Index 
Notulen
PDF 214kWORD 150k
Donderdag 15 januari 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Vervoer van dieren (debat)
 3.Mediterraan voedselpakket (debat)
 4.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 5.Hervatting van de tv-uitzendingen van NTDTV Television in China via Eutelsat (schriftelijke verklaring)
 6.Stemmingen
  
6.1.Begrotingscontrole op de financiële middelen van de EU in Afghanistan (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.De omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (stemming)
  
6.3.Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (stemming)
  
6.4.Situatie in de Hoorn van Afrika (stemming)
  
6.5.Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland (stemming)
  
6.6.Uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
10.1.Iran: de zaak Shirin Ebadi
  
10.2.Guinee
  
10.3.Persvrijheid in Kenia
 11.Stemmingen
  
11.1.Iran: de zaak Shirin Ebadi (stemming)
  
11.2.Guinee (stemming)
  
11.3.Persvrijheid in Kenia (stemming)
 12.Ingekomen stukken
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.05 uur geopend.


2. Vervoer van dieren (debat)

Mondelinge vraag (O-0134/2008) van Neil Parish, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Verordening (EG) nr. 1/2005 - vervoer van dieren: jaarverslagen van de lidstaten inzake tenuitvoerlegging (B6-0496/2008)

Neil Parish licht de mondelinge vraag toe.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Struan Stevenson, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Mojca Drčar Murko, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Lydia Schenardi, Mairead McGuinness, Robert Evans, Fiona Hall, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Elizabeth Lynne en Den Dover.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Samuli Pohjamo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Agnes Schierhuber, Richard Corbett, Sylwester Chruszcz, Constantin Dumitriu, Maria Petre, Avril Doyle en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Neil Parish die de Commissie aanvullende vragen stelt welke Vladimír Špidla beantwoordt.

Het debat wordt gesloten.


3. Mediterraan voedselpakket (debat)

Mondelinge vraag (O-0135/2008) van Neil Parish, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Mediterraan voedselpakket (B6-0497/2008)

Neil Parish licht de mondelinge vraag toe.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, Sebastiano (Nello) Musumeci, namens de UEN-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Tatarella, Vincenzo Lavarra en Alessandro Battilocchio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska en Jean-Claude Martinez.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.50 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francis Wurtz die er met het oog op de stemming over de situatie in het Midden-Oosten/Gaza (punt 6.3 van de notulen van 15.01.2009) op wijst dat het VN-gebouw voor vluchtelingenhulp in Gaza door een bombardement is getroffen.


4. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1, van het Reglement mede de volgende gemeenschappelijke standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze gemeenschappelijke standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 17 december 2008 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van de bijbehorende bijlagen (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 20 november 2008 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 18 december 2008 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 17 december 2008 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 9 januari 2009 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 9 januari 2009 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 9 januari 2009 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 9 januari 2009 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 9 januari 2009 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 9 januari 2009 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 9 januari 2009 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 9 januari 2009 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 16 januari 2009, in.


5. Hervatting van de tv-uitzendingen van NTDTV Television in China via Eutelsat (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0086/2008 ingediend door de leden Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock en Helga Trüpel over hervatting van de tv-uitzendingen van NTDTV Television in China via Eutelsat is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 3 februari 2009.

Het woord wordt gevoerd door Marco Cappato.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Begrotingscontrole op de financiële middelen van de EU in Afghanistan (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de begrotingscontrole op de financiële middelen van de EU in Afghanistan [2008/2152(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0023)


6.2. De omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (stemming)

Verslag over de omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van Richtlijn 76/207/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden [2008/2039(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0024)


6.3. Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 en B6-0059/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0051/2009

(ter vervanging van B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 en B6-0059/2009):

ingediend door de volgende leden:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi en Vito Bonsignore, namens de PPE-DE-Fractie,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt en Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2009)0025)

Het woord werd gevoerd door:

- Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, vóór de stemming, die aandrong op de toezegging van Israël de veiligheid van internationale organisaties te waarborgen; hij wenste voorts Michel Rocard een voorspoedig pensioen toe (de Voorzitter sloot zich aan bij deze woorden);

- Michael Gahler, namens de PPE-DE-Fractie, die een mondeling amendement indiende op paragraaf 3, dat in aanmerking werd genomen;

- de Voorzitter die mededeelde dat hij in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Euromed-Vergadering zou voorstellen een resolutie met dezelfde strekking als die welke vandaag door het Parlement was aangenomen, aan te nemen.


6.4. Situatie in de Hoorn van Afrika (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0033/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0026)

Het woord werd gevoerd door:

- Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen strekkende tot inlassing van een nieuwe paragraaf vóór paragraaf 1;

- Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie, om protest aan te tekenen tegen dit mondeling amendement dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


6.5. Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 en B6-0032/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0028/2009

(ter vervanging van B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 en B6-0032/2009):

ingediend door de volgende leden:

Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock en Esther De Lange, namens de PPE-DE-Fractie,

Jan Marinus Wiersma en Justas Vincas Paleckis, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz en Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis en Gintaras Didžiokas, namens de UEN-Fractie,

Elisabeth Schroedter en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2009)0027)

Het woord werd gevoerd door:

Jan Marinus Wiersma die een mondeling amendement indiende op paragraaf 9, dat in aanmerking werd genomen.


6.6. Uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 en B6-0027/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0022/2009

(ter vervanging van B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 en B6-0027/2009):

ingediend door de volgende leden:

Doris Pack, namens de PPE-DE-FractieHannes Swoboda en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie,

Hannes Swoboda en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie

Diana Wallis en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher en Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie,

Erik Meijer en Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2009)0028)

Het woord werd gevoerd door:

Doris Pack die namens de PPE-DE-Fractie een mondeling amendement indiende op paragraaf 3, dat in aanmerking werd genomen.


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Daniel Hannan

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Verslag Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Philip Claeys en Astrid Lulling

RC-B6-0051/2009 Situatie in het Midden-Oosten/Gaza
Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, Daniel Hannan, Bernd Posselt, Hannu Takkula en Kristian Vigenin

RC-B6-0028/2009 Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland
Laima Liucija Andrikienė en Roberto Fiore


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Véronique Mathieu heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over haar verslag A6-0488/2008.


(De vergadering wordt om 12.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Patrizia Toia heeft laten weten dat zij door een technisch probleem met haar stemkaart in de vergadering van 14 januari 2009 niet aan de stemming over het verslag Marco Cappato A6-0459/2008 had kunnen deelnemen.

°
° ° °

Ralf Walter heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 13 januari 2009 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


10. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 13.01.2009 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


10.1. Iran: de zaak Shirin Ebadi

Ontwerpresoluties B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 en B6-0052/2009

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam en Erik Meijer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Józef Pinior, namens de PSE-Fractie, en Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 15.01.2009.


10.2. Guinee

Ontwerpresoluties B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 en B6-0053/2009

Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy en Erik Meijer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie, en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Charles Tannock, Zdzisław Zbigniew Podkański, Laima Liucija Andrikienė en Leopold Józef Rutowicz.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 15.01.2009.


10.3. Persvrijheid in Kenia

Ontwerpresoluties B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 en B6-0055/2009

Marios Matsakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Colm Burke en Erik Meijer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Stihler, namens de PSE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, en Tadeusz Zwiefka.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė.

Het woord wordt gevoerd door Marios Matsakis over de situatie in Gaza.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Leopold Józef Rutowicz en Janusz Onyszkiewicz.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 15.01.2009.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Iran: de zaak Shirin Ebadi (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 en B6-0052/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0036/2009

(ter vervanging van B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 en B6-0052/2009):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie,
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda en Christa Prets, namens de PSE-Fractie,
Marios Matsakis en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,
Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie,
Eva-Britt Svensson en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2009)0029)


11.2. Guinee (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 en B6-0053/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0037/2009

(ter vervanging van B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 en B6-0053/2009):

ingediend door de volgende leden:

Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie,
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman en Catherine Neris, namens de PSE-Fractie,
Marios Matsakis, Thierry Cornillet en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie,
Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie,
Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie,
Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2009)0030)


11.3. Persvrijheid in Kenia (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 en B6-0055/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0038/2009

(ter vervanging van B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 en B6-0055/2009):

ingediend door de volgende leden:

Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie,
Marios Matsakis, Frédérique Ries en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,
Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,
Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2009)0031)


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure voor de onderhandelingen over en de sluiting van bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen over sectorale aangelegenheden en betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst en op niet-contractuele verbintenissen (COM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees toezichtbevel in procedures tussen lidstaten van de Europese Unie in afwachting van het proces (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een samenwerkingsprogramma met vakmensen uit derde landen op audiovisueel gebied MEDIA Mundus (COM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD))

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

DEVE, AFET, BUDG

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC))

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

INTA

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie) (COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (gecodificeerde versie) (COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestaties van gebouwen (herschikking) (COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (herschikking) (COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer ten aanzien van het meerjarig financieel kader (COM(2008)0859 - C6-0508/2008 - 2008/2332(ACI))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG om te verhinderen dat geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn, in de legale distributieketen belanden (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG, ITRE, ECON, INTA, REGI


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie AFET

- Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld 2008 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2008/2336(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18.12.2008)

Commissie ECON

- Verslag over een Europees economisch herstelplan (2008/2334(INI))
(advies: DEVE, ENVI, EMPL, ITRE, INTA, REGI, BUDG)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18.12.2008)

Commissie EMPL

- Actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten (2008/2335(INI))
(advies: FEMM)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18.12.2008)

Commissie JURI

- 25e jaarverslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2007) (2008/2337(INI))
(advies: PETI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18.12.2008)

Wijziging aanwijzing commissies

Commissie REGI

- Nieuwe kosten die in aanmerking komen voor ESF-steun (wijziging van verordening (EG) nr. 1081/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: BUDG, CONT, REGI

Commissie CONT

- Netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritieke infrastructuur (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: ITRE, ECON, CONT, TRAN


14. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

54

73/2008

Jean-Claude Martinez

22

74/2008

Daniel Strož

18

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

286

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

160

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

49

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

142

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

372

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

14

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

104

83/2008

Andreas Mölzer

9

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

67

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

42

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

476

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

159

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

103

89/2008

Bogusław Rogalski

48

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

116

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

112

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

112

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

80

94/2008

Eva-Britt Svensson

199

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

41

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

89

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

70

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

82

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

156

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

49

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

12

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

100

104/2008

Bill Newton Dunn

7

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

29

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

82

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

75

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

163

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

11

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

22


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 2 februari 2009 t/m 5 februari 2009.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.10 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Moraes, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid