Seznam 
Zápis
PDF 209kWORD 142k
Čtvrtek, 15. ledna 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Přeprava zvířat (rozprava)
 3.Středomořská strava (rozprava)
 4.Oznámení společných postojů Rady
 5.Obnovení vysílání televize NTDTV v Číně prostřednictvím satelitní služby Eutelsat (písemné prohlášení)
 6.Hlasování
  
6.1.Rozpočtová kontrola fondů EU určených Afghánistánu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Provádění a uplatňování směrnice 2002/73/ES o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (hlasování)
  
6.3.Situace na Blízkém východě/Gaza (hlasování)
  
6.4.Situace v Africkém rohu (hlasování)
  
6.5.Strategie Evropské unie ve vztahu k Bělorusku (hlasování)
  
6.6.11. červenec jako den vzpomínky na oběti masakru ve Srebrenici (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
10.1.Írán: případ Širin Ebadiové
  
10.2.Guinea
  
10.3.Svoboda tisku v Keni
 11.Hlasování
  
11.1.Írán: případ Širin Ebadiové (hlasování)
  
11.2.Guinea (hlasování)
  
11.3.Svoboda tisku v Keni (hlasování)
 12.Předložení dokumentů
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 10:05.


2. Přeprava zvířat (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0134/2008), kterou pokládá Neil Parish za výbor AGRI Komisi: Nařízení o ochraně zvířat během přepravy (ES) č. 1/2005: výroční zprávy členských států o uplatňování tohoto nařízení (B6-0496/2008)

Neil Parish rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Vladimír Špidla (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Struan Stevenson za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Mojca Drčar Murko, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Lydia Schenardi, Mairead McGuinness, Robert Evans, Fiona Hall, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Elizabeth Lynne a Den Dover.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupil Samuli Pohjamo.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Agnes Schierhuber, Richard Corbett, Sylwester Chruszcz, Constantin Dumitriu, Maria Petre, Avril Doyle a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupil Neil Parish s doplňujícími otázkami Komisi, na které odpověděl Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavřena.


3. Středomořská strava (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0135/2008), kterou pokládá Neil Parish za výbor AGRI Komisi: Středomořská strava (B6-0497/2008)

Neil Parish rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Vladimír Špidla (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci za skupinu UEN, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Tatarella, Vincenzo Lavarra a Alessandro Battilocchio.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska a Jean-Claude Martinez.

Vystoupil Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavřena.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 11:50, pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

Vystoupil Francis Wurtz, který s ohledem na hlasování o situaci na Blízkém východě/v Gaze (bod 6.3 zápisu ze dne 15.01.2009) oznámil, že na sídlo agentury OSN pro pomoc uprchlíkům v Gaze dopadly bomby.


4. Oznámení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj Rady ze dne 17. prosince 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))
předáno příslušný výbor: EMPL

- Společný postoj Rady ze dne 20. listopadu 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI

- Společný postoj přijatý Radou dne 18. prosince 2008 k přijetí nařízení evropského Parlamentu a Rady kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI

- Společný postoj Rady ze dne 17. prosince 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD))
předáno příslušný výbor: EMPL

- Společný postoj Rady ze dne 9. ledna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))
předáno příslušný výbor: TRAN

- Společný postoj přijatý Radou dne 9. ledna 2009 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD))
předáno příslušný výbor: TRAN

- Společný postoj přijatý Radou dne 9. ledna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD))
předáno příslušný výbor: TRAN

- Společný postoj Rady ze dne 9. ledna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

- Společný postoj Rady ze dne 9. ledna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

- Společný postoj Rady ze dne 9. ledna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

- Společný postoj Rady ze dne 9. ledna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

- Společný postoj Rady ze dne 9. ledna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne plynout zítra, dne 16. ledna 2009.


5. Obnovení vysílání televize NTDTV v Číně prostřednictvím satelitní služby Eutelsat (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0086/2008 o obnovení vysílání televize NTDTV v Číně prostřednictvím satelitní služby Eutelsat, které předložili Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock a Helga Trüpel, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 3. února 2009.

Vystoupil Marco Cappato.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Rozpočtová kontrola fondů EU určených Afghánistánu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o rozpočtové kontrole fondů EU určených Afghánistánu [2008/2152(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0023)


6.2. Provádění a uplatňování směrnice 2002/73/ES o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (hlasování)

Zpráva o provádění a uplatňování směrnice 2002/73/ES o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky [2008/2039(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0024)


6.3. Situace na Blízkém východě/Gaza (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 a B6-0059/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0051/2009

(nahrazující B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 a B6-0059/2009):

předložen těmito poslanci:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi a Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt a Proinsias De Rossa za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski a Adam Bielan za skupinu UEN,

Daniel Cohn-Bendit a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL,

Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM

přijat (P6_TA(2009)0025)

Vystoupení

Před hlasováním vystoupil Martin Schulz za skupinu PSE a vyzval Izrael, aby se zavázal zajistit bezpečnost mezinárodních organizací; pozdravil rovněž Michela Rocarda, který se chystá odejít do důchodu (předseda se připojil k tomuto vystoupení).

Michael Gahler za skupinu PPE-DE předložil ústní PN k bodu 3, který byl vzat v potaz.

Předseda oznámil, že jako předseda shromáždění Euromed navrhne, aby toto shromáždění přijalo usnesení, jehož znění by odpovídalo usnesení, které dnes přijal Parlament.


6.4. Situace v Africkém rohu (hlasování)

Návrh usnesení B6-0033/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0026)

Vystoupení

Ana Maria Gomes za skupinu PSE předložila ústní PN, kterým se vkládá nový bod před bod 1.

Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE se vyslovil proti přijetí tohoto ústního PN, který nebyl vzat v potaz (více než 40 poslanců nesouhlasilo s jeho přijetím).


6.5. Strategie Evropské unie ve vztahu k Bělorusku (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 a B6-0032/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0028/2009

(nahrazující B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 a B6-0032/2009):

předložen těmito poslanci:

Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock a Esther De Lange za skupinu PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma a Justas Vincas Paleckis za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz a Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis a Gintaras Didžiokas za skupinu UEN,

Elisabeth Schroedter a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE

přijat (P6_TA(2009)0027)

Vystoupení

Jan Marinus Wiersma předložil ústní PN k bodu 9, který byl vzat v potaz.


6.6. 11. červenec jako den vzpomínky na oběti masakru ve Srebrenici (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 a B6-0027/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0022/2009

(nahrazující B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 a B6-0027/2009):

předložen těmito poslanci:

Doris Pack za skupinu PPE-DEHannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE,

Hannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE

Diana Wallis a Jelko Kacin za skupinu ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher a Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE,

Erik Meijer a Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2009)0028)

Vystoupení

Doris Pack za skupinu PPE-DE předložila ústní PN k bodu 3, který byl vzat v potaz.


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Daniel Hannan

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

zpráva Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Philip Claeys a Astrid Lulling

RC-B6-0051/2009 Situace na Blízkém východě/Gaza
Laima Liucija Andrikienė, , Daniel Hannan, Bernd Posselt, Hannu Takkula a Kristian Vigenin

RC-B6-0028/2009 Strategie Evropské unie ve vztahu k Bělorusku
Laima Liucija Andrikienė a Roberto Fiore


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Véronique Mathieu oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o její zprávě A6-0488/2008.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

Patrizia Toia oznámila, že s ohledem na technický problém se svou hlasovací kartou se nemohla zúčastnit hlasování o zprávě Marco Cappato A6-0459/2008.

Ralf Walter informoval předsednictvo, že byl přítomen na zasedání dne 13. ledna 2009, jeho jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.

°
° ° °


10. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 3 zápisu ze dne 13.01.2009)


10.1. Írán: případ Širin Ebadiové

Návrhy usnesení B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 a B6-0052/2009

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam a Erik Meijer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Józef Pinior za skupinu PSE, a Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz a Zbigniew Zaleski.

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 15.01.2009.


10.2. Guinea

Návrhy usnesení B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 a B6-0053/2009

Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy a Erik Meijer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Charles Tannock, Zdzisław Zbigniew Podkański, Laima Liucija Andrikienė a Leopold Józef Rutowicz.

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 15.01.2009.


10.3. Svoboda tisku v Keni

Návrhy usnesení B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 a B6-0055/2009

Marios Matsakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Colm Burke a Erik Meijer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Catherine Stihler za skupinu PSE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, a Tadeusz Zwiefka.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Laima Liucija Andrikienė.

Vystoupil Marios Matsakis k situaci v Gaze.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Leopold Józef Rutowicz a Janusz Onyszkiewicz.

Vystoupil Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 15.01.2009.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Írán: případ Širin Ebadiové (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 a B6-0052/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0036/2009

(nahrazující B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 a B6-0052/2009):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Christa Prets za skupinu PSE,
Marios Matsakis a Frédérique Ries za skupinu ALDE,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,
Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,
Eva-Britt Svensson a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL.

přijat (P6_TA(2009)0029)


11.2. Guinea (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 a B6-0053/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0037/2009

(nahrazující B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 a B6-0053/2009):

předložen těmito poslanci:

Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman a Catherine Neris za skupinu PSE,
Marios Matsakis, Thierry Cornillet a Johan Van Hecke za skupinu ALDE,
Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN,
Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL.

přijat (P6_TA(2009)0030)


11.3. Svoboda tisku v Keni (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 a B6-0055/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0038/2009

(nahrazující B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 a B6-0055/2009):

předložen těmito poslanci:

Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes a Thijs Berman za skupinu PSE,
Marios Matsakis, Frédérique Ries a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,
Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL.

přijat (P6_TA(2009)0031)


12. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi v odvětvových záležitostech a vztahujících se na rozhodné právo ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích (KOM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rámcového rozhodnutí Rady o evropském příkazu k výkonu dohledu v přípravném řízení mezi členskými státy Evropské unie (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti MEDIA Mundus (KOM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD))

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC))

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

INTA

- Návrh nařízení Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) (KOM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady o systému Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) (předložená Komisí) (KOM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) (KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl ve členských státech (přepracované znění) (KOM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (KOM(2008)0859 - C6-0508/2008 - 2008/2332(ACI))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce (KOM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, ITRE, ECON, INTA, REGI


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor AFET

- Výroční zpráva o dodržování lidských práv ve světě za rok 2008 a politika Evropské unie v této oblasti (2008/2336(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18.12.2008)

výbor ECON

- Zpráva o plánu evropské hospodářské obnovy (2008/2334(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, ITRE, INTA, REGI, BUDG)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18.12.2008)

výbor EMPL

- Aktivní začlenění osob vyloučených z trhu práce (2008/2335(INI))
(stanovisko: FEMM)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18.12.2008)

výbor JURI

- Dvacátá pátá výroční zpráva Komise o kontrole uplatňování práva Společenství (2007) (2008/2337(INI))
(stanovisko: PETI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18.12.2008)

Změna postoupení

výbor REGI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. New types of costs eligible for a contribution from the ESF (amendment of Regulation (EC) No 1081/2006 on the European Social Fund) (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: BUDG, CONT, REGI

výbor CONT

- Výstražná informační síť kritické infrastruktury (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: ITRE, ECON, CONT, TRAN


14. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

54

73/2008

Jean-Claude Martinez

22

74/2008

Daniel Strož

18

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

286

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

160

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

49

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

142

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

372

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

14

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

104

83/2008

Andreas Mölzer

9

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

67

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

42

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

476

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

159

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

103

89/2008

Bogusław Rogalski

48

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

116

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

112

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

112

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

80

94/2008

Eva-Britt Svensson

199

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

41

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

89

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

70

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

82

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

156

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

49

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

12

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

100

104/2008

Bill Newton Dunn

7

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

29

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

82

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

75

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

163

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

11

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

22


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 2. února 2009 do 5. února 2009.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Moraes, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí