Indeks 
Protokół
PDF 195kWORD 106k
Środa, 14 stycznia 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przedstawienie programu prezydencji czeskiej (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***I (głosowanie)
  
4.2.Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I (głosowanie)
  
4.3.Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***I (głosowanie)
  
4.4.Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) * (głosowanie)
  
4.5.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2004-2008) (głosowanie)
  
4.6.Konwencja z 2006 r. w sprawie pracy na morzu (procedury w zakresie dialogu społecznego) (głosowanie)
  
4.7.Rozwój Rady Praw Człowieka ONZ, w tym rola UE (głosowanie)
  
4.8.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Sytuacja na Bliskim Wschodzie/Gaza (debata)
 9.Dostawy gazu z Rosji na Ukrainę i do UE (debata)
 10.Tura pytań (pytania do Rady)
 11.Skład komisji i delegacji
 12.Sytuacja w Rogu Afryki (debata)
 13.Strategia Unii Europejskiej w odniesieniu do Białorusi (debata)
 14.Upamiętnienie 11 lipca jako dnia pamięci ofiar masakry w Srebrenicy (debata)
 15.Porządek obrad następnego posiedzenia
 16.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Składanie dokumentów

Następujący projekt rezolucji został złożony przez posłów (art. 113 Regulaminu):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen i Frank Vanhecke. Projekt rezolucji w sprawie przeprowadzenia referendum na temat unijnej polityki imigracyjnej i azylowej (B6-0035/2009)

odesłany komisja przedmiotowo właściwa: LIBE


3. Przedstawienie programu prezydencji czeskiej (debata)

Oświadczenie Rady: Przedstawienie programu prezydencji czeskiej

Mirek Topolánek (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Vladimír Železný w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková, niezrzeszona, i Mirek Topolánek.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

Głos zabrali: Mirek Topolánek i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0015)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0015)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Przewodniczący poinformował, że stowarzyszenie dziennikarzy parlamentarnych wyraziło życzenie, by przewodniczący posiedzenia systematycznie podawał ustnie liczbowe wyniki głosowań.

Po głosowaniu Francesco Enrico Speroni i Edward McMillan-Scott sprzeciwili się tej prośbie (Przewodniczący odpowiedział, że sprawa ta zostanie skierowana do Prezydium).


4.2. Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0016)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0016)


4.3. Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (dichlorometan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0017)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0017)


4.4. Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0018)


4.5. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2004-2008) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2004-2008) [2007/2145(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0019)

Wystąpienia

Podczas głosowania Mogens Camre zaproponował poprawkę ustną do ust. 32 (przyjęta), Syed Kamall wypowiedział się w sprawie listy głosowania, a Marco Cappato podał, że autentyczna jest wersja ust. 166 w języku angielskim.


4.6. Konwencja z 2006 r. w sprawie pracy na morzu (procedury w zakresie dialogu społecznego) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 78 ust. 3 Regulaminu w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady dotyczącej wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz zmieniającej dyrektywę 1999/63/WE (COM(2008)0422) - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. (B6-0624/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0020)


4.7. Rozwój Rady Praw Człowieka ONZ, w tym rola UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju Rady Praw Człowieka ONZ, w tym roli UE [2008/2201(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0021)


4.8. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0022)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov

Sprawozdanie Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Sprawozdanie Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Sprawozdanie Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Sprawozdanie Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Sprawozdanie Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008.

Patrizia Toia poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Marco Cappato - A6-0459/2008.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.55 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

7. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Sytuacja na Bliskim Wschodzie/Gaza (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja na Bliskim Wschodzie/Gaza

Karel Schwarzenberg (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez i Geoffrey Van Orden.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell i Karel Schwarzenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda w sprawie organizacji prac i Aurelio Juri.

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pasqualina Napoletano i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie/w Strefie Gazy (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konfliktu w Strefie Gazy (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides i Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie/w Strefie Gazy (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas i Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie/w Strefie Gazy (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki i Marcin Libicki w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B6-0059/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 15.01.2009.


9. Dostawy gazu z Rosji na Ukrainę i do UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Dostawy gazu z Rosji na Ukrainę i do UE

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati i Bilyana Ilieva Raeva.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet i Zbigniew Zaleski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk i Eluned Morgan.

Głos zabrali: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.


10. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0001/2009).

Pytanie 1 (Milan Horáček): Wymiar sprawiedliwości w Rosji.
Pytanie 2 (Bernd Posselt): Wymiar sprawiedliwości w Rosji.
Pytanie 3 (Tunne Kelam): Praworządność i system wymiaru sprawiedliwości w Rosji.

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Milan Horáček, Bernd Posselt i Tunne Kelam.

Głos zabrał Daniel Hannan.

Pytanie 4 (Marian Harkin): Liberalizacja handlu międzynarodowego.

Alexandr Vondra udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness, zastępczyni autora, Bernd Posselt i Syed Kamall.

Pytanie 5 (Seán Ó Neachtain): Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2013-2020.

Alexandr Vondra udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain, Avril Doyle i Silvia-Adriana Ţicău.

Odpowiedzi na pytania 6-19, 21-24 i 26-29 qpozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.00 i wznowione o 21.05.)

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

11. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE-DE i PSE wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja JURI: Eva-Riitta Siitonen

komisja FEMM: Eva-Riitta Siitonen

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Eva-Riitta Siitonen

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja: Hannes Swoboda zamiast Aurelio Juri

Delegacja do spraw stosunków z Japonią: Aurelio Juri

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


12. Sytuacja w Rogu Afryki (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Rogu Afryki

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Mikel Irujo Amezaga w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson i Charles Tannock.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu i Alexandru Nazare.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Benita Ferrero-Waldner.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti i Thijs Berman w imieniu grupy PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke i Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE, Mikel Irujo Amezaga w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Luisa Morgantini i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Rogu Afryki (B6-0033/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 15.01.2009.


13. Strategia Unii Europejskiej w odniesieniu do Białorusi (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Strategia Unii Europejskiej w odniesieniu do Białorusi

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE-DE, Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, Věra Flasarová w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Roberto Fiore niezrzeszony, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke i Sylwester Chruszcz

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski i Flaviu Călin Rus.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert i Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, w sprawie strategii UE wobec Białorusi (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, w sprawie strategii UE wobec Białorusi (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie strategii UE wobec Białorusi (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie stosunków UE z Białorusią (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange i Vytautas Landsbergis w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Białorusi (B6-0032/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 15.01.2009.


14. Upamiętnienie 11 lipca jako dnia pamięci ofiar masakry w Srebrenicy (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Upamiętnienie 11 lipca jako dnia pamięci ofiar masakry w Srebrenicy

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Richard Howitt w imieniu grupy PSE, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Anna Ibrisagic i Diana Wallis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin i Călin Cătălin Chiriţă.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie ogłoszenia dnia 11 lipca europejskim dniem upamiętniającym ofiary ludobójstwa w Srebrenicy w dniu 11 lipca 1995 r. (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, w sprawie ogłoszenia dnia 11 lipca europejskim dniem upamiętniającym ofiary ludobójstwa w Srebrenicy w dniu 11 lipca 1995 r. (B6-0023/2009);

- Diana Wallis i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, w sprawie ogłoszenia dnia 11 lipca europejskim dniem upamiętniającym ofiary ludobójstwa w Srebrenicy w dniu 11 lipca 1995 r. (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie ogłoszenia dnia 11 lipca dniem upamiętniającym ofiary mordu w Srebrenicy (B6-0025/2009);

- Erik Meijer i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ogłoszenia dnia 11 lipca europejskim dniem upamiętniającym ofiary ludobójstwa w Srebrenicy w dniu 11 lipca 1995 r. (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher i Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ogłoszenia dnia 11 lipca europejskim dniem upamiętniającym ofiary ludobójstwa w Srebrenicy w dniu 11 lipca 1995 r. (B6-0027/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 15.01.2009.


15. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 418.510/OJJE).


16. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.35.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności