Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 189kWORD 107k
Keskiviikko 14. tammikuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Tšekin puheenjohtajuuskauden ohjelma (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka ***I (äänestys)
  
4.2.Puolustuksen ja turvallisuuden alan julkiset hankinnat ***I (äänestys)
  
4.3.Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani) ***I (äänestys)
  
4.4.Kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188) * (äänestys)
  
4.5.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa 2004–2008 (äänestys)
  
4.6.Merityötä koskeva vuoden 2006 yleissopimus (työmarkkinaosapuolten kanssa käytävään vuoropuheluun liittyvät menettelyt) (äänestys)
  
4.7.YK:n ihmisoikeusneuvoston kehitys, mukaan lukien EU:n asema (äänestys)
  
4.8.Yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Lähi-idän/Gazan tilanne (keskustelu)
 9.Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan ja EU:hun (keskustelu)
 10.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 12.Afrikan sarven tilanne (keskustelu)
 13.Valko-Venäjää koskeva Euroopan unionin strategia (keskustelu)
 14.Heinäkuun 11. päivän nimeäminen Srebrenican joukkomurhan uhrien muistopäiväksi (keskustelu)
 15.Seuraavan istunnon esityslista
 16.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 113 artikla) on vastaanotettu jäseniltä:

- Philip Claeys, Koenraad Dillen ja Frank Vanhecke. Päätöslauselmaesitys kansanäänestyksen järjestämisestä Euroopan unionin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta (B6-0035/2009)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE


3. Tšekin puheenjohtajuuskauden ohjelma (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Tšekin puheenjohtajuuskauden ohjelma

Mirek Topolánek (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, Vladimír Železný IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková ja Mirek Topolánek.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská ja Miloš Koterec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski ja Dimitar Stoyanov.

Puheenvuorot: Mirek Topolánek ja José Manuel Barroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta [KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0015)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0015)

Puheenvuorot
Ennen äänestystä puhemies ilmoitti, että parlamenteissa työskentelevien lehtimiesten liitto oli ilmaissut toiveen, että istunnon puheenjohtaja mainitsee järjestelmällisesti ääneen äänestysten tulosluvut.

Äänestyksen jälkeen Francesco Enrico Speroni ja Edward McMillan-Scott vastustivat tätä pyyntöä (puhemies vastasi, että puhemiehistölle ilmoitetaan tästä kysymyksestä).


4.2. Puolustuksen ja turvallisuuden alan julkiset hankinnat ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla [KOM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0016)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0016)


4.3. Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta [KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0017)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0017)


4.4. Kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188) * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188) [KOM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0018)


4.5. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa 2004–2008 (äänestys)

Mietintö: Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa 2004–2008 [2007/2145(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0019)

Puheenvuorot
Äänestysten aikana Mogens Camre esitti 32 kohtaan suullisen tarkistuksen (hyväksyttiin), Syed Kamall käytti puheenvuoron äänestyslistasta ja Marco Cappato ilmoitti, että 166 kohdan englanninkielinen versio on oikea.


4.6. Merityötä koskeva vuoden 2006 yleissopimus (työmarkkinaosapuolten kanssa käytävään vuoropuheluun liittyvät menettelyt) (äänestys)

Ehdotus neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta (2006) tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta (KOM(2008)0422) - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.(B6-0624/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0020)


4.7. YK:n ihmisoikeusneuvoston kehitys, mukaan lukien EU:n asema (äänestys)

Mietintö: YK:n ihmisoikeusneuvoston kehitys, mukaan lukien EU:n asema [2008/2201(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0021)


4.8. Yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (äänestys)

Mietintö: Yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpano) [2007/2154(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0022)


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov

Mietintö: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Mietintö: Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Mietintö: Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Mietintö: Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Mietintö: Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008.

Patrizia Toia ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Marco Cappato - A6-0459/2008.


(Istunto keskeytettiin klo 13.55 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Lähi-idän/Gazan tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lähi-idän/Gazan tilanne

Karel Schwarzenberg (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez ja Geoffrey Van Orden.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell ja Karel Schwarzenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda työn järjestämisestä ja Aurelio Juri.

Benita Ferrero-Waldner käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Pasqualina Napoletano ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta Lähi-idän/Gazan kaistan tilanteesta (B6-0051/2009)

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta Gazan alueen konfliktista (B6-0054/2009)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides ja Gunnar Hökmark PPE-DE-ryhmän puolesta Lähi-idän/Gazan kaistan tilanteesta (B6-0056/2009)

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta Lähi-idän/Gazan alueen tilanteesta (B6-0057/2009)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta Gazan alueen tilanteesta (B6-0058/2009)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki ja Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B6-0059/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2009, kohta 6.3.


9. Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan ja EU:hun (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan ja EU:hun

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati ja Bilyana Ilieva Raeva.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet ja Zbigniew Zaleski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk ja Eluned Morgan.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) ja Andris Piebalgs.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0001/2009).

Kysymys 1 (Milan Horáček): Oikeus Venäjällä.
Kysymys 2 (Bernd Posselt): Venäjän oikeuslaitos.
Kysymys 3 (Tunne Kelam): Oikeusvaltioperiaate ja oikeuslaitos Venäjällä.

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Milan Horáček, Bernd Posselt ja Tunne Kelam.

Daniel Hannan käytti puheenvuoron.

Kysymys 4 (Marian Harkin): Maailmankaupan vapauttaminen.

Alexandr Vondra vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät laatijan sijainen Mairead McGuinness, Bernd Posselt ja Syed Kamall.

Kysymys 5 (Seán Ó Neachtain): Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus 2013-2020.

Alexandr Vondra vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain, Avril Doyle ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymyksiin 6-19, 21-24 ja 26-29, joihin ei ajanpuutteen vuoksi ehditty vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.00 ja sitä jatkettiin klo 21.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

11. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-DE- ja PSE-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

JURI-valiokunta: Eva-Riitta Siitonen

FEMM-valiokunta: Eva-Riitta Siitonen

Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Eva-Riitta Siitonen

Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Aurelio Jurin tilalle Hannes Swoboda

Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Aurelio Juri

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


12. Afrikan sarven tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Afrikan sarven tilanne

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta, Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson ja Charles Tannock.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu ja Alexandru Nazare.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti ja Thijs Berman PSE-ryhmän puolesta, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke ja Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta Afrikan sarven tilanteesta (B6-0033/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2009, kohta 6.4.


13. Valko-Venäjää koskeva Euroopan unionin strategia (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Valko-Venäjää koskeva Euroopan unionin strategia

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jacek Protasiewicz PPE-DE-ryhmän puolesta, Justas Vincas Paleckis PSE-ryhmän puolesta, Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta, Věra Flasarová GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Roberto Fiore, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke ja Sylwester Chruszcz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski ja Flaviu Călin Rus.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta EU:n Valko-Venäjän-strategiasta (B6-0028/2009)

- Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta EU:n Valko-Venäjän-strategiasta (B6-0029/2009)

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta Euroopan unionin Valko-Venäjän-strategiasta (B6-0030/2009)

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta EU:n Valko-Venäjää koskevasta lähestymistavasta (B6-0031/2009)

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange ja Vytautas Landsbergis PPE-DE-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B6-0032/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2009, kohta 6.5.


14. Heinäkuun 11. päivän nimeäminen Srebrenican joukkomurhan uhrien muistopäiväksi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Heinäkuun 11. päivän nimeäminen Srebrenican joukkomurhan uhrien muistopäiväksi

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta, Richard Howitt PSE-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Anna Ibrisagic ja Diana Wallis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin ja Călin Cătălin Chiriţă.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta heinäkuun 11. päivän julistamisesta Srebrenicassa 11. heinäkuuta 1995 tapahtuneen kansanmurhan uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi (B6-0022/2009)

- Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta heinäkuun 11. päivän julistamisesta Srebrenicassa 11. heinäkuuta 1995 tapahtuneen kansanmurhan uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi (B6-0023/2009)

- Diana Wallis ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta heinäkuun 11. päivän julistamisesta Srebrenicassa 11. heinäkuuta 1995 tapahtuneen kansanmurhan uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi (B6-0024/2009)

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta heinäkuun 11. päivän viettämisestä Srebrenican joukkomurhan uhrien muistoksi (B6-0025/2009)

- Erik Meijer ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta heinäkuun 11. päivän julistamisesta 11. heinäkuuta 1995 tapahtuneen Srebrenican kansanmurhan uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi (B6-0026/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher ja Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta 11. heinäkuuta julistamisesta 11. heinäkuuta 1995 tapahtuneen Srebrenican kansanmurhan uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi (B6-0027/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2009, kohta 6.6.


15. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 418.510/OJJE).


16. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.35.

Harald Rømer

Gérard Onesta

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö