Показалец 
Протокол
PDF 230kWORD 151k
Четвъртък, 15 януари 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Превоз на животни (разискване)
 3.Средиземноморският начин на хранене (разискване)
 4.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 5.Възстановяване на излъчването за Китай на NTDTV посредством Eutelsat (писмена декларация)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Бюджетен контрол на средствата на ЕС в Афганистан (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (гласуване)
  
6.3.Положението в ивицата Газа (гласуване)
  
6.4.Положението в Африканския рог (гласуване)
  
6.5.Стратегия на ЕС спрямо Беларус (гласуване)
  
6.6.Сребреница (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
10.1.Иран: случаят на Shirin Ebadi
  
10.2.Държавният преврат в Гвинея
  
10.3.Свобода на пресата в Кения
 11.Време за гласуване
  
11.1.Иран: случаят на Shirin Ebadi (гласуване)
  
11.2.Държавният преврат в Гвинея (гласуване)
  
11.3.Свобода на печата в Кения (гласуване)
 12.Внесени документи
 13.Решения относно някои документи
 14.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 10.05 ч.


2. Превоз на животни (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0134/2008) зададен от Neil Parish, от името на комисията AGRI, към Комисията: Регламент (ЕО) № 1/2005 за защита на животните по време на транспортиране (B6-0496/2008)

Neil Parish разви въпроса, изискващ устен отговор.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Struan Stevenson, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Mojca Drčar Murko, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Lydia Schenardi, Mairead McGuinness, Robert Evans, Fiona Hall, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Elizabeth Lynne и Den Dover.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказа се Samuli Pohjamo.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Agnes Schierhuber, Richard Corbett, Sylwester Chruszcz, Constantin Dumitriu, Maria Petre, Avril Doyle и Czesław Adam Siekierski.

Изказа се Neil Parish, който зададе допълнителни въпроси към Комисията, на които отговори Vladimír Špidla.

Разискването приключи.


3. Средиземноморският начин на хранене (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0135/2008) зададен от Neil Parish, от името на комисията AGRI, към Комисията: Средиземноморската диета (B6-0497/2008)

Neil Parish разви въпроса, изискващ устен отговор.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci, от името на групата UEN, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Tatarella, Vincenzo Lavarra и Alessandro Battilocchio.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska и Jean-Claude Martinez.

Изказа се Vladimír Špidla.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч., бе възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

Изказа се Francis Wurtz, който, с оглед на гласуването във връзка с положението в Близкия изток/Газа (точка 6.3 от протокола от 15.01.2009 г.), съобщи за бомбардировка, чиято цел е било седалището на Агенцията на ООН за подкрепа на бежанците в Газа.


4. Съобщаване на общи позиции на Съвета

Председателят обяви, на основание член 57, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Обща позиция, приета от Съвета на 17 декември 2008 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Обща позиция, приета от Съвета на 20 ноември 2008 г. с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за продукти за растителна защита (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Обща позиция, приета от Съвета на 18 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Обща позиция, приета от Съвета на 17 декември 2008 г. с оглед приемането от Европейския парламент и от Съвета на регламент относно процедурата за прилагане на Регламент (EО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 януари 2009 г. с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработена) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Обща позиция, приета на 9 януари 2009 г. от Съвета с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 януари 2009 г., с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 януари 2009 г. с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 януари 2009 г., с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 януари 2009 г., с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 януари 2009 г. с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи на природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 януари 2009 г., с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 16 януари 2009.


5. Възстановяване на излъчването за Китай на NTDTV посредством Eutelsat (писмена декларация)

Декларация 0086/2008, внесена от членовете на Парламента Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock и Helga Trüpel, относно възстановяването на излъчването за Китай на NTDTV посредством Eutelsat, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 116, параграф 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана с имената на подписалите я в Приетите текстове от заседанието на 3 февруари 2009.

Изказа се Marco Cappato.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Бюджетен контрол на средствата на ЕС в Афганистан (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно бюджетен контрол на средствата на ЕС в Афганистан [2008/2152(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0023)


6.2. Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (гласуване)

Доклад относно транспонирането и прилагането на Директива 2002/73/EО за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд [2008/2039(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0024)


6.3. Положението в ивицата Газа (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 и B6-0059/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0051/2009

(за замяна на B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 и B6-0059/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi и Vito Bonsignore, от името на групата PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Richard Howitt и Proinsias De Rossa, от името на групата PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Daniel Cohn-Bendit и Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL,

Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM

приема се (P6_TA(2009)0025)

Изказвания

Martin Schulz, от името на групата PSE, се изказа преди гласуването с искане Израел да се ангажира да гарантира безопасността на международните организации; освен това, той изрази почитта си към Michel Rocard по случай наближаващото му оттегляне от политиката (Председателят се присъедини към това поздравление).

Michael Gahler, от името на групата PPE-DE, представи устно изменение към параграф 3, което беше прието.

Председателят съобщи, че в качеството си на председател на Евросредиземноморската парламентарна асамблея (Euromed) ще предложи тя да приеме резолюция със същото съдържание като приетата от Европейския парламент.


6.4. Положението в Африканския рог (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0033/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0026)

Изказвания

Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, представи устно изменение, целящо вмъкването на нов параграф преди параграф 1. Hartmut Nassauer, от името на групата PPE-DE, се противопостави на вземането предвид на това устно изменение, което не беше прието (несъгласие на повече от 40 членове на ЕП).


6.5. Стратегия на ЕС спрямо Беларус (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 и B6-0032/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0028/2009

(за замяна на B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 и B6-0032/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock и Esther De Lange, от името на групата PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma и Justas Vincas Paleckis, от името на групата PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz и Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis и Gintaras Didžiokas, от името на групата UEN,

Elisabeth Schroedter и Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE

приема се (P6_TA(2009)0027)

Изказвания

Jan Marinus Wiersma представи устно изменение към параграф 9, което беше прието.


6.6. Сребреница (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 и B6-0027/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0022/2009

(за замяна на B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 и B6-0027/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Doris Pack, от името на групата PPE-DEHannes Swoboda и Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE,

Hannes Swoboda и Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE

Diana Wallis и Jelko Kacin, от името на групата ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher и Joost Lagendijk, от името на групата Verts/ALE,

Erik Meijer и Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2009)0028)

Изказвания

Doris Pack, от името на групата PPE/DE, представи устно изменение към параграф 3, което беше прието.


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Daniel Hannan

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Доклад Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008

Philip Claeys и Astrid Lulling

RC-B6-0051/2009 Положението в Близкия изток/Газа
Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, Daniel Hannan, Bernd Posselt, Hannu Takkula и Кристиан Вигенин

RC-B6-0028/2009 Стратегия на Европейския съюз по отношение на Беларус
Laima Liucija Andrikienė и Roberto Fiore


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Véronique Mathieu съобщи, че нейният апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването на доклада й A6-0488/2008


(Заседанието, прекъснато в 12.35 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

Patrizia Toia уведоми, че поради технически проблем с нейната карта за гласуване тя не е могла да участва в гласуването на доклад Marco Cappato A6-0459/2008.

°
° ° °

Ralf Walter уведоми, че е присъствал на заседанието, състояло се на 13 януари 2009, но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.


10. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 13.01.2009)


10.1. Иран: случаят на Shirin Ebadi

Предложения за резолюция B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 и B6-0052/2009

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam и Erik Meijer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, Józef Pinior, от името на групата PSE, и Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz и Zbigniew Zaleski.

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 15.01.2009.


10.2. Държавният преврат в Гвинея

Предложения за резолюция B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 и B6-0053/2009

Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy и Erik Meijer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE-DE, и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Zdzisław Zbigniew Podkański, Laima Liucija Andrikienė и Leopold Józef Rutowicz.

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 15.01.2009.


10.3. Свобода на пресата в Кения

Предложения за резолюция B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 и B6-0055/2009

Marios Matsakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Colm Burke и Erik Meijer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Catherine Stihler, от името на групата PSE, Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, и Tadeusz Zwiefka.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се: Marios Matsakis относно положението в ивицата Газа.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Leopold Józef Rutowicz и Janusz Onyszkiewicz.

Изказа се Vladimír Špidla.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 15.01.2009.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Иран: случаят на Shirin Ebadi (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 и B6-0052/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0036/2009

(за замяна на B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 и B6-0052/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda и Christa Prets, от името на групата PSE,
Marios Matsakis и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN,
Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE,
Eva-Britt Svensson и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P6_TA(2009)0029)


11.2. Държавният преврат в Гвинея (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 и B6-0053/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0037/2009

(за замяна на B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 и B6-0053/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman и Catherine Neris, от името на групата PSE,
Marios Matsakis, Thierry Cornillet и Johan Van Hecke, от името на групата ALDE,
Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN,
Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P6_TA(2009)0030)


11.3. Свобода на печата в Кения (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 и B6-0055/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0038/2009

(за замяна на B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 и B6-0055/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes и Thijs Berman, от името на групата PSE,
Marios Matsakis, Frédérique Ries и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN,
Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P6_TA(2009)0031)


12. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за установяване на процедура за договарянето и сключването на двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения (COM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за рамково решение на Съвета относно европейската заповед за налагане на мерки за неотклонение по досъдебни производства между държави-членки на Европейския съюз (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за сътрудничество със специалисти от трети държави в областта на аудиовизуалните медии MEDIA Mundus (COM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

DEVE, AFET, BUDG

- Решение на Съвета относно сключването на допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (Кодифицирана версия) (COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработен) (COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработена версия) (COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (COM(2008)0859 - C6-0508/2008 - 2008/2332(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО във връзка с предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на лекарствени продукти, които са с фалшифицирана идентичност, хронология или източник (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG, ITRE, ECON, INTA, REGI


13. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Годишен доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област (2008/2336(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 18.12.2008)

комисия ECON

- Доклад относно европейския план за икономическо възстановяване (2008/2334(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, ITRE, INTA, REGI, BUDG)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 18.12.2008)

комисия EMPL

- Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (2008/2335(INI))
(подпомагаща: FEMM)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 18.12.2008)

комисия JURI

- 25-и годишен доклад на Комисията относно мониторинг на прилагането на правото на общността (2007 г.) (2008/2337(INI))
(подпомагаща: PETI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 18.12.2008)

Сезиране на комисии

комисия REGI

- Разширяване на кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ (изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд) (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: BUDG, CONT, REGI

комисия CONT

- Мрежа за ранно предупреждение за критични инфраструктури (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: ITRE, ECON, CONT, TRAN


14. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 116, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

54

73/2008

Jean-Claude Martinez

22

74/2008

Daniel Strož

18

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

286

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

160

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

49

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

142

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

372

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

14

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

104

83/2008

Andreas Mölzer

9

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

67

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

42

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

476

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

159

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

103

89/2008

Bogusław Rogalski

48

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

116

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

112

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

112

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

80

94/2008

Eva-Britt Svensson

199

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

41

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

89

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

70

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

82

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

156

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

49

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

12

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

100

104/2008

Bill Newton Dunn

7

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

29

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

82

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

75

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

163

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

11

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

22


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 172, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 2 февруари 2009 г. до 5 февруари 2009 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.10 ч.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Баева, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Младенов, Moraes, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност