Kazalo 
Zapisnik
PDF 186kWORD 103k
Sreda, 14. januar 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Predstavitev programa češkega predsedovanja (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Varnostne značilnosti in biometrični podatki v potnih listih in potovalnih dokumentih ***I (glasovanje)
  
4.2.Javna naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti ***I (glasovanje)
  
4.3.Nevarne snovi in pripravki (diklorometan) ***I (glasovanje)
  
4.4.Ratifikacija Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) * (glasovanje)
  
4.5.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v obdobju 2004-2008 (glasovanje)
  
4.6.Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 (postopki v zvezi z socialnim dialogom) (glasovanje)
  
4.7.Svet OZN za človekove pravice in vloga EU (glasovanje)
  
4.8.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Razmere na Bližnjem vzhodu/Gaza (razprava)
 9.Oskrba Ukrajine in EU s plinom s strani Rusije (razprava)
 10.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 11.Sestava odborov in delegacij
 12.Razmere na območju Afriškega roga (razprava)
 13.Strategija Evropske unije v zvezi z Belorusijo (razprava)
 14.11. julij - dan spomina na žrtve pokola v Srebrenici (razprava)
 15.Dnevni red naslednje seje
 16.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Predložitev dokumentov

Od poslancev smo prejeli naslednji predlog resolucije (člen 113 Poslovnika):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen in Frank Vanhecke. Predlog resolucije o pripravi referenduma o politiki Evropske unije glede priseljevanja in azila (B6-0035/2009)
posredovano pristojni: LIBE


3. Predstavitev programa češkega predsedovanja (razprava)

Izjava Sveta: Predstavitev programa češkega predsedovanja

Mirek Topolánek (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govoril je José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Miloslav Ransdorf v imenu skupine GUE/NGL, Vladimír Železný v imenu skupine IND/DEM, Jana Bobošíková samostojna poslanka, in Mirek Topolánek.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

Govorila sta Mirek Topolánek in José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Varnostne značilnosti in biometrični podatki v potnih listih in potovalnih dokumentih ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0015)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0015)

Govorili so:

Pred glasovanjem je predsednik sporočil, da je združenje parlamentarnih novinarjev izrazilo željo, da predsedujoči zasedanju številčne izide glasovanja sistematično navede ustno.

Po glasovanju sta Francesco Enrico Speroni in Edward McMillan-Scott nasprotovala tej zahtevi (predsednik je odgovoril, da bo vprašanje posredoval predsedstvu).


4.2. Javna naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih javnih naročil gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0016)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0016)


4.3. Nevarne snovi in pripravki (diklorometan) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (diklorometan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0017)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0017)


4.4. Ratifikacija Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske skupnosti ratificirajo Konvencijo o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0018)


4.5. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v obdobju 2004-2008 (glasovanje)

Poročilo: Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v obdobju 2004-2008 [2007/2145(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0019)

Govorili so:

Med glasovanjem je Mogens Camre podal ustni predlog spremembe k odstavku 32 (ki je bil upoštevan), Syed Kamall je govoril o seznamu glasovanja in Marco Cappato, ki je sporočil, da je verodostojna angleška različica odstavka 166.


4.6. Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 (postopki v zvezi z socialnim dialogom) (glasovanje)

Predlog Direktive Sveta o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) na Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (COM(2008)0422) - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve.(B6-0624/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0020)


4.7. Svet OZN za človekove pravice in vloga EU (glasovanje)

Poročilo: Razvoj Sveta OZN za človekove pravice in vloga EU [2008/2201(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0021)


4.8. Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (glasovanje)

Poročilo: Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0022)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov

Poročilo: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Poročilo: Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Poročilo: Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Poročilo: Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Poročilo: Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008 ni delovala.

Patrizia Toia je sporočila, da njena glasovalna naprava ni delovala v času glasovanja o poročilu Marco Cappato - A6-0459/2008.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.55,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Razmere na Bližnjem vzhodu/Gaza (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere na Bližnjem vzhodu/Gaza

Karel Schwarzenberg (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli samostojni poslanec, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez in Geoffrey Van Orden.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell in Karel Schwarzenberg.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda o razporedu dela in Aurelio Juri.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Pasqualina Napoletano in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE o razmerah na Bližnjem vzhodu/v Gazi (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE o sporu v Gazi (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides in Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE-DE o razmerah na Bližnjem vzhodu/na območju Gaze (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas in Feleknas Uca v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na Bližnjem vzhodu/v Gazi (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE o razmerah v Gazi (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki in Marcin Libicki v imenu skupine UEN o razmerah v Gazi (B6-0059/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 15.01.2009.


9. Oskrba Ukrajine in EU s plinom s strani Rusije (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Oskrba Ukrajine in EU s plinom s strani Rusije

Alexandr Vondra (predsedujoči Svetu) in Andris Piebalgs (član Komisije) sta podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Jacek Saryusz-Wolski v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati in Bilyana Ilieva Raeva.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet in Zbigniew Zaleski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk in Eluned Morgan.

Govorili so Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) in Andris Piebalgs.

Razprava se je zaključila.


10. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0001/2009).

Vprašanje 1 (Milan Horáček): Pravica v Rusiji
Vprašanje 2 (Bernd Posselt): Pravosodni sistem v Rusiji
Vprašanje 3 (Tunne Kelam): Pravna država in pravosodni sistem v Rusiji

Alexandr Vondra (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Milan Horáček, Bernd Posselt in Tunne Kelam.

Govoril je Daniel Hannan.

Vprašanje 4 (Marian Harkin): Liberalizacija svetovne trgovine

Alexandr Vondra je odgovoril na vprašanje kot tudi na dodatna vprašanja, ki do jih postavili Mairead McGuinness, namesto vlagatelja, Bernd Posselt in Syed Kamall.

Vprašanje 5 (Seán Ó Neachtain): Prihodnost Skupne kmetijske politike 2013–2020

Alexandr Vondra je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Seán Ó Neachtain, Avril Doyle in Silvia-Adriana Ţicău.

Na vprašanja od 6 do 19, od 21 do 24 in od 26 do 29, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.00,
se je nadaljevala ob 21.05.)

PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

11. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE-DE in PSE prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor JURI: Eva-Riitta Siitonen

odbor FEMM: Eva-Riitta Siitonen

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Eva-Riitta Siitonen

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška: Hannes Swoboda namesto Aurelio Juri

Delegacija za odnose z Japonsko: Aurelio Juri

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


12. Razmere na območju Afriškega roga (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere na območju Afriškega roga

Alexandr Vondra (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE, Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE, Mikel Irujo Amezaga v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson in Charles Tannock.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Rareş-Lucian Niculescu in Alexandru Nazare.

Govorila sta Alexandr Vondra in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti in Thijs Berman v imenu skupine PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE, Mikel Irujo Amezaga v imenu skupine Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki in Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Luisa Morgantini in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na Afriškem rogu (B6-0033/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 15.01.2009.


13. Strategija Evropske unije v zvezi z Belorusijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Strategija Evropske unije v zvezi z Belorusijo

Alexandr Vondra (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jacek Protasiewicz v imenu skupine PPE-DE, Justas Vincas Paleckis v imenu skupine PSE, Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE, Věra Flasarová v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Roberto Fiore samostojni poslanec, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke in Sylwester Chruszcz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski in Flaviu Călin Rus.

Govorila sta Alexandr Vondra in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert in Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE o strategiji EU do Belorusije (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE o strategiji EU za Belorusijo (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre in Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE o strategiji EU za Belorusijo (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN o pristopu EU v odnosih z Belorusijo (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange in Vytautas Landsbergis v imenu skupine PPE-DE o Belorusiji (B6-0032/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 15.01.2009.


14. 11. julij - dan spomina na žrtve pokola v Srebrenici (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: 11. julij - dan spomina na žrtve pokola v Srebrenici

Alexandr Vondra (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Richard Howitt v imenu skupine PSE, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE, Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, Anna Ibrisagic in Diana Wallis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin in Călin Cătălin Chiriţă.

Govorila sta Alexandr Vondra in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Doris Pack v imenu skupine PPE-DE o razglasitvi 11. julija za evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici 11. julija 1995 (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda in Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE o razglasitvi 11. julija za evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici 11. julija 1995 (B6-0023/2009);

- Diana Wallis in Jelko Kacin v imenu skupine ALDE o razglasitvi 11. julija za evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici 11. julija 1995 (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka in Adam Bielan v imenu skupine UEN o razglasitvi 11. julija za dan spomina na žrtve pokola v Srebrenici (B6-0025/2009);

- Erik Meijer in André Brie v imenu skupine GUE/NGL o razglasitvi 11. julija za evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici 11. julija 1995 (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher in Joost Lagendijk v imenu skupine Verts/ALE o razglasitvi 11. julija za evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici 11. julija 1995 (B6-0027/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 15.01.2009.


15. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 418.510/OJJE).


16. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov