Index 
Notulen
PDF 193kWORD 109k
Woensdag 14 januari 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Presentatie van het programma van het Tsjechisch voorzitterschap (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten ***I (stemming)
  
4.2.Overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid ***I (stemming)
  
4.3.Gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) ***I (stemming)
  
4.4.Bekrachtiging van het verdrag inzake arbeid in de visserij * (stemming)
  
4.5.De situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2004-2008) (stemming)
  
4.6.Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 (procedures betreffende de sociale dialoog) (stemming)
  
4.7.Ontwikkeling van de VN-Raad voor de mensenrechten en de rol van de EU (stemming)
  
4.8.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (debat)
 9.Levering van gas aan Oekraïne en de EU door Rusland (debat)
 10.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.Situatie in de Hoorn van Afrika (debat)
 13.Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland (debat)
 14.Uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica (debat)
 15.Agenda van de volgende vergadering
 16.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende ontwerpresolutie (artikel 113 van het Reglement) is ontvangen van de leden:

- Philip Claeys, Koenraad Dillen en Frank Vanhecke. Ontwerpresolutie over het organiseren van een referendum over het immigratie- en asielbeleid van de Europese Unie (B6-0035/2009)

verwezen naar

ten principale :

LIBE


3. Presentatie van het programma van het Tsjechisch voorzitterschap (debat)

Verklaring van de Raad: Presentatie van het programma van het Tsjechisch voorzitterschap

Mirek Topolánek (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Vladimír Železný, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, en Mirek Topolánek.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská en Miloš Koterec.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski en Dimitar Stoyanov.

Het woord wordt gevoerd door Mirek Topolánek en José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0015)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0015)

Het woord werd gevoerd door:
de Voorzitter, vóór de stemming, om mede te delen dat de Vereniging voor parlementaire journalisten de wens te kennen had gegeven dat de uitslagen van de stemmingen stelselmatig mondeling door de voorzitter van de vergadering worden bekendgemaakt.

Francesco Enrico Speroni en Edward McMillan-Scott, na de stemming, om protest aan te tekenen tegen dit verzoek (de Voorzitter antwoordde dat de kwestie aan het Bureau zou worden voorgelegd).


4.2. Overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van bepaalde overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0016)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0016)


4.3. Gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende beperkingen van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0017)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0017)


4.4. Bekrachtiging van het verdrag inzake arbeid in de visserij * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het verdrag inzake arbeid in de visserij van de Internationale Arbeidsorganisatie van 2007 te bekrachtigen (Verdrag nr. 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0018)


4.5. De situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2004-2008) (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2004-2008) [2007/2145(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0019)

Het woord werd gevoerd door:
Mogens Camre, tijdens de stemming, om een mondeling amendement op paragraaf 32 voor te stellen (in aanmerking genomen), Syed Kamall over de stemlijst en Marco Cappato om erop te wijzen dat voor paragraaf 166 van de Engelse versie moest worden uitgegaan.


4.6. Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 (procedures betreffende de sociale dialoog) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 78, lid 3, van het Reglement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG (COM(2008)0422) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.(B6-0624/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0020)


4.7. Ontwikkeling van de VN-Raad voor de mensenrechten en de rol van de EU (stemming)

Verslag over de ontwikkeling van de VN-Raad voor de mensenrechten en de rol van de EU [2008/2201(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0021)


4.8. Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (stemming)

Verslag over de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0022)


5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov

Verslag Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Verslag Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Verslag Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Verslag Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Verslag Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008.

Patrizia Toia heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Marco Cappato - A6-0459/2008.


(De vergadering wordt om 13.55 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in het Midden-Oosten/Gaza

Karel Schwarzenberg (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez en Geoffrey Van Orden.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell en Karel Schwarzenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda over de organisatie van de werkzaamheden, en Aurelio Juri.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pasqualina Napoletano en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten/de Gazastrook (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Gazastrook (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides en Gunnar Hökmark, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten/Gazastrook (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas en Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten/de Gazastrook (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de Gaza-strook (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki en Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, over de situatie in de Gaza-strook (B6-0059/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 15.01.2009.


9. Levering van gas aan Oekraïne en de EU door Rusland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Levering van gas aan Oekraïne en de EU door Rusland

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati en Bilyana Ilieva Raeva.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet en Zbigniew Zaleski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk en Eluned Morgan.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) en Andris Piebalgs.

Het debat wordt gesloten.


10. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0001/2009).

Vraag 1 (Milan Horáček): Justitie in Rusland.
Vraag 2 (Bernd Posselt): Justitie in Rusland.
Vraag 3 (Tunne Kelam): Gerechtigheid en het rechtsstelsel in Rusland.

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Milan Horáček, Bernd Posselt en Tunne Kelam.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Hannan.

Vraag 4 (Marian Harkin): Liberalisering van de wereldhandel.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, ter vervanging van de auteur, Bernd Posselt en Syed Kamall.

Vraag 5 (Seán Ó Neachtain): Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2013-2020.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain, Avril Doyle en Silvia-Adriana Ţicău.

Vragen 6 t/m 19, 21 t/m 24 en 26 t/m 29 die wegens tijdgebrek niet konden worden beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig Verslag).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

11. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE en PSE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie JURI: Eva-Riitta Siitonen

Commissie FEMM: Eva-Riitta Siitonen

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Eva-Riitta Siitonen

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië: Hannes Swoboda in de plaats van Aurelio Juri

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Aurelio Juri

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


12. Situatie in de Hoorn van Afrika (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in de Hoorn van Afrika

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson en Charles Tannock.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu en Alexandru Nazare.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Luisa Morgantini en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in de Hoorn van Afrika (B6-0033/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 15.01.2009.


13. Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jacek Protasiewicz, namens de PPE-DE-Fractie, Justas Vincas Paleckis, namens de PSE-Fractie, Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, Věra Flasarová, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Roberto Fiore, niet-ingeschrevene, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke en Sylwester Chruszcz

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski en Flaviu Călin Rus.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert en Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, over het EU-beleid ten aanzien van Wit-Rusland (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, over de strategie van de EU ten aanzien van Wit-Rusland (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, over de strategie van de EU ten aanzien van Wit-Rusland (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over het EU-beleid ten aanzien van Wit-Rusland (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange en Vytautas Landsbergis, namens de PPE-DE-Fractie, over Wit-Rusland (B6-0032/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 15.01.2009.


14. Uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, Richard Howitt, namens de PSE-Fractie, Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie, Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Anna Ibrisagic en Diana Wallis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin en Călin Cătălin Chiriţă.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, over het uitroepen van 11 juli als Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica op 11 juli 1995 (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, over het uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide van Srebrenica op 11 juli 1995 (B6-0023/2009);

- Diana Wallis en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie, over de uitroeping van 11 juli als Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica van 11 juli 1995 (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over een herdenkingsdag op 11 juli ter herinnering aan de slachtoffers van de massamoord in Srebrenica (B6-0025/2009);

- Erik Meijer en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over het uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica op 11 juli 1995 (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher en Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie, over het uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica op 11 juli 1995 (B6-0027/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 15.01.2009.


15. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 418.510/OJJE).


16. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid