Rodyklė 
Protokolas
PDF 213kWORD 146k
Ketvirtadienis, 2009 m. sausio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gyvūnų vežimas (diskusijos)
 3.Viduržemio jūros regiono mityba (diskusijos)
 4.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 5.Televizijos NTDTV transliacijos į Kiniją atnaujinimas per Europos palydovinio ryšio organizaciją EUTELSAT (rašytinis pareiškimas)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Afganistanui skirtų ES lėšų biudžetinė kontrolė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Direktyvos 2002/73/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu perkėlimas ir taikymas (balsavimas)
  
6.3.Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože (balsavimas)
  
6.4.Padėtis Afrikos Kyšulyje (balsavimas)
  
6.5.Europos Sąjungos strategija Baltarusijos atžvilgiu (balsavimas)
  
6.6.Liepos 11-osios minėjimas – Srebrenicos žudynių aukoms atminti (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
10.1.Iranas: Shirin Ebadi atvejis
  
10.2.Gvinėja
  
10.3.Spaudos laisvė Kenijoje
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Iranas: Shirin Ebadi atvejis (balsavimas)
  
11.2.Gvinėja (balsavimas)
  
11.3.Spaudos laisvė Kenijoje (balsavimas)
 12.Gauti dokumentai
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 15.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.05 val.


2. Gyvūnų vežimas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0134/2008), kurį uždavė Neil Parish AGRI komiteto vardu Komisijai: Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų vežimo. Valstybių narių metinės įgyvendinimo ataskaitos. (B6-0496/2008)

Neil Parish pateikė žodinį klausimą.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Struan Stevenson PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Mojca Drčar Murko, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Lydia Schenardi, Mairead McGuinness, Robert Evans, Fiona Hall, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Elizabeth Lynne ir Den Dover.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Samuli Pohjamo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Agnes Schierhuber, Richard Corbett, Sylwester Chruszcz, Constantin Dumitriu, Maria Petre, Avril Doyle ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo Neil Parish, kuris uždavė papildomus klausimus Komisijos atstovui, į kuriuos atsakė Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.


3. Viduržemio jūros regiono mityba (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0135/2008), kurį uždavė Neil Parish AGRI komiteto vardu Komisijai: Viduržemio jūros regiono mityba. (B6-0497/2008)

Neil Parish pateikė žodinį klausimą.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Tatarella, Vincenzo Lavarra ir Alessandro Battilocchio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska ir Jean-Claude Martinez.

Kalbėjo Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.50 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

Kalbėjo Francis Wurtz, kuris, turėdamas mintyje vyksiantį balsavimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose/Gazos ruože (punktas 6.3 protokolo 15.01.2009), pranešė, kad Gazoje iš tankų apšaudyta JT agentūros, skirtos teikti pagalbą pabėgėliams, būstinė.


4. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija:

- 2008 m. gruodžio 17 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatantį jo priedų turinį (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl augalų apsaugos produktų statistikos (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- 2008 m. gruodžio 17 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- 2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (nauja redakcija) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- 2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- 2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (nauja redakcija) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- 2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- 2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/55/EB (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- 2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- 2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- 2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/54/EB (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2009 m. sausio 16 d..


5. Televizijos NTDTV transliacijos į Kiniją atnaujinimas per Europos palydovinio ryšio organizaciją EUTELSAT (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock ir Helga Trüpel pateiktą pareiškimą 0086/2008 dėl televizijos NTDTV transliacijos į Kiniją atnaujinimo per Europos palydovinio ryšio organizaciją EUTELSAT pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 4 dalimi, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis 2009 m. vasario 3 d. posėdžio Priimtuose tekstuose.

Kalbėjo Marco Cappato.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Afganistanui skirtų ES lėšų biudžetinė kontrolė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Afganistanui skirtų ES lėšų biudžetinės kontrolės [2008/2152(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0023)


6.2. Direktyvos 2002/73/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu perkėlimas ir taikymas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/73/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu perkėlimo ir taikymo [2008/2039(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0024)


6.3. Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 ir B6-0059/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0051/2009

(keičiama B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 ir B6-0059/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi ir Vito Bonsignore PPE-DE frakcijos vardu,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt ir Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit ir Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini ir Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu,

Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2009)0025)

Kalbėjo:

Martin Schulz PSE frakcijos vardu prieš balsavimą pareikalavo, kad Izraelis užtikrintų tarptautinių organizacijų saugumą, taip pat vėliau išreiškė pagarbą Michel Rocard, kuris netrukus ruošiasi išeiti į pensiją (Pirmininkas taip pat prisidėjo prie šio sveikinimo).

Michael Gahler PPE-DE frakcijos vardu pateikė 3 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Pirmininkas pranešė, kad, kaip Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių (Euromed) asamblėjos pirmininkas, jis siūlytų priimti tokio paties turinio rezoliuciją, kokia buvo priimta šiandien Parlamente.


6.4. Padėtis Afrikos Kyšulyje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0033/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0026)

Kalbėjo:

Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama prieš 1 dalį įterpti naują dalį.

Hartmut Nassauer PPE-DE frakcijos vardu nepritarė šiam žodiniam pakeitimui, kuris nebuvo įtrauktas (pakeitimui nepritarė daugiau kaip 40 narių).


6.5. Europos Sąjungos strategija Baltarusijos atžvilgiu (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 ir B6-0032/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0028/2009

(keičiama B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 ir B6-0032/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock ir Esther De Lange PPE-DE frakcijos vardu,

Jan Marinus Wiersma ir Justas Vincas Paleckis PSE frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz ir Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis ir Gintaras Didžiokas UEN frakcijos vardu,

Elisabeth Schroedter ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2009)0027)

Kalbėjo

Jan Marinus Wiersma pateikė 9 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


6.6. Liepos 11-osios minėjimas – Srebrenicos žudynių aukoms atminti (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 ir B6-0027/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0022/2009

(keičiama B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 ir B6-0027/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Doris Pack PPE-DE frakcijos varduHannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu

Diana Wallis ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher ir Joost Lagendijk Verts/ALE frakcijos vardu,

Erik Meijer ir Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2009)0028)

Kalbėjo

Doris Pack PPE-DE frakcijos vardu pateikė 3 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Daniel Hannan

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Pranešimas: Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Philip Claeys ir Astrid Lulling

RC-B6-0051/2009 Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože
Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, Daniel Hannan, Bernd Posselt, Hannu Takkula ir Kristian Vigenin

RC-B6-0028/2009 Europos Sąjungos strategija Baltarusijos atžvilgiu
Laima Liucija Andrikienė ir Roberto Fiore


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Véronique Mathieu pranešė, kad jos balsavimo pultas neveikė, kai buvo balsuojama dėl jos pranešimo A6-0488/2008.


(Posėdis sustabdytas 12.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Patrizia Toia pranešė, kad dėl su jos balsavimo kortele susijusios techninės problemos ji negalėjo balsuoti dėl Marco Cappato pranešimo A6-0459/2008.

°
° ° °

Ralf Walter pranešė, kad jis dalyvavo 2009 m. sausio 13 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


10.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 3 protokolo 13.01.2009)


10.1. Iranas: Shirin Ebadi atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 ir B6-0052/2009

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam ir Erik Meijer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Józef Pinior PSE frakcijos vardu, ir Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz ir Zbigniew Zaleski.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.1 protokolo 15.01.2009.


10.2. Gvinėja

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 ir B6-0053/2009

Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy ir Erik Meijer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE-DE frakcijos vardu, ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Charles Tannock, Zdzisław Zbigniew Podkański, Laima Liucija Andrikienė ir Leopold Józef Rutowicz.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.2 protokolo 15.01.2009.


10.3. Spaudos laisvė Kenijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 ir B6-0055/2009

Marios Matsakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Colm Burke ir Erik Meijer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Catherine Stihler PSE frakcijos vardu, Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu, ir Tadeusz Zwiefka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė.

Kalbėjo: Marios Matsakis dėl padėties Gazoje.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Leopold Józef Rutowicz ir Janusz Onyszkiewicz.

Kalbėjo Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.3 protokolo 15.01.2009.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Iranas: Shirin Ebadi atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 ir B6-0052/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0036/2009

(keičiama B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 ir B6-0052/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ir Christa Prets PSE frakcijos vardu,
Marios Matsakis ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu,
Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu,
Eva-Britt Svensson ir Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2009)0029).


11.2. Gvinėja (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 ir B6-0053/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0037/2009

(keičiama B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 ir B6-0053/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman ir Catherine Neris PSE frakcijos vardu,
Marios Matsakis, Thierry Cornillet ir Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu,
Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu,
Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2009)0030).


11.3. Spaudos laisvė Kenijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 ir B6-0055/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0038/2009

(keičiama B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 ir B6-0055/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė ir Tadeusz Zwiefka PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ir Thijs Berman PSE frakcijos vardu,
Marios Matsakis, Frédérique Ries ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu,
Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2009)0031).


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalių susitarimų dėl sektorių klausimų ir dėl sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės bei tokių susitarimų sudarymo procedūra (COM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl Europos teisminės priežiūros orderio taikymo ikiteisminių procedūrų metu Europos Sąjungos valstybėse narėse (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programos MEDIA Mundus sukūrimo (COM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

DEVE, AFET, BUDG

- Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo Papildomo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC))

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energetinio naudingumo (nauja redakcija) (COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (Nauja redakcija) (COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos atžvilgiu (COM(2008)0859 - C6-0508/2008 - 2008/2332(ACI))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl falsifikuotų ar tokių vaistų, kurių istorija ar šaltinis yra falsifikuoti, patekimo į legalų tiekimo tinklą prevencijos (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG, ITRE, ECON, INTA, REGI


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimą savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

AFET komitetas

- 2008 m. metinė žmogaus teisių pasaulyje ataskaita ir Europos Sąjungos politika šiuo klausimu (2008/2336(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 12 18)

ECON komitetas

- Pranešimas dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano (2008/2334(INI))
(nuomonė: DEVE, ENVI, EMPL, ITRE, INTA, REGI, BUDG)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 12 18)

EMPL komitetas

- Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis (2008/2335(INI))
(nuomonė: FEMM)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 12 18)

JURI komitetas

- 25-oji metinė Komisijos teikiama Bendrijos teisės taikymo stebėsenos ataskaita (2007 m.) (2008/2337(INI))
(nuomonė: PETI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 12 18)

Perdavimo komitetams pataisymai

REGI komitetas

- Naujų rūšių išlaidos, kurias galima dengti iš ESF (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo) (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: BUDG, CONT, REGI

CONT komitetas

- Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įspėjimo informacinis tinklas (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: ITRE, ECON, CONT, TRAN


14. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

54

73/2008

Jean-Claude Martinez

22

74/2008

Daniel Strož

18

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

286

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

160

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

49

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

142

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

372

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

14

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

104

83/2008

Andreas Mölzer

9

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

67

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

42

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

476

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

159

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

103

89/2008

Bogusław Rogalski

48

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

116

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

112

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

112

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

80

94/2008

Eva-Britt Svensson

199

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

41

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

89

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

70

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

82

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

156

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

49

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

12

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

100

104/2008

Bill Newton Dunn

7

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

29

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

82

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

75

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

163

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

11

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

22


15. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2009 m. vasario 2 d. iki 2009 m. vasario 5 d..


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.10 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Moraes, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika