Index 
Protokoll
PDF 209kWORD 126k
Måndagen den 2 februari 2009 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Valprövning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Tolkning av arbetsordningen
 7.Inkomna dokument
 8.Avtalstexter översända av rådet
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 11.Framställningar
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.Konsekvensanalys av de kompromisser som uppnåtts vid Doha-förhandlingarna om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter och tjänster i slutet av juli 2008 (debatt)
 15.Produktion och sysselsättning inom textil- och beklädnadssektorn i vissa medlemsstater (debatt)
 16.Konsekvenserna av krisen nyligen inom gassektorn - Den andra strategiska energiöversynen - Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (debatt)
 17.De ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (kortfattad redogörelse)
 18.Vildmark i Europa (kortfattad redogörelse)
 19.En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget (kortfattad redogörelse)
 20.Icke-diskriminering grundad på kön och solidaritet mellan generationer (kortfattad redogörelse)
 21.Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (kortfattad redogörelse)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Nina Škottová hade meddelat att hon inte deltar i denna sammanträdesperiod.


3. Parlamentets sammansättning

Michel Rocard hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 1 februari 2009.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen hade parlamentet fastställt att denna plats är vakant och informerat berörd medlemsstat om detta.

Behöriga franska myndigheter hade meddelat att Bernard Soulage utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Michel Rocard med verkan från och med den 1 februari 2009.

°
° ° °

Behöriga rumänska myndigheter hade meddelat att Alin Lucian Emanuel Antochi utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Titus Corlăţean med verkan från och med den 21 januari 2009.

Behöriga rumänska myndigheter hade meddelat att Vasilica Viorica Dăncilă utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Cătălin-Ioan Nechifor med verkan från och med den 21 januari 2009.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Alin Lucian Emanuel Antochi, Vasilica Viorica Dăncilă och Bernard Soulage fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Valprövning

På förslag från utskottet JURI beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Martin Kastler med verkan från och med den 4 december 2008.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE-DE och IND/DEM hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet AFET: Călin Cătălin Chiriţă, Pierre Pribetich

utskottet INTA: Trevor Colman i stället för Nigel Farage

utskottet BUDG: Alexandru Nazare

utskottet ECON: Ingo Friedrich, Godfrey Bloom i stället för John Whittaker

utskottet REGI: Iosif Matula, Bernard Soulage i stället för Pierre Pribetich

utskottet CULT: Daniel Petru Funeriu, Adrian Manole

utskottet AFCO: Martin Kastler i stället för Ingo Friedrich

utskottet PETI: Martin Kastler i stället för Daniel Caspary

underutskottet för säkerhet och försvar: Pierre Pribetich

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Adrian Manole

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Alexandru Nazare

delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen): Călin Cătălin Chiriţă

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Daniel Petru Funeriu

delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland: Martin Kastler i stället för Ewa Klamt

delegationen för förbindelserna med Sydafrika: Iosif Matula

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


6. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet att frågan om tillämpningen av artikel 149.4 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor, i enlighet med artikel 201.3 i arbetsordningen. Utskottet hade kommit fram till följande tolkning:

«Ledamöter som begärt ett fastställande av beslutförhet ska vara närvarande i plenisalen när denna begäran görs.»

Denna tolkning ska betraktas som antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 201.4 i arbetsordningen) före justeringen av protokollet från innevarande sammanträde. Om så är fallet, ska frågan gå till omröstning i parlamentet


7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

betänkanden:

- Betänkande om att förstärka de europeiska små och medelstora företagens roll i den internationella handeln (2008/2205(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Cristiana Muscardini (A6-0001/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (KOM(2008)0431 - C6-0313/2008 - 2008/0131(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Constantin Dumitriu (A6-0004/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (KOM(2008)0728 - C6-0456/2008 - 2008/0209(CNS)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (KOM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

- Betänkande om begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet (2008/2176(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2009)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi (2008/2144(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

- Betänkande om den andra strategiska energiöversynen (2008/2239(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

- Betänkande om förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (2008/2139(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

- Betänkande om internationell handel och Internet (2008/2204(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Georgios Papastamkos (A6-0020/2009)

- Betänkande om handel och ekonomiska förbindelser med Kina (2008/2171(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Corien Wortmann-Kool (A6-0021/2009)

- Betänkande om genomförandet inom EU av direktiv 2003/9/EG om mottagningsvillkoren för asylsökande och flyktingar: LIBE-utskottets besök från 2005 till 2008 (2008/2235(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Martine Roure (A6-0024/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU (KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claudio Fava (A6-0026/2009)

- Betänkande om vildmark i Europa (2008/2210(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

- Betänkande om icke-diskriminering grundad på kön och solidaritet mellan generationer (2008/2118(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Anna Záborská (A6-0492/2008)

- Betänkande om ”2050: Framtiden börjar i dag: rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatfrågan” (2008/2105(INI)) - utskottet CLIM - Föredragande: Karl-Heinz Florenz (A6-0495/2008)

- Betänkande om en dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget (2008/2134(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Luís Queiró (A6-0501/2008)

- Betänkande om de ekonomiska partnerskapsavtalens (EPA) effekter på utvecklingen (2008/2170(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Jürgen Schröder (A6-0513/2008)

2) från ledamöterna

2.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 109 i arbetsordningen) (B6-0006/2009)

- till rådet

Harkin Marian, Medina Ortega Manuel, Ţicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Crowley Brian, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Nicholson James, Moraes Claude, Posselt Bernd, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Guerreiro Pedro, Martin David, Holm Jens, Meyer Pleite Willy, Toussas Georgios, McAvan Linda, Zwiefka Tadeusz, Sinnott Kathy, Saks Katrin, Hołowczyc Krzysztof, Karim Sajjad, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Droutsas Konstantinos

- till kommissionen

França Armando, Martin David, Sonik Bogusław, Gräßle Ingeborg, Aylward Liam, Mitchell Gay, Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Bowis John, Posselt Bernd, Guerreiro Pedro, Holm Jens, Meyer Pleite Willy, Andrikienė Laima Liucija, Harkin Marian, Arnaoutakis Stavros, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Goudin Hélène, Brejc Mihael, Schmidt Olle, Sinnott Kathy, De Rossa Proinsias, Pafilis Athanasios, Ţicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Papastamkos Georgios, Lundgren Nils, Nicholson James, Papadimoulis Dimitrios, Mavrommatis Manolis, El Khadraoui Saïd, Zwiefka Tadeusz, Hołowczyc Krzysztof, Toussas Georgios, Droutsas Konstantinos, Karim Sajjad, Irujo Amezaga Mikel, Czarnecki Ryszard

2.2) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om reglering av byggherrars yrkesverksamhet och av verksamheter inom byggindustrin (slutbehandling av byggnader) (B6-0060/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Jana Bobošíková. Förslag till resolution om minskning av ersättningen till ledamöterna av Europaparlamentet mot bakgrund av den ekonomiska recessionen i EU och den världsomfattande finansiella och ekonomiska krisen (B6-0061/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

BUDG

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om kontroll av minderårigas identitet i EU (B6-0065/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Călin Cătălin Chiriţă. Förslag till resolution om främjande av rätten till undervisning på modersmålet för medlemmar av de rumänska minoriteterna i Ukraina (B6-0067/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

CULT

- Daciana Octavia Sârbu. Förslag till resolution om naturkatastrofer i Europa (B6-0068/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI, BUDG, REGI

- Sebastian Valentin Bodu and Marian-Jean Marinescu. Förslag till resolution om avlägsnandet av hinder för arbetskraftens fria rörlighet inom EU:s gränser (B6-0071/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

2.3) förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

- Kathalijne Maria Buitenweg och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om förverkande av brottsorganisationers ekonomiska tillgångar och egendomar och nödvändigheten av att återanvända dessa för samhällsnyttiga ändamål (B6-0064/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE


8. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Protokoll till interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.


9. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0087, 0088/2008, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


10. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen):

- (O-0115/2008) från Vladimír Remek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (B6-0003/2009),

- (O-0001/2009) från Daniel Caspary, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool och Zbigniew Zaleski för PPE-DE-gruppen, till kommissionen: Konsekvensanalys av de kompromisser som uppnåtts vid Doha-förhandlingarna om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter och tjänster i slutet av juli 2008 (B6-0004/2009),

- (O-0002/2009) från Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks och Claude Moraes för PSE-gruppen, till kommissionen: Skydd av traditionella nationella och etniska minoriteter och av invandrarminoriteter i Europa (B6-0005/2009),

- (O-0007/2009) från David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen, Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, och Marian Harkin för ALDE-gruppen, till kommissionen: Rösträtt för icke-lettiska medborgare vid kommunala val i Lettland (B6-0007/2009),

- (O-0008/2009) från Helmuth Markov, för utskottet INTA, till kommissionen: Produktion och sysselsättning inom textil- och beklädnadssektorn i vissa medlemsstater (B6-0008/2009)

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro och Francis Wurtz om förbud mot framställning, försäljning och spridning av nazistföremål och märken inom EU (0004/2009),

- Dimitar Stoyanov och Slavi Binev om idrifttagandet av reaktorerna 1, 2, 3 och 4 vid kärnkraftverket Kozloduj (0005/2009),

- Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov och Slavi Binev om ökningen av det etniska hatet mot bulgarerna i Bulgarien (0006/2009),

- Daniel Strož om tendenser till motstånd mot integration knutna till en strävan efter en omtolkning av utgången av andra världskriget (0007/2009),

- Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu och Adamos Adamou om ett förslag till öppen märkning som säkrar korrekt information om livsmedels ursprung, kvalitet och spårbarhet (0008/2009),

- Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia och Konrad Szymański om värnandet av den arbetsfria söndagen, en av hörnstenarna i den europeiska sociala modellen och en del av det europeiska kulturarvet (0009/2009),

- Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne och Kathy Sinnott om rättigheter i samband med katastrofer för personer med funktionshinder (0010/2009),

- Sebastian Valentin Bodu och Marian-Jean Marinescu om avlägsnandet av hinder för arbetskraftens fria rörlighet inom EU:s gränser (0011/2009),

- Alain Hutchinson, David Hammerstein och Neil Parish om sällskapsdjurs och herrelösa djurs välbefinnande (0012/2009).


11. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 191.5 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 28 januari 2009

Carlo Garigliano (nr 1785/2008); Karl Heinz Blendermann (nr 1786/2008); Diter Beck (nr 1787/2008); Zaharia Dumitru (nr 1788/2008); Peter Magsam (nr 1789/2008); Georgi Atanosov (nr 1790/2008); Athanasios Kaloutsis (Panellinio Somatio Ethnikon Diethnon Epivatikon Mataforon Odromeas) (2 underskrifter) (nr 1791/2008); Peter Onderka (nr 1792/2008); Ion Cernei (125 underskrifter) (nr 1793/2008); Marioara Budugan (nr 1794/2008); Anna Tsafari (nr 1795/2008); Irena Kamińska (Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia) (2 underskrifter) (nr 1796/2008); Gheorghe Niţu (nr 1797/2008); Erika Jahn (nr 1798/2008); Stefano Paoli (Comitato per la difesa del cittadino) (2 underskrifter) (nr 1799/2008); Rolf Brunke (nr 1800/2008); Andreas Ludwig (Bürgerinitiative Horka) (nr 1801/2008); Vilkauskas Kestutis (nr 1802/2008); Nikos Tsoullou (16 underskrifter) (nr 1803/2008); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1804/2008); Roland Schneider (nr 1805/2008); David Iliias (nr 1806/2008); Michał Boguta (nr 1807/2008); S. Aalbersberg (nr 1808/2008); Adelino Maffongelli (nr 1809/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1810/2008); Christa Schudeja (Heimkinderverband Deutschland) (nr 1811/2008); Alessandro Tuberga (A.T.G.V.I. Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia) (nr 1812/2008); Caroline zu Stolberg (nr 1813/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1814/2008); Iakovos Papadopoulos (nr 1815/2008); Mirela Matias (nr 1816/2008); Agustin Campos Flores (nr 1817/2008); José Carlos Morte Navarro (nr 1818/2008); Ulrich Langner (nr 1819/2008); Gabriel Gümüs (nr 1820/2008); Jens Genzer (nr 1821/2008); Paola Cairo (nr 1822/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1823/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1824/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1825/2008); Adolfo Pablo Lapi (nr 1826/2008); Manfred Narr (nr 1827/2008); Roberto Marcoccio (nr 1828/2008); Siegfried Pichler (Arbeiterkammer Salzburg) (nr 1829/2008); Zaki Al Chibib (nr 1830/2008); Mustafa Irkan (nr 1831/2008); Adriana-Violeta Amariei (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ) (60 underskrifter) (nr 1832/2008); Ioannis Asteriou (Somateia Metalleion Kassandras) (3 underskrifter) (nr 1833/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1834/2008); Alexandra Lünskens (nr 1835/2008); Valeria Cangiullo (nr 1836/2008); Tobias Fleck (nr 1837/2008); Florin Popescu (nr 1838/2008); Walther Dexheimer (nr 1839/2008); Ioana Petre (3271 underskrifter) (nr 1840/2008).

Den 30 januari 2009

(namnet konfidentiellt) (nr 1841/2008); Mag. Gerhard Gröβwang (nr 1842/2008); Leonilde Scarciafratte (nr 1843/2008); Wayne Judson (nr 1844/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1845/2008); Maria Kalapiş (nr 1846/2008); Ibrahim Habib Ibrahim (European Union of Coptic Organisations for Human Rights) (nr 1847/2008); Ramon Maynou Ferreres (nr 1848/2008); Alan G. Ruth (Irish Health Trade Association (IHTA)) (nr 1849/2008); Giovanni Drago (nr 1850/2008); Aurora D'amico (nr 1851/2008); Zbigniew Orlowski (nr 1852/2008); Ton Van der Kroon (nr 1853/2008); Luca Moriconi (nr 1854/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1855/2008); Torbjörn Svensson Diaz (nr 1856/2008); Adekoyejo Adegbesan (nr 1857/2008); Oliver Zimmer (nr 1858/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1859/2008); Ken Gregory (nr 1860/2008); Maria Claudia Fiorani (nr 1861/2008); Sancho Rodríguez Villar (nr 1862/2008); Zdenek Altner (nr 1863/2008); Ioan Antonescu (Asociatia Cultul Eroilor) (8 underskrifter) (nr 1864/2008); Clara Rosa Moralejo Moralejo (565 underskrifter) (nr 1865/2008); Horst-Günter Mazur (nr 1866/2008); Dimitris Anastasios Georgoulis (nr 1867/2008); Suzanne Ludwig-Kloth (nr 1868/2008); Alan Mitchell (nr 1869/2008); Valentin Rosca (nr 1870/2008); Asociación de vecinos Celoriu ”La Hoguera” (nr 1871/2008); Julia Pérez Escrilano (nr 1872/2008); José Chamizo de la Rubia (Defensor del Pueblo Andaluz) (nr 1873/2008); Katharina Benninghoff (nr 1874/2008); Tibor Gabor (SC La Fayette Mode SRL) (nr 1875/2008); Rudolf Hotzy (nr 1876/2008); Sarah Rampazzo (Rete Agatergon) (2 underskrifter) (nr 1877/2008); Dunya Yasanacak (Yasanacak Dunya) (2798 underskrifter) (nr 1878/2008); Jon Bright (ERDF Programming Monitoring Committee) (1560 underskrifter) (nr 1879/2008); Gisela Von der Lühe (nr 1880/2008); Nastasios Kontogouris (nr 1881/2008); Angelos S. Pneymatikos (nr 1882/2008); Hans Kolmeyer (nr 1883/2008); Robert Wase-Baley (nr 1884/2008); Tibor Viniczay (6 underskrifter) (nr 1885/2008); Pierfranco Olivani (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) (4 underskrifter) (nr 1886/2008).


12. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i februari (PE 419.079/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

måndag
Martine Roure hade dragit tillbaka sin begäran om en kortfattade redogörelse av sitt betänkande A6-0024/2009 om genomförandet inom EU av direktiv 2003/9/EG om mottagningsvillkoren för asylsökande och flyktingar: LIBE-utskottets besök från 2005 till 2008 (punkt 41 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista). Detta betänkande ska läggas fram för omröstning på torsdagen.

Tisdag och onsdag

Inga ändringar.

Torsdag
En begäran från UEN-gruppen om att ersätta punkten «Situationen i Filippinerna» (punkt 58 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) med punkten «Brasiliens vägran att utelämna Cesare Battisti».

Talare: Roberta Angelilli för UEN-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (104 ja-röster, 49 nej-röster, 8 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, Siiri Oviir, Ewa Tomaszewska, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Dariusz Maciej Grabowski, László Tőkés, Madeleine Jouye de Grandmaison, Georgios Georgiou, Pál Schmitt, Katerina Batzeli, Eugenijus Gentvilas, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicolae Vlad Popa, Alexandra Dobolyi, Viktória Mohácsi, Ilda Figueiredo, Kinga Gál, Glyn Ford, Margaritis Schinas, Evgeni Kirilov, Jim Higgins, Ljudmila Novak och Atanas Paparizov.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Anne Laperrouze, Georgios Toussas, Jim Allister, Panayiotis Demetriou, Richard Corbett, Marco Pannella, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Jelko Kacin, James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Iuliu Winkler, Véronique Mathieu och Czesław Adam Siekierski.


14. Konsekvensanalys av de kompromisser som uppnåtts vid Doha-förhandlingarna om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter och tjänster i slutet av juli 2008 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Konsekvensanalys av de kompromisser som uppnåtts vid Doha-förhandlingarna om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter och tjänster i slutet av juli 2008

Catherine Ashton (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen, Glyn Ford för PSE-gruppen, Marco Pannella för ALDE-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Corien Wortmann-Kool, Francisco Assis, Georgios Toussas, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Christofer Fjellner och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig, Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Zaleski och Mairead McGuinness.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Produktion och sysselsättning inom textil- och beklädnadssektorn i vissa medlemsstater (debatt)

Muntlig fråga (O-0008/2009) från Helmuth Markov, för utskottet INTA, till kommissionen: Produktion och sysselsättning inom textil- och beklädnadssektorn i vissa medlemsstater (B6-0008/2009)

Corien Wortmann-Kool (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Catherine Ashton (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen och Rovana Plumb för PSE-gruppen

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Gianluca Susta för ALDE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Tokia Saïfi, Francisco Assis, Danutė Budreikaitė, Ivo Belet, Martí Grau i Segú och Elisa Ferreira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig, Zbigniew Zaleski och Miloslav Ransdorf.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Konsekvenserna av krisen nyligen inom gassektorn - Den andra strategiska energiöversynen - Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (debatt)

Uttalande av kommissionen: Konsekvenserna av krisen nyligen inom gassektorn

Betänkande om den andra strategiska energiöversynen [2008/2239(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

Muntlig fråga (O-0115/2008) från Vladimír Remek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (B6-0003/2009)

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Anne Laperrouze redogjorde för sitt betänkande.

Vladimír Remek utvecklade den muntliga frågan.

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Giorgos Dimitrakopoulos (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Romana Jordan Cizelj för PPE-DE-gruppen, och Mechtild Rothe för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Graham Watson för ALDE-gruppen, Antonio Mussa för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Desislav Chukolov, grupplös, Gunnar Hökmark, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Eugenijus Maldeikis, Claude Turmes, Miloslav Ransdorf, Sergej Kozlík, Nikolaos Vakalis, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, David Hammerstein, Jerzy Buzek och Reino Paasilinna.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Fiona Hall, Roberts Zīle, Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Olle Schmidt, Dariusz Maciej Grabowski, Herbert Reul, Atanas Paparizov, Andrzej Wielowieyski, Péter Olajos, Libor Rouček, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Avril Doyle, Evgeni Kirilov, Leopold Józef Rutowicz, Mairead McGuinness, Emanuel Jardim Fernandes och Iliana Malinova Iotova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Călin Cătălin Chiriţă, Colm Burke, Ioan Mircea Paşcu, Zita Pleštinská, Janusz Onyszkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Flaviu Călin Rus och Nicolae Vlad Popa.

Talare: Andris Piebalgs.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Viviane Reding och Anne Laperrouze.

Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Vladimír Remek, för utskottet ITRE, om hur informations- och kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet (B6-0062/2009)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: Betänkande Anne Laperrouze - A6-0013/2009: punkt 6.7 i protokollet av den 03.02.2009, förslag till resolution B6-0062/2009: punkt 7.2 i protokollet av den 04.02.2009


17. De ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om de ekonomiska partnerskapsavtalens (EPA) effekter på utvecklingen [2008/2170(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Jürgen Schröder (A6-0513/2008)

Jürgen Schröder redogjorde för betänkandet.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 05.02.2009.


18. Vildmark i Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om vildmark i Europa [2008/2210(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

Gyula Hegyi redogjorde för betänkandet.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talare: Avril Doyle, som beklagade att allt för många betänkanden behandlas enligt förfarandet med kortfattad redgogörelse i enlighet med artikel 45.2 i arbetsordningen i stället för att behandlas under en debatt. (Talmannen påmnde om talmanskonferensens befogenheter och uppmanade talaren att vända sig till sin gruppordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 03.02.2009.


19. En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget [2008/2134(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Luís Queiró (A6-0501/2008)

Luís Queiró redogjorde för betänkandet.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 03.02.2009.


20. Icke-diskriminering grundad på kön och solidaritet mellan generationer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om icke-diskriminering grundad på kön och solidaritet mellan generationer [2008/2118(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Anna Záborská (A6-0492/2008)

Anna Záborská redogjorde för betänkandet.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou som stödde Avril Doyles förslag om hur arbetet skulle organiseras (punkt 18 i protokollet av den 02.02.2009). (Talmannen noterade detta).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 03.02.2009.


21. Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa [2008/2139(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

Malcolm Harbour redogjorde för betänkandet.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 03.02.2009.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 419.079/OJMA).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lo Curto, Losco, Louis, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy