Показалец 
Протокол
PDF 237kWORD 140k
Вторник, 3 февруари 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (разискване)
 5.Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава ***I (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕО и САЩ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕО и Русия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Дивата природа в Европа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Искане за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Устойчиво бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Втори стратегически преглед на енергийната политика (гласуване)
  
6.8.Преодоляване на дискриминация на основание пол и солидарност между поколенията (гласуване)
  
6.9.Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 11.Репатриране и заселване на затворници от лагера в Гуантанамо - Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (разискване)
 12.Тревожна ситуация в центровете за задържане на имигранти и по-специално в тези на островите Майот и Лампедуза (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 14.Закрила на традиционните, национални, етнически и емигрантски малцинства в Европа (разискване)
 15.Право на гласуване на местни избори за лица, които не са граждани на Латвия (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.5 ч.


2. Внесени документи

Постъпили са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

INTA

- Предложение за директива на Съвета (Евратом) за създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност (COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

EMPL, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за подписване от името на Общността и за временно прилагане на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (15472/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Инициатива на Кралство Нидерландия за приемане на решение на Съвета за изменение на Решение 2002/956/ПВР за създаване на Европейска мрежа за защита на обществените лица (16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, JURI

- Предложение за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи (COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

EMPL, IMCO

- Предложение за директива на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия) (COM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент (ЕО) № …/… на Съвета от […] за определяне на единен формат за визи (кодифицирана версия) (COM(2008)0891 - C6-0034/2009 - 2008/0265(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета за установяване на процедура за договарянето и сключването на двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, по дела, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка, и по въпроси на приложимото право към дела, свързани със задължения за издръжка (COM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Инициатива на Чешката република, Република Полша, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция за приемане на рамково решение на Съвета относно предотвратяване и уреждане на спорове за компетентност при наказателни производства (05208/2009 - C6-0036/2009 - 2009/0802(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или от лице без гражданство (преработена версия) (COM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] (преработена версия) (COM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Положението в Шри Ланка

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Шри Ланка (B6-0072/2009)

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė и Colm Burke, от името на групата PPE-DE, относно положението в Шри Ланка (B6-0074/2009)

- Marco Cappato, Jelko Kacin и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно Шри Ланка (B6-0077/2009)

- Pasqualina Napoletano и Robert Evans, от името на групата PSE, относно Шри Ланка (B6-0078/2009)

- Jean Lambert, Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно Шри Ланка (B6-0080/2009)

- Adam Bielan, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska и Konrad Szymański, от името на групата UEN, относно Шри Ланка (B6-0088/2009)

II. Положението на бежанците от Бирма в Тайланд

- Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides и Feleknas Uca, от името на групата GUE/NGL, относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд (B6-0073/2009)

- Thomas Mann, Colm Burke, Tunne Kelam, Bernd Posselt и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд (B6-0075/2009)

- Marco Cappato, Метин Казак, Marios Matsakis и Jules Maaten, от името на групата ALDE, относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд (B6-0079/2009)

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski и Wojciech Roszkowski, от името на групата UEN, относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд(B6-0082/2009)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock и Catherine Stihler, от името на групата PSE, относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд(B6-0084/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд(B6-0085/2009)

III. Екстрадиция на Cesare Battisti от Бразилия

- Mario Mauro, Bernd Posselt, Charles Tannock и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, относно Бразилия (B6-0076/2009)

- Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE, относно екстрадицията на Cesare Battisti от Бразилия в Италия (B6-0081/2009)

- Francis Wurtz, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni и Vincenzo Aita, от името на групата GUE/NGL, относно случая с италианския гражданин Cesare Battisti (B6-0083/2009)

- Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, относно случая с Cesare Battisti (B6-0086/2009)

- Cristiana Muscardini и Roberta Angelilli, от името на групата UEN, относно отказа от страна на Бразилия за екстрадиция на Cesare Battisti (B6-0087/2009)

- Gianluca Susta, Marco Cappato, Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari и Fabio Ciani, от името на групата ALDE, относно случая Cesare Battisti (B6-0089/2009)

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


4. Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (разискване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография [2008/2144(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

Roberta Angelilli представи доклада.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Lissy Gröner (докладчик по становището на комисията FEMM), Edit Bauer, от името на групата PPE-DE, Inger Segelström, от името на групата PSE, Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, Bogusław Rogalski, от името на групата UEN, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Roberto Fiore, независим член на ЕП, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Salvatore Tatarella, Luca Romagnoli, Manolis Mavrommatis, Katalin Lévai, Cristian Silviu Buşoi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Proinsias De Rossa, Eoin Ryan, Carlos Coelho, Mieczysław Edmund Janowski, Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Urszula Gacek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Colm Burke, Маруся Иванова Любчева, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Miroslav Mikolášik, Rovana Plumb и Zuzana Roithová.

Изказаха се: Jacques Barrot и Roberta Angelilli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 03.02.2009.


5. Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава [COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claudio Fava (A6-0026/2009)

Claudio Fava представи доклада.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Edit Bauer (докладчик по становището на комисията EMPL), Esther De Lange (докладчик по становището на комисията FEMM), Simon Busuttil, от името на групата PPE-DE, Stavros Lambrinidis, от името на групата PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström и Ignasi Guardans Cambó.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Ewa Tomaszewska, Mary Lou McDonald, Johannes Blokland, Philip Claeys, Carlos Coelho, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Panayiotis Demetriou, Catherine Boursier, Olle Schmidt, Maria da Assunção Esteves, Javier Moreno Sánchez, Marek Aleksander Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Donata Gottardi, Patrick Gaubert, Genowefa Grabowska, Jörg Leichtfried, Daciana Octavia Sârbu, Yannick Vaugrenard, Richard Falbr, Corina Creţu и Sebastiano Sanzarello (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová, Janusz Onyszkiewicz, Colm Burke, Genowefa Grabowska и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Jacques Barrot и Claudio Fava.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 04.02.2009.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕО и САЩ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати [COM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0032)


6.2. Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕО и Русия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение, целящо подновяване действието на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската федерация [COM(2008)0728 - C6-0456/2008 - 2008/0209(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0033)


6.3. Дивата природа в Европа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно дивата природа в Европа [2008/2210(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

Gyula Hegyi (докладчик) направи изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0034)


6.4. Искане за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf [2008/2176(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0035)


6.5. Устойчиво бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно дневен ред за устойчивото бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията [2008/2134(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Luís Queiró (A6-0501/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0036)


6.6. Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно доставки на развойни продукти: Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа [2008/2139(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0037)


6.7. Втори стратегически преглед на енергийната политика (гласуване)

Доклад относно втория стратегически енергиен преглед [2008/2239(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0038)


6.8. Преодоляване на дискриминация на основание пол и солидарност между поколенията (гласуване)

Доклад относно преодоляването на дискриминацията на основата на пола и солидарността между поколенията [2008/2118(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Anna Záborská (A6-0492/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0039)

Изказвания:

Преди гласуването, Zbigniew Zaleski поиска разяснения относно параграф 1, които бяха направени от Anna Záborská (докладчик).


6.9. Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография [2008/2144(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

приема се (P6_TA(2009)0040)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gyula Hegyi - A6-0478/2008
Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski и Miroslav Mikolášik

Доклад Malcolm Harbour - A6-0018/2009
Zuzana Roithová

Доклад Anne Laperrouze - A6-0013/2009
Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle и Mairead McGuinness

Доклад Luís Queiró - A6-0501/2008
Nirj Deva

Доклад Anna Záborská - A6-0492/2008
Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Ivo Strejček, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska, Astrid Lulling и Nirj Deva

Доклад Roberta Angelilli - A6-0012/2009
Jim Allister и Zuzana Roithová


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.00 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Den Dover уведоми, че поради технически проблеми, не е могъл да вземе участие в поименното гласуване по време на заседанието от 17 декември 2008 г.


10. Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на втората месечна сесия през септември 2008 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


11. Репатриране и заселване на затворници от лагера в Гуантанамо - Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Репатриране и заселване на затворници от лагера в Гуантанамо

Изявления на Съвета и на Комисията: Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) представи изявлението относно репатрирането и реинтегрирането на задържаните от Гуантанамо.

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) представи изявленията относно репатрирането и реинтегрирането на задържани от Гуантанамо, както и относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници.

Alexandr Vondra представи изявлението относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници.

Изказаха се: Hartmut Nassauer, от името на групата PPE-DE, и Martin Schulz, от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Graham Watson, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Nils Lundgren относно разпределението на времето за изказвания, Urszula Gacek, Claudio Fava, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Cem Özdemir, Willy Meyer Pleite, Bruno Gollnisch, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Ignasi Guardans Cambó, Hélène Flautre, Jas Gawronski, Stavros Lambrinidis, Marco Cappato, Raül Romeva i Rueda, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Anneli Jäätteenmäki, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Panayiotis Demetriou, Javier Moreno Sánchez и Bogusław Sonik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказа се Ria Oomen-Ruijten.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ioannis Varvitsiotis, Genowefa Grabowska, Marie Anne Isler Béguin, Colm Burke, Ioan Mircea Paşcu, Zuzana Roithová, Armando França, Charles Tannock, Alexandru Nazare, Reinhard Rack, Ville Itälä и Zbigniew Zaleski.

Изказаха се: Alexandr Vondra и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Репатриране и заселване на затворници от лагера в Гуантанамо

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Urszula Gacek, от името на групата PPE-DE, относно заселването на затворниците от Гуантанамо (B6-0066/2009)

- Martin Schulz и Claudio Fava, от името на групата PSE, относно репатрирането и заселването на затворници от лагера в Гуантанамо (B6-0069/2009)

- Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato и Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm и Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL, относно Гуантанамо (B6-0070/2009)

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 04.02.2009.

Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 103, параграф 2 от правилника, ще бъдат обявени впоследствие.

Гласуване: следваща месечна сесия.


12. Тревожна ситуация в центровете за задържане на имигранти и по-специално в тези на островите Майот и Лампедуза (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Worrying situation in the retention centres for immigrants, especially in the islands of Mayotte and Lampedusa

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Margie Sudre, от името на групата PPE-DE, Claudio Fava, от името на групата PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Stefano Zappalà, Martine Roure, Roberta Angelilli, Nils Lundgren, Maddalena Calia, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Mario Borghezio.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Simon Busuttil, Roberto Fiore и Reinhard Rack.

Изказаха се: Alexandr Vondra и Jacques Barrot.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

13. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0006/2009).

Първа част

Въпрос 33 (Armando França): Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителни дейности, на обществени поръчки за доставки и на обществени поръчки за услуги в областта на отбраната и сигурността

Charlie McCreevy (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Armando França и Mairead McGuinness.

Въпрос 34 (David Martin): Търговски отношения между ЕС и Израел

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от David Martin, Jim Allister и Reinhard Rack.

Въпрос 35 (Bogusław Sonik): Програма за по-безопасен интернет

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried и Paul Rübig.

Втора част

Въпрос 36 (Ingeborg Gräßle): Richard Boomer, специален съветник, и въпросът за платото Heysel

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Ingeborg Gräßle и Markus Pieper.

Въпрос 37 (Liam Aylward): Фалшифициране на евро монети и банкноти

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Liam Aylward, Manolis Mavrommatis и Gay Mitchell.

Въпрос 38 (Gay Mitchell): Ефикасност на разходите в рамките на бюджета на ЕС

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Gay Mitchell, Justas Vincas Paleckis и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 39 (Manuel Medina Ortega): Споразумения със страните от Андската общност

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega и Reinhard Rack.

Въпрос 40 (Avril Doyle): Премахване на организацията „Муджахидини на народа на Иран“ от списъка на терористичните организации на Европейския съюз

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Avril Doyle и Andreas Mölzer.

Въпрос 41 (Seán Ó Neachtain): Бъдеще на отношенията между Европейския съюз и Исландия

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Seán Ó Neachtain, Andreas Mölzer и Avril Doyle.

Въпрос 50 (Marian Harkin): Доклад относно демографията

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marian Harkin.

Въпрос 52 (Brian Crowley): Бедност в Европейския съюз

Vladimír Špidla отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос от страна на Eoin Ryan (в качеството на заместник на автора).

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.30 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

14. Закрила на традиционните, национални, етнически и емигрантски малцинства в Европа (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0002/2009) зададен от Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks и Claude Moraes, от името на групата PSE, към Комисията: Закрилата на традиционни национални, етнически и емигрантски малцинства в Европа (B6-0005/2009)

Csaba Sándor Tabajdi разви въпроса, изискващ устен отговор.

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Rihards Pīks, от името на групата PPE-DE, Katalin Lévai, от името на групата PSE, Henrik Lax, от името на групата ALDE, Jan Tadeusz Masiel, от името на групата UEN, Mikel Irujo Amezaga, от името на групата Verts/ALE, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, Kinga Gál, Bárbara Dührkop Dührkop, István Szent-Iványi, László Tőkés, Patrick Louis, Marian-Jean Marinescu, Monika Beňová, Tatjana Ždanoka, Edit Bauer, Corina Creţu, Josu Ortuondo Larrea, Daniel Petru Funeriu, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sógor, Gábor Harangozó, Michl Ebner и Katrin Saks.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus, Nicodim Bulzesc, Alexandru Nazare, Adrian Severin, Dragoş Florin David, Iuliu Winkler, Miloš Koterec и Christopher Beazley.

Изказаха се: Csaba Sándor Tabajdi и Jacques Barrot.

Разискването приключи.


15. Право на гласуване на местни избори за лица, които не са граждани на Латвия (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0007/2009) зададен от David Hammerstein, от името на групата Verts/ALE, Alexandra Dobolyi, от името на групата PSE, Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL, и Marian Harkin, от името на групата ALDE, към Комисията: Право на гласуване на местни избори за лица, които не са граждани на Латвия (B6-0007/2009)

David Hammerstein, Alexandra Dobolyi и Willy Meyer Pleite развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Christopher Beazley и Willy Meyer Pleite относно провеждането на разискването.

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Rihards Pīks, от името на групата PPE-DE, Proinsias De Rossa, от името на групата PSE, Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Christopher Beazley, Csaba Sándor Tabajdi, Inese Vaidere и Roberts Zīle.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Henrik Lax и Paul Rübig.

Изказа се Jacques Barrot.

Разискването приключи.


16. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 419.079/OJME).


17. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.55 ч.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Хюсменова, Ibrisagic, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност