Indekss 
Protokols
PDF 210kWORD 144k
Ceturtdiena, 2009. gada 15. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dzīvnieku pārvadāšana (debates)
 3.Vidusjūras valstu tradicionālais uzturs (debates)
 4.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 5.NTDTV televīzijas apraides atjaunošana Ķīnā, izmantojot Eutelsat (rakstiska deklarācija)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Afganistānai piešķirto ES līdzekļu izlietojuma kontrole (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.2.Direktīvas 2002/73/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, transponēšana un piemērošana (balsošana)
  
6.3.Stāvoklis Tuvajos Austrumos/Gazā (balsošana)
  
6.4.Stāvoklis Āfrikas ragā (balsošana)
  
6.5.Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Baltkrieviju (balsošana)
  
6.6.11. jūlija kā Srebrenicas slaktiņa upuru atceres dienas pieminēšana (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
10.1.Irāna: Shirin Ebadi lieta
  
10.2.Gvineja
  
10.3.Preses brīvība Kenijā
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Irāna: Shirin Ebadi lieta (balsošana)
  
11.2.Gvineja (balsošana)
  
11.3.Preses brīvība Kenijā (balsošana)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.05.


2. Dzīvnieku pārvadāšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0134/2008) un kuru uzdeva Neil Parish AGRI komitejas vārdā Komisijai: Regula (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā (B6-0496/2008).

Neil Parish izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Struan Stevenson PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Mojca Drčar Murko, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Lydia Schenardi, Mairead McGuinness, Robert Evans, Fiona Hall, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Elizabeth Lynne un Den Dover.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Samuli Pohjamo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Agnes Schierhuber, Richard Corbett, Sylwester Chruszcz, Constantin Dumitriu, Maria Petre, Avril Doyle un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Neil Parish, kurš uzdeva Komisijai papildjautājumus, uz kuriem Vladimír Špidla atbildēja.

Debates tika slēgtas.


3. Vidusjūras valstu tradicionālais uzturs (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0135/2008) un kuru uzdeva Neil Parish AGRI komitejas vārdā Komisijai: Vidusjūras valstu tradicionālais uzturs (B6-0497/2008).

Neil Parish izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Tatarella, Vincenzo Lavarra un Alessandro Battilocchio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska un Jean-Claude Martinez.

Uzstājās Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.50 un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

Uzstājās Francis Wurtz, kurš, ņemot vērā, ka ir paredzēta balsošana par rezolūciju attiecībā uz stāvokli Tuvajos Austrumos/Gazā (2009. gada 15. janvāra protokola 6.3. punkts), informēja par bombardēšanu, kuras mērķis Gazā bijusi ēka, kurā atrodas ANO Palīdzības aģentūra Palestīnas bēgļiem.


4. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2008.gada 17.decembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un ar ko nosaka tās pielikumu saturu (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2008. gada 20. novembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu attiecībā uz statistiku par augu aizsardzības līdzekļiem (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2008. gada 18. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2008. gada 17. decembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka īstenošanas procedūru Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2009. gada 9. janvārī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāta versija) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2009. gada 9. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2009. gada 9. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum (pārstrādāta versija) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2009. gada 9. janvārī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Padomes 2009. gada 9. janvārī pieņemtā Kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2009. gada 9. janvārī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Padomes 2009. gada 9. janvārī pieņemtā Kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Padomes pieņemtā Kopējā nostāja 2009.gada 9.janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un atceltu Direktīvu 2003/54/EK (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2009. gada 16. janvārī.


5. NTDTV televīzijas apraides atjaunošana Ķīnā, izmantojot Eutelsat (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju (0086/2008) par NTDTV televīzijas apraides atjaunošanu Ķīnā, izmantojot Eutelsat, kuru iesniedza Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock un Helga Trüpel, parakstīja Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 116. panta 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, norādot parakstītāju vārdus, publicēs 2009. gada 3. februāra sēdes protokolam pievienotajā pieņemto tekstu apkopojumā.

Uzstājās Marco Cappato.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


6.1. Afganistānai piešķirto ES līdzekļu izlietojuma kontrole (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Afganistānai piešķirto ES līdzekļu izlietojuma kontroli [2008/2152(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Véronique Mathieu (A6-0488/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0023).


6.2. Direktīvas 2002/73/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, transponēšana un piemērošana (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2002/73/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, transponēšanu un piemērošanu [2008/2039(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0024).


6.3. Stāvoklis Tuvajos Austrumos/Gazā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 un B6-0059/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0051/2009

(aizstāj B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 un B6-0059/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi un Vito Bonsignore PPE-DE grupas vārdā,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt un Proinsias De Rossa PSE grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski un Adam Bielan UEN grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit un Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini un Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā,

Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2009)0025).

Uzstāšanās

Martin Schulz PSE grupas vārdā uzstājās pirms balsošanas un aicināja Izraēlu garantēt starptautisko organizāciju drošību; turklāt viņš godināja Michel Rocard saistībā ar paredzamo došanos pensijā (sēdes vadītājs pievienojās šim cieņas apliecinājumam).

Michael Gahler PPE-DE grupas vārdā iepazīstināja ar 3. punkta mutisku grozījumu, kuru iekļāva.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš kā Euromed Asamblejas priekšsēdētājs ierosinās pieņemt rezolūciju ar tādu pašu saturu kā rezolūcijā, ko Parlaments pieņēma šodien.


6.4. Stāvoklis Āfrikas ragā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0033/2009

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0026).

Uzstāšanās

Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā iepazīstināja ar mutisku grozījumu, lai pirms 1. punkta iekļautu jaunu punktu.

Hartmut Nassauer PPE-DE grupas vārdā iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā (vairāk nekā 40 deputātu iebilda pret to), un to neiekļāva.


6.5. Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Baltkrieviju (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 un B6-0032/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0028/2009

(aizstāj B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 un B6-0032/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock un Esther De Lange PPE-DE grupas vārdā,

Jan Marinus Wiersma un Justas Vincas Paleckis PSE grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz un Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis un Gintaras Didžiokas UEN grupas vārdā,

Elisabeth Schroedter un Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2009)0027).

Uzstāšanās

Jan Marinus Wiersma iepazīstināja ar 9. punkta mutisku grozījumu, kuru iekļāva.


6.6. 11. jūlija kā Srebrenicas slaktiņa upuru atceres dienas pieminēšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 un B6-0027/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0022/2009

(aizstāj B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 un B6-0027/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Doris Pack PPE-DE grupas vārdāHannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā,

Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā

Diana Wallis un Jelko Kacin ALDE grupas vārdā,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher un Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā,

Erik Meijer un Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2009)0028).

Uzstāšanās

Doris Pack, PPE-DE grupas vārdā iepazīstināja ar 3. punkta mutisku grozījumu, kuru iekļāva.


7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Teresa Riera Madurell ziņojums - A6-0491/2008:
Daniel Hannan.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Teresa Riera Madurell ziņojums - A6-0491/2008:
Philip Claeys un Astrid Lulling.

RC-B6-0051/2009 - Stāvoklis Tuvajos Austrumos/Gazā:
Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, Daniel Hannan, Bernd Posselt, Hannu Takkula un Kristian Vigenin.

RC-B6-0028/2009 - Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Baltkrieviju:
Laima Liucija Andrikienė un Roberto Fiore.


8. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Véronique Mathieu norādīja, ka, balsojot par viņas ziņojumu A6-0488/2008, viņas balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Patrizia Toia paziņoja, ka 2009. gada 14. janvāra sēdē balsošanas kartes tehniskas problēmas dēļ viņa nevarēja piedalīties balsošanā par Marco Cappato ziņojumu A6-0459/2008.

°
° ° °

Ralf Walter informēja, ka viņš piedalījās 2009. gada 13. janvāra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


10. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2009. gada 13. janvāra protokola 3. punktā)


10.1. Irāna: Shirin Ebadi lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 un B6-0052/2009.

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam un Erik Meijer iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Józef Pinior PSE grupas vārdā un Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz un Zbigniew Zaleski.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 15. janvāra protokola 11.1. punkts.


10.2. Gvineja

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 un B6-0053/2009.

Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy un Erik Meijer iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE-DE grupas vārdā un Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Charles Tannock, Zdzisław Zbigniew Podkański, Laima Liucija Andrikienė un Leopold Józef Rutowicz.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 15. janvāra protokola 11.2. punkts.


10.3. Preses brīvība Kenijā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 un B6-0055/2009.

Marios Matsakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Colm Burke un Erik Meijer iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Catherine Stihler PSE grupas vārdā, Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā un Tadeusz Zwiefka.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė.

Uzstājās Marios Matsakis par situāciju Gazā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Leopold Józef Rutowicz un Janusz Onyszkiewicz.

Uzstājās Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 15. janvāra protokola 11.3. punkts.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


11.1. Irāna: Shirin Ebadi lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 un B6-0052/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0036/2009

(aizstāj B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 un B6-0052/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda un Christa Prets PSE grupas vārdā,
Marios Matsakis un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,
Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā,
Eva-Britt Svensson un Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2009)0029).


11.2. Gvineja (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 un B6-0053/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0037/2009

(aizstāj B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 un B6-0053/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman un Catherine Neris PSE grupas vārdā,
Marios Matsakis, Thierry Cornillet un Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā,
Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā,
Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2009)0030).


11.3. Preses brīvība Kenijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 un B6-0055/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0038/2009

(aizstāj B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 un B6-0055/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė un Tadeusz Zwiefka PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes un Thijs Berman PSE grupas vārdā,
Marios Matsakis, Frédérique Ries un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,
Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2009)0031).


12. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija ir iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido procedūru sarunu risināšanai un divpusēju nolīgumu slēgšanai starp dalībvalstīm un trešām valstīm par nozaru jautājumiem un attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami līgumiskām un ārpuslīgumiskām saistībām (COM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes pamatlēmumam par Eiropas uzraudzības rīkojumu pirmstiesas procedūrās Eiropas Savienības dalībvalstu starpā (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu MEDIA Mundus sadarbībai audiovizuālajā jomā ar profesionāļiem no trešām valstīm (COM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

DEVE, AFET, BUDG

- Padomes lēmums par Papildprotokola noslēgšanu Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (kodificēta versija) (COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (kodificēta versija) (COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai (Pārstrādāta versija) (COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (COM(2008)0859 - C6-0508/2008 - 2008/2332(ACI))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai avotu ir viltotas (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, ITRE, ECON, INTA, REGI


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

AFET komiteja

- 2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā (2008/2336(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.12.2008.)

ECON komiteja

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (2008/2334(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, EMPL, ITRE, INTA, REGI, BUDG)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.12.2008.)

EMPL komiteja

- Cilvēku, kuri ir atstumti no darba tirgus, aktīva integrācija (2008/2335(INI))
(atzinums: FEMM)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.12.2008.)

JURI komiteja

- Komisijas gada pārskats par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību (2007. gads) (2008/2337(INI))
(atzinums: PETI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.12.2008.)

Komiteju maiņa

REGI komiteja

- Jauni ESF finansējumam atbilstīgo izmaksu veidi (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu) (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: BUDG, CONT, REGI

CONT komiteja

- Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkls (KIBIT) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: ITRE, ECON, CONT, TRAN


14. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

54

73/2008

Jean-Claude Martinez

22

74/2008

Daniel Strož

18

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

286

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

160

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

49

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

142

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

372

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

14

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

104

83/2008

Andreas Mölzer

9

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

67

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

42

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

476

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

159

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

103

89/2008

Bogusław Rogalski

48

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

116

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

112

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

112

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

80

94/2008

Eva-Britt Svensson

199

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

41

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

89

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

70

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

82

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

156

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

49

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

12

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

100

104/2008

Bill Newton Dunn

7

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

29

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

82

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

75

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

163

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

11

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

22


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2009. gada 2. līdz 5. februārim.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Moraes, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika