвания

По време на гласуването Mogens Camre предложи устно изменение към параграф 32 (приема се), Syed Kamall се изказа относно списъка за гласуване, а Marco Cappato посочи, че английският текст на параграф 166 е автентичен.


4.6. Конвенция за морски труд (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 78, параграф 3 от правилника, относно предложението за директива на Съвета за прилагане на споразумението, сключено между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Конвенцията за морски труд от 2006 г., и за изменение на Директива 1999/63/ЕО (COM(2008)0422) - Комисия по заетост и социални въпроси.(B6-0624/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0020)


4.7. Развитие на Съвета на ООН по правата на човека (гласуване)

Доклад относно развитието на Съвета на ООН по правата на човека, включително ролята на ЕС [2008/2201(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0021)


4.8. Публичен достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (гласуване)

Доклад относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0022)


5. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Димитър Стоянов

Доклад Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Доклад Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Доклад Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Доклад Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Доклад Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008.

Patrizia Toia уведоми, че нейният апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Marco Cappato - A6-0459/2008.


(Заседанието, прекъснато в 13.55 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


8. Положението в Близкия изток/Газа (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Близкия изток/Газа

Karel Schwarzenberg (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Luca Romagnoli, независим член на ЕП, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez и Geoffrey Van Orden.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell и Karel Schwarzenberg.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Sajjad Karim, Colm Burke, Николай Младенов, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda относно реда на работа, и Aurelio Juri.

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pasqualina Napoletano и Hannes Swoboda, от името на групата PSE, относно положението в Близкия Изток/ ивицата Газа (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE, относно конфликта в ивицата Газа (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides и Gunnar Hökmark, от името на групата PPE-DE, относно положението в Близкия изток/ивицата Газа (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas и Feleknas Uca, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Близкия изток/ивицата Газа (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, относно положението в ивицата Газа (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki и Marcin Libicki, от името на групата UEN, относно положението в ивицата Газа (B6-0059/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 15.01.2009.


9. Доставки на газ в Украйна и ЕС от Русия (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доставки на газ в Украйна и ЕС от Русия

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Andris Piebalgs (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, István Szent-Iványi, от името на групата ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Димитър Стоянов, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Николай Младенов, Атанас Папаризов, Метин Казак, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati и Биляна Илиева Раева.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet и Zbigniew Zaleski.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Евгени Кирилов, Fiona Hall, András Gyürk и Eluned Morgan.

Изказаха се: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) и Andris Piebalgs.

Разискването приключи.


10. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0001/2009).

Въпрос 1 (Milan Horáček): Правосъдие в Русия.
Въпрос 2 (Bernd Posselt): Правосъдие в Русия.
Въпрос 3 (Tunne Kelam): Правова държава и съдебна система в Русия.

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Milan Horáček, Bernd Posselt и Tunne Kelam.

Изказа се Daniel Hannan.

Въпрос 4 (Marian Harkin): Либерализация на световната търговия.

Alexandr Vondra отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Mairead McGuinness, в качеството на заместник на автора, Bernd Posselt и Syed Kamall.

Въпрос 5 (Seán Ó Neachtain): Бъдещето на общата селскостопанска политика в периода 2013-2020 г.

Alexandr Vondra отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Seán Ó Neachtain, Avril Doyle и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпроси от 6 до 19, от 21 до 24 и от 26 до 29, които не получиха отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към пълните стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.00 ч., бе възобновено в 21.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

11. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE-DE и PSE следните искания за назначаване:

комисия JURI: Eva-Riitta Siitonen

комисия FEMM: Eva-Riitta Siitonen

Делегация за връзки с Китайската народна република: Eva-Riitta Siitonen

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия: Hannes Swoboda на мястото на Aurelio Juri

Делегация за връзки с Япония: Aurelio Juri

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


12. Положението в региона на Африканския рог (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в региона на Африканския рог

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Johan Van Hecke, от името на групата ALDE, Mikel Irujo Amezaga, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson и Charles Tannock.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu и Alexandru Nazare.

Изказаха се: Alexandr Vondra и Benita Ferrero-Waldner.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti и Thijs Berman, от името на групата PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke и Thierry Cornillet, от името на групата ALDE, Mikel Irujo Amezaga, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki и Konrad Szymański, от името на групата UEN, Luisa Morgantini и Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Африканския рог (B6-0033/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 15.01.2009.


13. Стратегия на Европейския съюз по отношение на Беларус (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегия на Европейския съюз по отношение на Беларус

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE-DE, Justas Vincas Paleckis, от името на групата PSE, Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE, Věra Flasarová, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Roberto Fiore, независим член на ЕП, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke и Sylwester Chruszcz.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski и Flaviu Călin Rus.

Изказаха се: Alexandr Vondra и Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert и Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE, относно стратегията на ЕС спрямо Беларус (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, относно стратегията на ЕС спрямо Беларус (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre и Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE, относно стратегията на ЕС спрямо Беларус (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere и Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, относно подхода на ЕС към Беларус (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange и Vytautas Landsbergis, от името на групата PPE-DE, относно Беларус (B6-0032/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 15.01.2009.


14. Възпоменание на 11 юли като ден на жертвите от клането в Сребреница (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Възпоменание на 11 юли като ден на жертвите от клането в Сребреница

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Doris Pack, от името на групата PPE-DE, Richard Howitt, от името на групата PSE, Jelko Kacin, от името на групата ALDE, Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Anna Ibrisagic и Diana Wallis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin и Călin Cătălin Chiriţă.

Изказаха се: Alexandr Vondra и Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на групата PPE-DE, относно обявяване на 11 юли за възпоменателен ден на жертвите на геноцида в Сребреница от 11 юли 1995 г. (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda и Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, относно обявяване на 11 юли за възпоменателен ден на жертвите на геноцида в Сребреница от 11 юли 1995 г. (B6-0023/2009);

- Diana Wallis и Jelko Kacin, от името на групата ALDE, относно обявяване на 11 юли за възпоменателен ден на жертвите на геноцида в Сребреница от 11 юли 1995 г. (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно обявяване на 11 юли за възпоменателен ден на жертвите на геноцида в Сребреница от 11 юли 1995 г. (B6-0025/2009);

- Erik Meijer и André Brie, от името на групата GUE/NGL, относно обявяване на 11 юли за възпоменателен ден на жертвите на геноцида в Сребреница от 11 юли 1995 г. (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher и Joost Lagendijk, от името на групата Verts/ALE, относно обявяване на 11 юли за възпоменателен ден на жертвите на геноцида в Сребреница от 11 юли 1995 г. (B6-0027/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 15.01.2009.


15. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 418.510/OJJE).


16. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.35 ч.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност