Zoznam 
Zápisnica
PDF 193kWORD 103k
Streda, 14. januára 2009 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Predstavenie programu českého predsedníctva (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Bezpečnostné znaky a biometria v pasoch a cestovných dokladoch ***I (hlasovanie)
  
4.2.Verejné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ***I (hlasovanie)
  
4.3.Nebezpečné látky a prípravky (dichlórmetán) ***I (hlasovanie)
  
4.4.Splnomocnenie ratifikovať Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (dohovor č. 188) * (hlasovanie)
  
4.5.Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2004-2008) (hlasovanie)
  
4.6.Dohovor o práci na mori z roku 2006 (postupy týkajúce sa sociálneho dialógu) (hlasovanie)
  
4.7.Vývoj v Rade OSN pre ľudské práva a najmä úloha EÚ (hlasovanie)
  
4.8.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Situácia na Blízkom východe/v Gaze (rozprava)
 9.Dodávky plynu z Ruska do Ukrajiny a Európskej únie (rozprava)
 10.Hodina otázok (pre Radu)
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Situácia v Africkom rohu (rozprava)
 13.Stratégia EÚ voči Bielorusku (rozprava)
 14.Pripomenutie si 11. júla ako dňa pamiatky na obete masakru v Srebrenici (rozprava)
 15.Program rokovania na nasledujúci deň
 16.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Predložené dokumenty

Poslanci predložili tieto návrhy uznesení (článok 113 rokovacieho poriadku):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen a Frank Vanhecke. Návrh uznesenia o usporiadaní referenda o prisťahovaleckej a azylovej politike Európskej únie (B6-0035/2009)
pridelené gestorský: LIBE


3. Predstavenie programu českého predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Predstavenie programu českého predsedníctva

Mirek Topolánek (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil: José Manuel Barroso (predseda Komisie).

V rozprave vystúpili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Vladimír Železný za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa a Mirek Topolánek.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

V rozprave vystúpili: Mirek Topolánek a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Bezpečnostné znaky a biometria v pasoch a cestovných dokladoch ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0015)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0015)

Vystúpenia

Predseda pred hlasovaním oznámil, že Združenie parlamentných novinárov vyslovilo želanie, aby predsedajúci schôdze pravidelne oznamoval číselné výsledky hlasovania.

Po hlasovaní sa Francesco Enrico Speroni a Edward McMillan-Scott ohradili voči tejto žiadosti (predseda odpovedal, že predsedníctvo sa bude touto otázkou zaoberať).


4.2. Verejné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii postupov zadávania určitých verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v oblastiach obrany a bezpečnosti [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0016)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0016)


4.3. Nebezpečné látky a prípravky (dichlórmetán) ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (dichlórmetánu) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0017)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0017)


4.4. Splnomocnenie ratifikovať Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (dohovor č. 188) * (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (dohovor č. 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0018)


4.5. Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2004-2008) (hlasovanie)

Správa: Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004-2008 [2007/2145(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Giusto Catania (A6-0479/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0019)

Vystúpenia

V priebehu hlasovania predložil Mogens Camre ústny PDN k odseku 32 (schválený), Syed Kamall vystúpil k hlasovaciemu zoznamu a Marco Cappato oznámil, že anglické znenie odseku 166 sa považuje za autentické.


4.6. Dohovor o práci na mori z roku 2006 (postupy týkajúce sa sociálneho dialógu) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 78 ods. 3 rokovacieho poriadku k návrhu smernice Rady, ktorou sa implementuje Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho Spoločenstva a Európskou federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (KOM(2008)0422) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.(B6-0624/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0020)


4.7. Vývoj v Rade OSN pre ľudské práva a najmä úloha EÚ (hlasovanie)

Správa: Vývoj v Rade OSN pre ľudské práva a najmä úloha Európskej únie [2008/2201(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0021)


4.8. Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (hlasovanie)

Správa: Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Marco Cappato (A6-0459/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0022)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov

Správa: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Správa: Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Správa: Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Správa: Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Správa: Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008.

Patrizia Toia oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o správe Marco Cappato - A6-0459/2008.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Situácia na Blízkom východe/v Gaze (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia na Blízkom východe/v Gaze

Karel Schwarzenberg (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez a Geoffrey Van Orden.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

V rozprave vystúpili: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell a Karel Schwarzenberg.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda k organizácii práce, a Aurelio Juri.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pasqualina Napoletano a Hannes Swoboda za skupinu PSE o situácii na Blízkom východe/v pásme Gazy (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o konflikte v pásme Gazy (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides a Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE o situácii na Blízkom východe/v pásme Gazy (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas a Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL o situácii na Blízkom východe/v pásme Gazy (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o situácii v pásme Gazy (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki a Marcin Libicki za skupinu UEN o situácii v pásme Gazy (B6-0059/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 15.01.2009.


9. Dodávky plynu z Ruska do Ukrajiny a Európskej únie (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Dodávky plynu z Ruska do Ukrajiny a Európskej únie

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, István Szent-Iványi za skupinu ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati a Bilyana Ilieva Raeva.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet a Zbigniew Zaleski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk a Eluned Morgan.

V rozprave vystúpili: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.


10. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0001/2009).

Otázka č. 1 (Milan Horáček): Súdnictvo v Rusku
Otázka č. 2 (Bernd Posselt): Súdnictvo v Rusku
Otázka č. 3 (Tunne Kelam): Právny štát a súdny systém v Rusku

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Milan Horáček, Bernd Posselt a Tunne Kelam.

V rozprave vystúpil Daniel Hannan.

Otázka č. 4 (Marian Harkin): Liberalizácia svetového obchodu

Alexandr Vondra odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, v zastúpení autora, Bernd Posselt a Syed Kamall.

Otázka č. 5 (Seán Ó Neachtain): Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky v

rokoch 2013 až 2020

Alexandr Vondra odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Seán Ó Neachtain, Avril Doyle a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázky 6 až 19, 21 až 24 a 26 až 29, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

11. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE a PSE tieto žiadosti o menovania:

výbor JURI: Eva-Riitta Siitonen

výbor FEMM: Eva-Riitta Siitonen

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Eva-Riitta Siitonen

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko: Hannes Swoboda namiesto Aurelia Juriho

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Aurelio Juri

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


12. Situácia v Africkom rohu (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Africkom rohu

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Johan Van Hecke za skupinu ALDE, Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson a Charles Tannock.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu a Alexandru Nazare.

V rozprave vystúpili: Alexandr Vondra a Benita Ferrero-Waldner.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek a Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti a Thijs Berman za skupinu PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke a Thierry Cornillet za skupinu ALDE, Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Konrad Szymański za skupinu UEN, Luisa Morgantini a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o situácii v Africkom rohu (B6-0033/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 15.01.2009.


13. Stratégia EÚ voči Bielorusku (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Stratégia EÚ voči Bielorusku

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Protasiewicz za skupinu PPE-DE, Justas Vincas Paleckis za skupinu PSE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Roberto Fiore nezávislý poslanec, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke a Sylwester Chruszcz.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski a Flaviu Călin Rus.

V rozprave vystúpili: Alexandr Vondra a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert a Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE o stratégii EÚ pre Bielorusko (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, o stratégii EÚ pre Bielorusko (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o stratégii EÚ pre Bielorusko (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o prístupe EÚ k Bielorusku (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE-DE o stratégii EÚ pre Bielorusko (B6-0032/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 15.01.2009.


14. Pripomenutie si 11. júla ako dňa pamiatky na obete masakru v Srebrenici (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Pripomenutie si 11. júla ako dňa pamiatky na obete masakru v Srebrenici

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Doris Pack za skupinu PPE-DE, Richard Howitt za skupinu PSE, Jelko Kacin za skupinu ALDE, Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Dimitar Stoyanov nezávislý poslanec, Anna Ibrisagic a Diana Wallis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin a Călin Cătălin Chiriţă.

V rozprave vystúpili: Alexandr Vondra a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Doris Pack za skupinu PPE-DE o vyhlásení 11. júla za Európsky deň spomienky na obete genocídy v Srebrenici z 11. júla 1995 (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE o vyhlásení 11. júla za Európsky deň spomienky na obete genocídy v Srebrenici z 11. júla 1995 (B6-0023/2009);

- Diana Wallis a Jelko Kacin za skupinu ALDE, o vyhlásení 11. júla za Európsky deň spomienky na obete genocídy v Srebrenici z 11. júla 1995 (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan za skupinu UEN o pripomínaní si 11. júla ako dňa spomienky na obete masakru v Srebrenici (B6-0025/2009);

- Erik Meijer a André Brie za skupinu GUE/NGL o vyhlásení 11. júla za Európsky deň spomienky na obete genocídy v Srebrenici z 11. júla 1995 (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher a Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE o vyhlásení 11. júla za Európsky deň spomienky na obete genocídy v Srebrenici z 11. júla 1995 (B6-0027/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 15.01.2009.


15. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 418.510/OJJE).


16. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.35 h.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia