Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 208kWORD 132k
Teisipäev, 3. veebruar 2009 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno vastu võitlemine (arutelu)
 5.Karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele ***I (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.EÜ ja Ameerika Ühendriikide vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.2.EÜ ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.3.Euroopa põlisloodus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.4.Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.5.Üld- ja teenistusliku lennunduse säästvat tulevikku hõlmav kava (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.6.Kommertskasutusele eelnevad hanked: innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.7.Teine strateegiline energiaülevaade (hääletus)
  
6.8.Soopõhine võrdne kohtlemine ja põlvkondadevaheline solidaarsus (hääletus)
  
6.9.Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno vastu võitlemine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Kinnipeetavate Guantanamost kodumaale tagasitoomine ja nende sisseseadmine - LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine (arutelu)
 12.Murettekitav olukord immigrantide kinnipidamiskeskustes, eriti Mayotte ja Lampedusa saartel (arutelu)
 13.Infotund (küsimused komisjonile)
 14.Traditsiooniliste rahvus-, etniliste ja sisserändajatest vähemuste kaitse Euroopas (arutelu)
 15.Läti mittekodanike hääletamisõigus kohalikel valimistel (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.5 .


2. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks (KOM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv (Euratom), millega luuakse ühenduse tuumaohutuse raamistik (KOM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Nõukogu määrus, millega muudetakse teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe heakskiitmise kohta (15472/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Madalmaade Kuningriigi algatus: Nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/956/JSK, millega moodustatakse avaliku elu tegelaste kaitsmiseks Euroopa võrk (16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, [kuupäev], millega kehtestatakse ühenduse programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas (KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet (KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

EMPL, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus (EÜ) nr …/…, […], ühtse viisavormi kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0891 - C6-0034/2009 - 2008/0265(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, […], millega kehtestatakse kord, mille alusel liikmesriigid peavad kolmandate riikidega läbirääkimisi ja sõlmivad kahepoolseid valdkondlikke lepinguid, mis käsitlevad kohtualluvust ning kohtu- ja muude otsuste tunnustamist ja täitmist seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega, ning ülalpidamiskohustustega seotud küsimuste suhtes kohaldatavat õigust (KOM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus nõukogu raamotsus kohtualluvuskonfliktide ennetamise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses (05208/2009 - C6-0036/2009 - 2009/0802(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (KOM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EÜ) nr […/…] [, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest, tõhusa kohaldamise eesmärgil (uuesti sõnastatud) (KOM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Olukod Sri Lankal

- Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukod Sri Lankal (B6-0072/2009)

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė ja Colm Burke fraktsiooni PPE-DE nimel: Olukod Sri Lankal (B6-0074/2009)

- Marco Cappato, Jelko Kacin ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel: Olukod Sri Lankal (B6-0077/2009)

- Pasqualina Napoletano ja Robert Evans fraktsiooni PSE nimel: Olukod Sri Lankal (B6-0078/2009)

- Jean Lambert, Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukod Sri Lankal (B6-0080/2009)

- Adam Bielan, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel: Olukod Sri Lankal (B6-0088/2009)

II. Birma põgenike olukord Tais

- Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides ja Feleknas Uca fraktsiooni GUE/NGL nimel: Birma põgenike olukord Tais (B6-0073/2009)

- Thomas Mann, Colm Burke, Tunne Kelam, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel: Birma põgenike olukord Tais (B6-0075/2009)

- Marco Cappato, Metin Kazak, Marios Matsakis ja Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel: Birma põgenike olukord Tais (B6-0079/2009)

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski ja Wojciech Roszkowski fraktsiooni UEN nimel: Birma põgenike olukord Tais (B6-0082/2009)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Catherine Stihler fraktsiooni PSE nimel: Birma põgenike olukord Tais (B6-0084/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel: Birma põgenike olukord Tais (B6-0085/2009)

III. Brasiilia keeldumine Cesare Battisti väljaandmisest

- Mario Mauro, Bernd Posselt, Charles Tannock ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel: Brasiilia (B6-0076/2009)

- Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel: Cesare Battisti Brasiiliast Itaaliale väljaandmisest keeldumine (B6-0081/2009)

- Francis Wurtz, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni ja Vincenzo Aita fraktsiooni GUE/NGL nimel: Itaalia kodaniku Cesare Battisti juhtum (B6-0083/2009)

- Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel: Cesare Battisti juhtum (B6-0086/2009)

- Cristiana Muscardini ja Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel: Cesare Battisti Brasiiliast väljaandmisest keeldumine (B6-0087/2009)

- Gianluca Susta, Marco Cappato, Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari ja Fabio Ciani fraktsiooni ALDE nimel: Cesare Battisti juhtum (B6-0089/2009)

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


4. Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno vastu võitlemine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta [2008/2144(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

Roberta Angelilli tutvustas raportit.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Lissy Gröner (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Edit Bauer fraktsiooni PPE-DE nimel, Inger Segelström fraktsiooni PSE nimel, Alexander Alvaro fraktsiooni ALDE nimel, Bogusław Rogalski fraktsiooni UEN nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Roberto Fiore (fraktsioonilise kuuluvuseta), Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Salvatore Tatarella, Luca Romagnoli, Manolis Mavrommatis, Katalin Lévai, Cristian Silviu Buşoi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Proinsias De Rossa, Eoin Ryan, Carlos Coelho, Mieczysław Edmund Janowski, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Urszula Gacek.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võttis Mairead McGuinness.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Miroslav Mikolášik, Rovana Plumb ja Zuzana Roithová.

Sõna võtsid Jacques Barrot ja Roberta Angelilli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 03.02.2009protokoll punkt 6.9.


5. Karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele [KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claudio Fava (A6-0026/2009)

Claudio Fava tutvustas raportit.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Edit Bauer (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Esther De Lange (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Simon Busuttil fraktsiooni PPE-DE nimel, Stavros Lambrinidis fraktsiooni PSE nimel, Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel, Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström ja Ignasi Guardans Cambó.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võtsid Ewa Tomaszewska, Mary Lou McDonald, Johannes Blokland, Philip Claeys, Carlos Coelho, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Panayiotis Demetriou, Catherine Boursier, Olle Schmidt, Maria da Assunção Esteves, Javier Moreno Sánchez, Marek Aleksander Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Donata Gottardi, Patrick Gaubert, Genowefa Grabowska, Jörg Leichtfried, Daciana Octavia Sârbu, Yannick Vaugrenard, Richard Falbr, Corina Creţu ja Sebastiano Sanzarello (AGRI komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Janusz Onyszkiewicz, Colm Burke, Genowefa Grabowska ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Jacques Barrot ja Claudio Fava.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.02.2009protokoll punkt 7.1.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


6.1. EÜ ja Ameerika Ühendriikide vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta [KOM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0032)


6.2. EÜ ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2008)0728 - C6-0456/2008 - 2008/0209(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0033)


6.3. Euroopa põlisloodus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa põlislooduse kohta [2008/2210(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

Gyula Hegyi (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0034)


6.4. Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2008/2176(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0035)


6.5. Üld- ja teenistusliku lennunduse säästvat tulevikku hõlmav kava (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport üld- ja teenistusliku lennunduse säästvat tulevikku hõlmava kava kohta [2008/2134(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Luís Queiró (A6-0501/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0036)


6.6. Kommertskasutusele eelnevad hanked: innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport kommertskasutusele eelnevate hangete kohta: innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas [2008/2139(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0037)


6.7. Teine strateegiline energiaülevaade (hääletus)

Raport teise strateegilise energiaülevaate kohta [2008/2239(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0038)


6.8. Soopõhine võrdne kohtlemine ja põlvkondadevaheline solidaarsus (hääletus)

Raport soolisest diskrimineerimisest hoidumise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta [2008/2118(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Anna Záborská (A6-0492/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0039)

Sõnavõtud:

Zbigniew Zaleski nõudis enne hääletust selgitusi lõike 1 kohta, mida andis Anna Záborská (raportöör).


6.9. Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno vastu võitlemine (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta [2008/2144(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0040)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Gyula Hegyi - A6-0478/2008
Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski ja Miroslav Mikolášik

Raport: Malcolm Harbour - A6-0018/2009
Zuzana Roithová

Raport: Anne Laperrouze - A6-0013/2009
Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle ja Mairead McGuinness

Raport: Luís Queiró - A6-0501/2008
Nirj Deva

Raport: Anna Záborská - A6-0492/2008
Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Ivo Strejček, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska, Astrid Lulling ja Nirj Deva

Raport: Roberta Angelilli - A6-0012/2009
Jim Allister ja Zuzana Roithová


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.00 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Den Dover teatas, et tehniliste probleemide tõttu ei saanud ta osaleda 2008. aasta 17. detsembri istungi nimelisel hääletusel.


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2008. aasta septembri II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct/Istungi teave“.


11. Kinnipeetavate Guantanamost kodumaale tagasitoomine ja nende sisseseadmine - LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kinnipeetavate Guantanamost kodumaale tagasitoomine ja nende sisseseadmine

Nõukogu ja komisjoni avaldused: LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine

Alexandr Vondra (nõukogu eesistuja) esines avaldusega kinnipeetavate Guantanamost kodumaale tagasitoomise ja nende sisseseadmise kohta.

Jacques Barrot (komisjoni asepresident) esines avaldustega kinnipeetavate Guantanamost kodumaale tagasitoomise ja nende sisseseadmise kohta ning LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise kohta.

Alexandr Vondra esines avaldusega LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise kohta.

Sõna võtsid Hartmut Nassauer fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Sõna võtsid Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nils Lundgren kõneaja andmise kohta, Urszula Gacek, Claudio Fava, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Cem Özdemir, Willy Meyer Pleite, Bruno Gollnisch, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Ignasi Guardans Cambó, Hélène Flautre, Jas Gawronski, Stavros Lambrinidis, Marco Cappato, Raül Romeva i Rueda, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Anneli Jäätteenmäki, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Panayiotis Demetriou, Javier Moreno Sánchez ja Bogusław Sonik.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võttis Ria Oomen-Ruijten.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ioannis Varvitsiotis, Genowefa Grabowska, Marie Anne Isler Béguin, Colm Burke, Ioan Mircea Paşcu, Zuzana Roithová, Armando França, Charles Tannock, Alexandru Nazare, Reinhard Rack, Ville Itälä ja Zbigniew Zaleski.

Sõna võtsid Alexandr Vondra ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Kinnipeetavate Guantanamost kodumaale tagasitoomine ja nende sisseseadmine

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Urszula Gacek fraktsiooni PPE-DE nimel: Guantánamo vangide ümberasustamine (B6-0066/2009)

- Martin Schulz ja Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel: Guantánamo kinnipidamiskeskuse vangide tagasisaatmine ja ümberasustamine (B6-0069/2009)

- Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm ja Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel: Guantánamo (B6-0070/2009)

Hääletus: 04.02.2009protokoll punkt 7.3.

LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


12. Murettekitav olukord immigrantide kinnipidamiskeskustes, eriti Mayotte ja Lampedusa saartel (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Murettekitav olukord immigrantide kinnipidamiskeskustes, eriti Mayotte ja Lampedusa saartel

Alexandr Vondra (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Margie Sudre fraktsiooni PPE-DE nimel, Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel, Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Stefano Zappalà, Martine Roure, Roberta Angelilli, Nils Lundgren, Maddalena Calia, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Mario Borghezio.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Simon Busuttil, Roberto Fiore ja Reinhard Rack.

Sõna võtsid Alexandr Vondra ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

13. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0006/2009).

Esimene osa

Küsimus 33 (Armando França): Ehitustöö-, tarne- ja teenuslepingute tellimismenetlused julgeoleku ja kaitse valdkonnas.

Charlie McCreevy (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Armando França ja Mairead McGuinness.

Küsimus 34 (David Martin): ELi ja Iisraeli kaubandussuhted.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) David Martin, Jim Allister ja Reinhard Rack.

Küsimus 35 (Bogusław Sonik): Turvalisema interneti programm.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried ja Paul Rübig.

Teine osa

Küsimus 36 (Ingeborg Gräßle): Erinõunik Richard Boomer ja Heyseli linnaosa.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Ingeborg Gräßle ja Markus Pieper.

Küsimus 37 (Liam Aylward): Euromüntide ja euro paberraha võltsimine.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Liam Aylward, Manolis Mavrommatis ja Gay Mitchell.

Küsimus 38 (Gay Mitchell): ELi eelarvekulutuste tõhusus.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Gay Mitchell, Justas Vincas Paleckis ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 39 (Manuel Medina Ortega): Andide Ühenduse riikidega sõlmitud kokkulepped.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega ja Reinhard Rack.

Küsimus 40 (Avril Doyle): Iraani rahva mujahidiinide organisatsiooni kustutamine Euroopa Liidu terroriorganisatsioonide nimekirjast.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Avril Doyle ja Andreas Mölzer.

Küsimus 41 (Seán Ó Neachtain): Euroopa Liidu ja Islandi vaheliste suhete tulevik.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Seán Ó Neachtain, Andreas Mölzer ja Avril Doyle.

Küsimus 50 (Marian Harkin): Demograafiline aruanne.

Vladimír Špidla (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marian Harkin.

Küsimus 52 (Brian Crowley): Vaesus Euroopa Liidus.

Vladimír Špidla vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas Eoin Ryan (autori asendaja).

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.30 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

14. Traditsiooniliste rahvus-, etniliste ja sisserändajatest vähemuste kaitse Euroopas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0002/2009), mille esitas(id) Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks ja Claude Moraes fraktsiooni PSE nimel komisjonile: Traditsiooniliste rahvus-, etniliste ja sisserändajatest vähemuste kaitse Euroopas (B6-0005/2009)

Csaba Sándor Tabajdi esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Jacques Barrot (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Rihards Pīks fraktsiooni PPE-DE nimel, Katalin Lévai fraktsiooni PSE nimel, Henrik Lax fraktsiooni ALDE nimel, Jan Tadeusz Masiel fraktsiooni UEN nimel, Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Kinga Gál, Bárbara Dührkop Dührkop, István Szent-Iványi, László Tőkés, Patrick Louis, Marian-Jean Marinescu, Monika Beňová, Tatjana Ždanoka, Edit Bauer, Corina Creţu, Josu Ortuondo Larrea, Daniel Petru Funeriu, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sógor, Gábor Harangozó, Michl Ebner ja Katrin Saks.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus, Nicodim Bulzesc, Alexandru Nazare, Adrian Severin, Dragoş Florin David, Iuliu Winkler, Miloš Koterec ja Christopher Beazley.

Sõna võtsid Csaba Sándor Tabajdi ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.


15. Läti mittekodanike hääletamisõigus kohalikel valimistel (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0007/2009), mille esitas(id) David Hammerstein fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alexandra Dobolyi fraktsiooni PSE nimel, Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Läti mittekodanike hääleõigus kohalikel valimistel (B6-0007/2009)

David Hammerstein, Alexandra Dobolyi ja Willy Meyer Pleite esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Sõna võtsid Christopher Beazley ja Willy Meyer Pleite seoses arutelu läbiviimisega.

Jacques Barrot (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Rihards Pīks fraktsiooni PPE-DE nimel, Proinsias De Rossa fraktsiooni PSE nimel, Georgs Andrejevs fraktsiooni ALDE nimel, Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christopher Beazley, Csaba Sándor Tabajdi, Inese Vaidere ja Roberts Zīle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Henrik Lax ja Paul Rübig.

Sõna võttis Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.


16. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 419.079/OJME).


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.55.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika