Rodyklė 
Protokolas
PDF 193kWORD 107k
Trečiadienis, 2009 m. sausio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Čekijos pirmininkavimo programos pristatymas (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai ***I (balsavimas)
  
4.2.Viešojo pirkimo sutartys gynybos ir saugumo srityse ***I (balsavimas)
  
4.3.Pavojingos medžiagos ir preparatai (dichlorometanas) ***I (balsavimas)
  
4.4.Įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188) * (balsavimas)
  
4.5.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2004–2008 m. (balsavimas)
  
4.6.2006 m. darbo jūroje konvencija (procedūros, susijusios su socialiniu dialogu) (balsavimas)
  
4.7.JT Žmogaus teisių tarybos raida ir ES vaidmuo (balsavimas)
  
4.8.Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože (diskusijos)
 9.Rusijos dujų tiekimas Ukrainai ir ES (diskusijos)
 10.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 11.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 12.Padėtis Afrikos Kyšulyje (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos strategija Baltarusijos atžvilgiu (diskusijos)
 14.Liepos 11-osios minėjimas – Srebrenicos žudynių aukoms atminti (diskusijos)
 15.Kito posėdžio darbotvarkė
 16.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gautas šis pasiūlymas dėl rezoliucijos iš Parlamento narių (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen ir Frank Vanhecke. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl referendumo Europos Sąjungos imigracijos ir prieglobsčio politikos klausimu surengimo (B6-0035/2009)
perduota atsakingam komitetui: LIBE


3. Čekijos pirmininkavimo programos pristatymas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Čekijos pirmininkavimo programos pristatymas

Mirek Topolánek (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, Vladimír Železný IND/DEM frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, ir Mirek Topolánek.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

Kalbėjo: Mirek Topolánek ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0015)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0015)

Kalbėjo
Prieš balsavimą Pirmininkas pranešė, kad Parlamento žurnalistų asociacija išreiškė pageidavimą, kad posėdžio pirmininkas sistematiškai žodžiu skelbtų skaitmeninius balsavimo rezultatus.

Po balsavimo Francesco Enrico Speroni ir Edward McMillan-Scott išreiškė nepritarimą šiam pageidavimui (Pirmininkas atsakė, kad šis klausimas bus perduotas Biurui).


4.2. Viešojo pirkimo sutartys gynybos ir saugumo srityse ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų viešojo gynybos ir saugumo srities darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0016)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0016).


4.3. Pavojingos medžiagos ir preparatai (dichlorometanas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 76/769/EEB nuostatos, susijusios su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (dichlormetano) pardavimo ir naudojimo apribojimais [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0017)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0017).


4.4. Įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188) * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos bendrijos interesų labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0018).


4.5. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2004–2008 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2004–2008 m. [2007/2145(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0019).

Kalbėjo
Balsavimo metu Mogens Camre pateikė 32 dalies žodinį pakeitimą (priimtas), Syed Kamall kalbėjo dėl balsavimo sąrašo, o Marco Cappato nurodė, kad 166 dalies angliškas variantas autentiškas.


4.6. 2006 m. darbo jūroje konvencija (procedūros, susijusios su socialiniu dialogu) (balsavimas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnio 3 dalį pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) susitarimas dėl 2006 m. darbo jūroje konvencijos ir iš dalies keičiama Direktyva 1999/63/EB (COM(2008)0422) - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.(B6-0624/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0020).


4.7. JT Žmogaus teisių tarybos raida ir ES vaidmuo (balsavimas)

Pranešimas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos raidos ir ES vaidmens [2008/2201(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0021).


4.8. Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (balsavimas)

Pranešimas dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimas) [2007/2154(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0022).


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov.

Pranešimas: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo.

Pranešimas: Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott.

Pranešimas: Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová.

Pranešimas: Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto.

Pranešimas: Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides pranešė, kad balsuojant dėl Alexander Graf Lambsdorff pranešimo A6-0415/2008 jo balsavimo pultas neveikė.

Patrizia Toia pranešė, kad neveikė jos balsavimo pultelis, kai buvo balsuojama dėl Marco Cappato pranešimo - A6-0459/2008.


(Posėdis sustabdytas 13.55 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože

Karel Schwarzenberg (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez ir Geoffrey Van Orden.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell ir Karel Schwarzenberg.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda dėl darbo organizavimo ir Aurelio Juri.

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Pasqualina Napoletano ir Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu – dėl padėties Artimuosiuose Rytuose, Gazos ruože (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Gazos ruože (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides ir Gunnar Hökmark PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Artimuosiuose Rytuose ir Gazos ruože (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas ir Feleknas Uca GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Artimuosiuose Rytuose ir Gazos ruože (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Gazos ruože (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki ir Marcin Libicki UEN frakcijos vardu – dėl padėties Gazos ruože (B6-0059/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 15.01.2009.


9. Rusijos dujų tiekimas Ukrainai ir ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Rusijos dujų tiekimas Ukrainai ir ES

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati ir Bilyana Ilieva Raeva.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet ir Zbigniew Zaleski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk ir Eluned Morgan.

Kalbėjo: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) ir Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.


10. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B6-0001/2009).

Klausimas 1 (Milan Horáček): Teisingumas Rusijoje.
Klausimas 2 (Bernd Posselt): Teisingumas Rusijoje.
Klausimas 3 (Tunne Kelam): Teisinė valstybė ir teisingumo sistema Rusijoje.

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimus ir į Milan Horáček, Bernd Posselt ir Tunne Kelam papildomus klausimus.

Kalbėjo Daniel Hannan.

Klausimas 4 (Marian Harkin): Pasaulinės prekybos liberalizavimas.

Alexandr Vondra atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness, pavaduojantis autorių, Bernd Posselt ir Syed Kamall papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Seán Ó Neachtain): Bendrosios žemės ūkio politikos ateitis 2013–2020 m.

Alexandr Vondra atsakė į klausimą ir į Seán Ó Neachtain, Avril Doyle ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Atsakymai į 6–19, 21–24 ir 26–29 klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.00 val. ir atnaujintas 21.05 val.)

PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

11. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE-DE ir PSE frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

JURI komitetas: Eva-Riitta Siitonen

FEMM komitetas: Eva-Riitta Siitonen

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Eva-Riitta Siitonen

Delegacija ES ir Kroatijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Hannes Swoboda vietoj Aurelio Juri

Delegacija ryšiams su Japonija: Aurelio Juri

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


12. Padėtis Afrikos Kyšulyje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Afrikos Kyšulyje

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE-DE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu, Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson ir Charles Tannock.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu ir Alexandru Nazare.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti ir Thijs Berman PSE frakcijos vardu, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke ir Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Luisa Morgantini ir Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, dėl padėties Afrikos Kyšulyje (B6-0033/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 15.01.2009.


13. Europos Sąjungos strategija Baltarusijos atžvilgiu (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Sąjungos strategija Baltarusijos atžvilgiu

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jacek Protasiewicz PPE-DE frakcijos vardu, Justas Vincas Paleckis PSE frakcijos vardu, Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu, Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu, Věra Flasarová GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Roberto Fiore , nepriklausomas Parlamento narys, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke ir Sylwester Chruszcz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski ir Flaviu Călin Rus.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert ir Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu – dėl ES strategijos dėl Baltarusijos (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu – dėl ES strategijos dėl Baltarusijos (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES strategijos dėl Baltarusijos (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere ir Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu – dėl ES strategijos dėl Baltarusijos (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange ir Vytautas Landsbergis PPE-DE frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B6-0032/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 15.01.2009.


14. Liepos 11-osios minėjimas – Srebrenicos žudynių aukoms atminti (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Liepos 11-osios minėjimas – Srebrenicos žudynių aukoms atminti

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Doris Pack PPE-DE frakcijos vardu, Richard Howitt PSE frakcijos vardu, Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu, Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Anna Ibrisagic ir Diana Wallis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin ir Călin Cătălin Chiriţă.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Doris Pack PPE-DE frakcijos vardu – dėl liepos 11-osios paskelbimo Europos 1995 m. liepos 11 d. Srebrenicos genocido aukų atminimo diena (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu – dėl liepos 11-osios paskelbimo Europos 1995 m. liepos 11 d. Srebrenicos genocido aukų atminimo diena (B6-0023/2009);

- Diana Wallis ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu – dėl liepos 11-osios paskelbimo Europos 1995 m. liepos 11 d. Srebrenicos genocido aukų atminimo diena (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu – dėl liepos 11-osios, Srebrenicos žudynių aukų atminimo dienos, minėjimo (B6-0025/2009);

- Erik Meijer ir André Brie GUE/NGL frakcijos vardu – dėl liepos 11-osios paskelbimo Europos 1995 m. liepos 11 d. Srebrenicos genocido aukų atminimo diena (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher ir Joost Lagendijk Verts/ALE frakcijos vardu – dėl liepos mėn. 11 d. paskelbimo Europos 1995 m. liepos 11 d. Srebrenicos genocido aukų atminimo diena (B6-0027/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 protokolo 15.01.2009.


15. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 418.510/OJJE).


16. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.35 val.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika