Indeks 
Protokol
PDF 208kWORD 143k
Torsdag den 15. januar 2009 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Dyretransport (forhandling)
 3.Middelhavsdiæten (forhandling)
 4.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 5.Genetablering af transmissionen af NTDTV-udsendelser til Kina via Eutelsat (skriftlig erklæring)
 6.Afstemningstid
  6.1.Budgetkontrol med fællesskabsmidler i Afghanistan (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.2.Ligebehandling af mænd og kvinder (afstemning)
  6.3.Situationen i Mellemøsten/Gaza (afstemning)
  6.4.Situationen på Afrikas Horn (afstemning)
  6.5.Den Europæiske Unions strategi vedrørende Belarus (afstemning)
  6.6.Højtideligholdelse af den 11. juli som mindedag for ofrene for massakren i Srebrenica (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  10.1.Iran: sagen om Shirin Ebadi
  10.2.Guinea
  10.3.Pressefrihed i Kenya
 11.Afstemningstid
  11.1.Iran: sagen om Shirin Ebadi (afstemning)
  11.2.Guinea (afstemning)
  11.3.Pressefrihed i Kenya (afstemning)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste møde
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.05.


2. Dyretransport (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0134/2008) af Neil Parish for AGRI til Kommissionen: Forordning (EF) nr. 1/2005 om dyretransport: Medlemsstaternes årsrapporter om håndhævelsen (B6-0496/2008)

Neil Parish begrundede den mundtlige forespørgsel.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Struan Stevenson for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Mojca Drčar Murko, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Lydia Schenardi, Mairead McGuinness, Robert Evans, Fiona Hall, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Elizabeth Lynne og Den Dover.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Samuli Pohjamo tog ordet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Agnes Schierhuber, Richard Corbett, Sylwester Chruszcz, Constantin Dumitriu, Maria Petre, Avril Doyle og Czesław Adam Siekierski.

Neil Parish tog ordet og stillede supplerende spørgsmål til Kommissionen, som Vladimír Špidla besvarede.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Middelhavsdiæten (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0135/2008) af Neil Parish for AGRI til Kommissionen: Middelhavsdiæten (B6-0497/2008)

Neil Parish begrundede den mundtlige forespørgsel.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Sebastiano (Nello) Musumeci for UEN-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Tatarella, Vincenzo Lavarra og Alessandro Battilocchio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska og Jean-Claude Martinez.

Vladimír Špidla tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.50 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

Francis Wurtz tog ordet og meddelte henblik på afstemningen om situationen i Mellemøsten/Gaza (punkt 6.3 i protokollen af 15.01.2009), at FN's Flygtningeagenturs kontor i Gaza var blevet bombet.


4. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets fælles holdning af 17. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilagene (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Rådets fælles holdning af 20. november 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Rådets fælles holdning af 18. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Rådets fælles holdning af 17. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordineringen af de sociale sikringsordninger (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD))
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Rådets fælles holdning af 9. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Rådets fælles holdning af 9. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD))
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Rådets fælles holdning af 9. januar med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (omarbejdning) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD))
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Rådets fælles holdning af 9. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Rådets fælles holdning af 9. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Rådets fælles holdning af 9. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Rådets fælles holdning af 9. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Rådets fælles holdning af 9. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 16. januar 2009.


5. Genetablering af transmissionen af NTDTV-udsendelser til Kina via Eutelsat (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0086/2008 indgivet af Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock og Helga Trüpel om genetablering af transmissionen af NTDTV-udsendelser til Kina via Eutelsat var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 116, stk. 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra mødet den 3. februar 2009.

Marco Cappato tog ordet.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Budgetkontrol med fællesskabsmidler i Afghanistan (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Budgetkontrol med fællesskabsmidler i Afghanistan [2008/2152(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0023).


6.2. Ligebehandling af mænd og kvinder (afstemning)

Betænkning: Gennemførelse og anvendelse af direktiv 2002/73/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår [2008/2039(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0024).


6.3. Situationen i Mellemøsten/Gaza (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 og B6-0059/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0051/2009

(erstatter B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 og B6-0059/2009)

stillet af:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi og Vito Bonsignore for PPE-DE-Gruppen

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt og Proinsias De Rossa for PSE-Gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski og Adam Bielan for UEN-Gruppen

Daniel Cohn-Bendit og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen

Francis Wurtz, Luisa Morgantini og Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen,

Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0025).

Talere

Martin Schulz for PSE-Gruppen havde inden afstemningen krævet, at Israel skulle forpligte sig til at garantere for de internationale organisationers sikkerhed. Han hyldede desuden Michel Rocard i anledning af hans snarlige pension (Formanden tilsluttede sig denne hyldest).

Michael Gahler for PPE-DE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag, som var blevet godtaget.

Formanden havde meddelt, at han i sin egenskab af formand af Euromed-forsamlingen ville foreslå vedtagelse af en betænkning i lighed med den, som parlamentet nu vedtog.


6.4. Situationen på Afrikas Horn (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0033/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0026).

Talere

Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag om at indføje et nyt punkt før punkt 1.

Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen havde modsat sig dette mundtlige ændringsforslag, som ikke var blevet godtaget (mere end 40 medlemmer havde modsat sig, at det blev taget i betrgtning).


6.5. Den Europæiske Unions strategi vedrørende Belarus (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 og B6-0032/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0028/2009

(erstatter B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 og B6-0032/2009)

stillet af:

Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock og Esther De Lange for PPE-DE-Gruppen

Jan Marinus Wiersma og Justas Vincas Paleckis for PSE-Gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz og Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis og Gintaras Didžiokas for UEN-Gruppen

Elisabeth Schroedter og Milan Horáček for Verts/ALE-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0027).

Talere

Jan Marinus Wiersma havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 9, som var blevet godtaget.


6.6. Højtideligholdelse af den 11. juli som mindedag for ofrene for massakren i Srebrenica (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 og B6-0027/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0022/2009

(erstatter B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 og B6-0027/2009)

stillet af:

Doris Pack for PPE-DE-GruppenHannes Swoboda og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen

Hannes Swoboda og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen

Diana Wallis og Jelko Kacin for ALDE-Gruppen

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen

Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher og Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen

Erik Meijer og Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0028).

Talere

Doris Pack for PPE-DE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 3, som var blevet godtaget.


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Daniel Hannan

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Betænkning: Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Philip Claeys og Astrid Lulling

RC-B6-0051/2009 Situationen i Mellemøsten/Gaza
Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, Daniel Hannan, Bernd Posselt, Hannu Takkula og Kristian Vigenin

RC-B6-0028/2009 Den Europæiske Unions strategi vedrørende Belarus
Laima Liucija Andrikienė og Roberto Fiore.


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Véronique Mathieu havde meddelt, at hendes afstemningsmaskine ikke havde fungeret under afstemningen om hendes betænkning A6-0488/2008.


(Mødet udsat kl. 12.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Patrizia Toia havde meddelt, at hun på grund af et teknisk problem med sit stemmekort ikke havde kunnet deltage i afstemningen om betænkningen af Marco Cappato A6-0459/2008.

°
° ° °

Ralf Walter havde meddelt, at han havde været til stede under mødet den 13. januar 2009, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.


10. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 13.01.2009)


10.1. Iran: sagen om Shirin Ebadi

Forslag til beslutning B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 og B6-0052/2009

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam og Erik Meijer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Józef Pinior for PSE-Gruppen, og Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz og Zbigniew Zaleski.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 15.01.2009.


10.2. Guinea

Forslag til beslutning B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 og B6-0053/2009

Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy og Erik Meijer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-DE-Gruppen, og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock, Zdzisław Zbigniew Podkański, Laima Liucija Andrikienė og Leopold Józef Rutowicz.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 15.01.2009.


10.3. Pressefrihed i Kenya

Forslag til beslutning B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 og B6-0055/2009

Marios Matsakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Colm Burke og Erik Meijer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, Catherine Stihler for PSE-Gruppen, Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, og Tadeusz Zwiefka.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė.

Talere: Marios Matsakis om situationen i Gaza.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Leopold Józef Rutowicz og Janusz Onyszkiewicz.

Vladimír Špidla tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 15.01.2009.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Iran: sagen om Shirin Ebadi (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 og B6-0052/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0036/2009

(erstatter B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 og B6-0052/2009)

stillet af:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda og Christa Prets for PSE-Gruppen
Marios Matsakis og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen
Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen
Eva-Britt Svensson og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0029).


11.2. Guinea (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 og B6-0053/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0037/2009

(erstatter B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 og B6-0053/2009)

stillet af:

Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman og Catherine Neris for PSE-Gruppen
Marios Matsakis, Thierry Cornillet og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen
Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen
Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen
Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0030).


11.3. Pressefrihed i Kenya (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 og B6-0055/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0038/2009

(erstatter B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 og B6-0055/2009)

stillet af:

Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė og Tadeusz Zwiefka for PPE-DE-Gruppen
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes og Thijs Berman for PSE-Gruppen
Marios Matsakis, Frédérique Ries og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen
Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen
Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0031).


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af bilaterale aftaler mellem medlemsstater og tredjelande om sektorspørgsmål vedrørende lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser og forpligtelser uden for kontraktforhold (KOM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets rammeafgørelse om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et program for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande MEDIA Mundus (KOM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD))

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG

- Rådets afgørelse om indgåelse af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC))

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets forordning om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (kodificeret udgave) (KOM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (kodificeret udgave) (KOM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (omarbejdning) (KOM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansieringsramme (KOM(2008)0859 - C6-0508/2008 - 2008/2332(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår forhindring af, at lægemidler, som er forfalskede med hensyn til identitet, historie eller oprindelse, kommer ind i den lovlige forsyningskæde (KOM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (KOM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, ECON, INTA, REGI


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

AFET

- Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2008 og EU's menneskerettighedspolitik (2008/2336(INI))
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.12.2008)

ECON

- Betænkning om en europæisk økonomisk genopretningsplan (2008/2334(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, EMPL, ITRE, INTA, REGI, BUDG)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.12.2008)

EMPL

- Aktiv integration af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet (2008/2335(INI))
(rådg.udv.: FEMM)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.12.2008)

JURI

- 25. årsberetning fra Kommissionen om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2007) (2008/2337(INI))
(rådg.udv.: PETI)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.12.2008)Ændring af henvisninger

REGI

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog New types of costs eligible for a contribution from the ESF (amendment of Regulation (EC) No 1081/2006 on the European Social Fund) (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: BUDG, CONT, REGI

CONT

- Informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: ITRE, ECON, CONT, TRAN.


14. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 116, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

54

73/2008

Jean-Claude Martinez

22

74/2008

Daniel Strož

18

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

286

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

160

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

49

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

142

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

372

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

14

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

104

83/2008

Andreas Mölzer

9

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

67

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

42

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

476

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

159

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

103

89/2008

Bogusław Rogalski

48

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

116

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

112

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

112

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

80

94/2008

Eva-Britt Svensson

199

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

41

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

89

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

70

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

82

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

156

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

49

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

12

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

100

104/2008

Bill Newton Dunn

7

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

29

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

82

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

75

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

163

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

11

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

22


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 2. februar 2009 - 5. februar 2009.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Moraes, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik