Indekss 
Protokols
PDF 193kWORD 105k
Trešdiena, 2009. gada 14. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Iepazīstināšana ar Čehijas prezidentūras pasākumu plānu (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Drošības elementi un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos ***I (balsošana)
  
4.2.Publisko iepirkumu procedūras drošības un aizsardzības jomā ***I (balsošana)
  
4.3.Bīstamas vielas un preparāti (dihlormetāns) ***I (balsošana)
  
4.4.Atļauja ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā (Konvencija Nr. 188) * (balsošana)
  
4.5.Pamattiesību situācija Eiropas Savienībā laikposmā no 2004. līdz 2008. gadam (balsošana)
  
4.6.2006. gada Konvencija par darbu jūrniecībā (procedūras saistībā ar sociālo dialogu) (balsošana)
  
4.7.ANO Cilvēktiesību padomes attīstība un ES loma šajā procesā (balsošana)
  
4.8.Gada ziņojums par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (balsošana)
 5.Balsojuma skaidrojumi
 6.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Stāvoklis Tuvajos Austrumos/Gazā (debates)
 9.Krievijas gāzes piegāde Ukrainai un ES (debates)
 10.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 11.Komiteju un delegāciju sastāvs
 12.Stāvoklis Āfrikas ragā (debates)
 13.Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Baltkrieviju (debates)
 14.11. jūlija kā Srebrenicas slaktiņa upuru atceres dienas pieminēšana (debates)
 15.Nākamās sēdes darba kārtība
 16.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Deputāti iesniedza šādu rezolūcijas priekšlikumu (Reglamenta 113. pants):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen un Frank Vanhecke. Rezolūcijas priekšlikums par referenduma organizēšanu par Eiropas Savienības imigrācijas un patvēruma politiku (B6-0035/2009)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.


3. Iepazīstināšana ar Čehijas prezidentūras pasākumu plānu (debates)

Padomes paziņojums: Iepazīstināšana ar Čehijas prezidentūras pasākumu plānu.

Mirek Topolánek (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, Vladimír Železný IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, un Mirek Topolánek.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

Uzstājās Mirek Topolánek un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


4.1. Drošības elementi un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementiem un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A6-0500/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0015).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0015).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamentāro žurnālistu asociācija ir paudusi vēlmi, lai sēdes vadītājs vienmēr mutiski nosauktu balsošanas rezultātu skaitļus.

Pēc balsošanas Francesco Enrico Speroni un Edward McMillan-Scott iebilda pret šo prasību (sēdes vadītājs atbildēja, ka jautājumu iesniegs Prezidijam).


4.2. Publisko iepirkumu procedūras drošības un aizsardzības jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā drošības un aizsardzības jomā atsevišķos gadījumos ir koordinējamas publisko iepirkumu procedūras, noslēdzot publiskus būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumus [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0016).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0016).


4.3. Bīstamas vielas un preparāti (dihlormetāns) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (dihlormetāns) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Carl Schlyter (A6-0341/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0017).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0017).


4.4. Atļauja ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā (Konvencija Nr. 188) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada konsolidēto Konvenciju par darbu zvejniecībā (Konvencija Nr. 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0018).


4.5. Pamattiesību situācija Eiropas Savienībā laikposmā no 2004. līdz 2008. gadam (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību situāciju Eiropas Savienībā laikposmā no 2004. līdz 2008. gadam [2007/2145(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Giusto Catania (A6-0479/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0019).

Uzstāšanās

Balsošanas laikā Mogens Camre ierosināja mutisku grozījumu 32. punktam (tika iekļauts), Syed Kamall uzstājās par balsošanas sarakstu, un Marco Cappato norādīja, ka 166. punktam oriģinālā ir angļu valodas versija.


4.6. 2006. gada Konvencija par darbu jūrniecībā (procedūras saistībā ar sociālo dialogu) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 78.panta 3. punktu, par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK (COM(2008)0422) - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (B6-0624/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0020).


4.7. ANO Cilvēktiesību padomes attīstība un ES loma šajā procesā (balsošana)

Ziņojums par ANO Cilvēktiesību padomes attīstību un ES lomu šajā procesā [2008/2201(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0021).


4.8. Gada ziņojums par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (balsošana)

Ziņojums par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošana) [2007/2154(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Marco Cappato (A6-0459/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0022).


5. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Carlos Coelho ziņojums - A6-0500/2008:
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov.

Alexander Graf Lambsdorff ziņojums - A6-0415/2008:
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo.

Carl Schlyter ziņojums - A6-0341/2008:
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott.

Ilda Figueiredo ziņojums - A6-0423/2008:
Zuzana Roithová.

Giusto Catania ziņojums - A6-0479/2008:
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto.

Marco Cappato ziņojums - A6-0459/2008:
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall.


6. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides norādīja, ka, balsojot par Alexander Graf Lambsdorff ziņojumu (A6-0415/2008), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.

Patrizia Toia norādīja, ka viņas balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par Marco Cappato ziņojumu - A6-0459/2008.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.55 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Stāvoklis Tuvajos Austrumos/Gazā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Tuvajos Austrumos/Gazā.

Karel Schwarzenberg (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez un Geoffrey Van Orden.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell un Karel Schwarzenberg.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda par sēdes norisi, kā arī Aurelio Juri.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Pasqualina Napoletano un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā - par situāciju Tuvajos Austrumos / Gazas joslā (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā - par konfliktu Gazas joslā (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides un Gunnar Hökmark PPE-DE grupas vārdā - par situāciju Tuvajos Austrumos un Gazas joslā (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas un Feleknas Uca GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Vidējos Austrumos/Gazas joslā (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā - par situāciju Gazas joslā (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki un Marcin Libicki UEN grupas vārdā - par situāciju Gazas joslā (B6-0059/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 15. janvāra protokola 6.3. punkts.


9. Krievijas gāzes piegāde Ukrainai un ES (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Krievijas gāzes piegāde Ukrainai un ES.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati un Bilyana Ilieva Raeva.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet un Zbigniew Zaleski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk un Eluned Morgan.

Uzstājās Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) un Andris Piebalgs.

Debates tika slēgtas.


10. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0001/2009).

Jautājums Nr. 1 (Milan Horáček): Tiesiskums Krievijā.
Jautājums Nr. 2 (Bernd Posselt): Tiesiskums Krievijā.
Jautājums Nr. 3 (Tunne Kelam): Tiesiskums un tiesu sistēma Krievijā.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Milan Horáček, Bernd Posselt un Tunne Kelam.

Uzstājās Daniel Hannan.

Jautājums Nr. 4 (Marian Harkin): Pasaules tirdzniecības liberalizācija.

Alexandr Vondra atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness, aizstājot autoru, Bernd Posselt un Syed Kamall.

Jautājums Nr. 5 (Seán Ó Neachtain): Kopējās lauksaimniecības politikas nākotne 2013.-2020. gadā.

Alexandr Vondra atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain, Avril Doyle un Silvia-Adriana Ţicău.

Uz jautājumiem Nr. 6 līdz 19, 21 līdz 24 un 26 līdz 29, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.00 un atsākta plkst. 21.05.)

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE un PSE grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

JURI komiteja: Eva-Riitta Siitonen.

FEMM komiteja: Eva-Riitta Siitonen.

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Eva-Riitta Siitonen.

Delegācija ES un Horvātijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Hannes Swoboda aizstāj Aurelio Juri.

Delegācija attiecībām ar Japānu: Aurelio Juri.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


12. Stāvoklis Āfrikas ragā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Āfrikas ragā.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson un Charles Tannock.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu un Alexandru Nazare.

Uzstājās Alexandr Vondra un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti un Thijs Berman PSE grupas vārdā, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke un Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE grupas vārdā, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki un Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Luisa Morgantini un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Āfrikas ragā (B6-0033/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 15. janvāra protokola 6.4. punkts.


13. Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Baltkrieviju (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Baltkrieviju.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jacek Protasiewicz PPE-DE grupas vārdā, Justas Vincas Paleckis PSE grupas vārdā, Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā, Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā, Věra Flasarová GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Roberto Fiore, pie grupām nepiederošs deputāts, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke un Sylwester Chruszcz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski un Flaviu Călin Rus.

Uzstājās Alexandr Vondra un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert un Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā - par ES stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā - par ES stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre un Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā - par ES stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere un Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā - par ES nostāju attiecībā uz Baltkrieviju (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange un Vytautas Landsbergis PPE-DE grupas vārdā - par Baltkrieviju (B6-0032/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 15. janvāra protokola 6.5. punkts.


14. 11. jūlija kā Srebrenicas slaktiņa upuru atceres dienas pieminēšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 11. jūlija kā Srebrenicas slaktiņa upuru atceres dienas pieminēšana.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Doris Pack PPE-DE grupas vārdā, Richard Howitt PSE grupas vārdā, Jelko Kacin ALDE grupas vārdā, Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Anna Ibrisagic un Diana Wallis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin un Călin Cătălin Chiriţă.

Uzstājās Alexandr Vondra un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Doris Pack PPE-DE grupas vārdā - par 11. jūlija pasludināšanu par Eiropas piemiņas dienu, kas veltīta Srebreņicā 1995. gada 11. jūlijā notikušā genocīda akta upuriem (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā - par 11. jūlija pasludināšanu par Eiropas piemiņas dienu, kas veltīta Srebreņicā 1995. gada 11. jūlijā notikušā genocīda akta upuriem (B6-0023/2009);

- Diana Wallis un Jelko Kacin ALDE grupas vārdā - par 11. jūlija pasludināšanu par Eiropas piemiņas dienu, kas veltīta Srebreņicā 1995. gada 11. jūlijā notikušā genocīda akta upuriem (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka un Adam Bielan UEN grupas vārdā - par 11. jūlija pasludināšanu par Srebreņicas masveida slepkavošanas upuru piemiņas dienu (B6-0025/2009);

- Erik Meijer un André Brie GUE/NGL grupas vārdā - par 11. jūlija pasludināšanu par Eiropas piemiņas dienu, kas veltīta Srebreņicā 1995. gada 11. jūlijā notikušā genocīda akta upuriem (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher un Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā - par 11. jūlija pasludināšanu par Eiropas piemiņas dienu, kas veltīta Srebreņicā 1995. gada 11. jūlijā notikušā genocīda akta upuriem (B6-0027/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 15. janvāra protokola 6.6. punkts.


15. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 418.510/OJJE).


16. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika