Index 
Notulen
PDF 217kWORD 137k
Dinsdag 3 februari 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (debat)
 5.Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/VS * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied EG/Rusland * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Wilde natuur in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.6.Precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Tweede strategische toetsing van het energiebeleid (stemming)
  6.8.Bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties (stemming)
  6.9.Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo - Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoeren illegaal vasthouden van gevangenen (debat)
 12.Verontrustende situatie in de opvangcentra voor immigranten, met name op de eilanden Mayotte en Lampedusa (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.Bescherming van van oudsher bestaande nationale, etnische en immigrantenminderheden in Europa (debat)
 15.Stemrecht van niet-Letse staatsburgers bij lokale verkiezingen (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Gemeenschap (COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

INTA

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad (Euratom) houdende instelling van een communautair kader voor nucleaire veiligheid (COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC))

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

EMPL, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (15472/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/956/JBZ tot oprichting van een Europees netwerk voor de bescherming van prominenten (16437/2008 - C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, JURI

- Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties (COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

EMPL, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (gecodificeerde versie) (COM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening (EG) nr. …/… van de Raad van […] betreffende de invoering van een uniform visummodel (gecodificeerde versie) (COM(2008)0891 - C6-0034/2009 - 2008/0265(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een procedure voor de onderhandelingen over en de sluiting van bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen over sectorale aangelegenheden en betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake ouderlijke verantwoordelijkheid en inzake onderhoudsverplichtingen, en betreffende het toepasselijke recht op het gebied van onderhoudsverplichtingen (COM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden, met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad over het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken (05208/2009 - C6-0036/2009 - 2009/0802(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (COM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] (herschikking) (COM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Situatie op Sri Lanka

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B6-0072/2009)

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė en Colm Burke, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B6-0074/2009)

- Marco Cappato, Jelko Kacin en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Sri Lanka (B6-0077/2009)

- Pasqualina Napoletano en Robert Evans, namens de PSE-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B6-0078/2009)

- Jean Lambert, Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over Sri Lanka (B6-0080/2009)

- Adam Bielan, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over Sri Lanka (B6-0088/2009)

II. Situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand.

- Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides en Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0073/2009)

- Thomas Mann, Colm Burke, Tunne Kelam, Bernd Posselt en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0075/2009)

- Marco Cappato, Metin Kazak, Marios Matsakis en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0079/2009)

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski en Wojciech Roszkowski, namens de UEN-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0082/2009)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock en Catherine Stihler, namens de PSE-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0084/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0085/2009)

III. Weigering tot uitlevering door Brazilië van Cesare Battitsti

- Mario Mauro, Bernd Posselt, Charles Tannock en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over Brazilië (B6-0076/2009)

- Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de weigering van Brazilië om Cesare Battisti aan Italië uit te leveren (B6-0081/2009)

- Francis Wurtz, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni en Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak van de Italiaanse burger Cesare Battisti (B6-0083/2009)

- Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak van Cesare Battisti (B6-0086/2009)

- Cristiana Muscardini en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, over de weigering van Brazilië om Cesare Battisti uit te leveren (B6-0087/2009)

- Gianluca Susta, Marco Cappato, Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari en Fabio Ciani, namens de ALDE-Fractie, over de zaak van Cesare Battisti (B6-0089/2009)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (debat)

Verslag met een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie [2008/2144(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

Roberta Angelilli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lissy Gröner (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Edit Bauer, namens de PPE-DE-Fractie, Inger Segelström, namens de PSE-Fractie, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, Bogusław Rogalski, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Roberto Fiore, niet-ingeschrevene, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Salvatore Tatarella, Luca Romagnoli, Manolis Mavrommatis, Katalin Lévai, Cristian Silviu Buşoi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Proinsias De Rossa, Eoin Ryan, Carlos Coelho, Mieczysław Edmund Janowski, Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Urszula Gacek.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Miroslav Mikolášik, Rovana Plumb en Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Roberta Angelilli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 03.02.2009.


5. Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claudio Fava (A6-0026/2009)

Claudio Fava leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Edit Bauer (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Esther De Lange (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Simon Busuttil, namens de PPE-DE-Fractie, Stavros Lambrinidis, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström en Ignasi Guardans Cambó.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ewa Tomaszewska, Mary Lou McDonald, Johannes Blokland, Philip Claeys, Carlos Coelho, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Panayiotis Demetriou, Catherine Boursier, Olle Schmidt, Maria da Assunção Esteves, Javier Moreno Sánchez, Marek Aleksander Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Donata Gottardi, Patrick Gaubert, Genowefa Grabowska, Jörg Leichtfried, Daciana Octavia Sârbu, Yannick Vaugrenard, Richard Falbr, Corina Creţu en Sebastiano Sanzarello (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Janusz Onyszkiewicz, Colm Burke, Genowefa Grabowska en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Claudio Fava.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 04.02.2009.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/VS * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika [COM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0032)


6.2. Hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied EG/Rusland * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst ter hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie [COM(2008)0728 - C6-0456/2008 - 2008/0209(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0033)


6.3. Wilde natuur in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de wilde natuur in Europa [2008/2210(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

Gyula Hegyi (rapporteur) legde een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0034)


6.4. Opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf [2008/2176(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0035)


6.5. Een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart [2008/2134(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Luís Queiró (A6-0501/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0036)


6.6. Precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa [2008/2139(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0037)


6.7. Tweede strategische toetsing van het energiebeleid (stemming)

Verslag over de tweede strategische toetsing van het energiebeleid [2008/2239(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0038)


6.8. Bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties (stemming)

Verslag over de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties [2008/2118(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Anna Záborská (A6-0492/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0039)

Het woord werd gevoerd door:

Zbigniew Zaleski, die vóór de stemming vroeg om verduidelijkingen ten aanzien van paragraaf 1, welke door Anna Záborská (rapporteur) werden gegeven.


6.9. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (stemming)

Verslag met een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie [2008/2144(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2009)0040)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Gyula Hegyi - A6-0478/2008
Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski en Miroslav Mikolášik

Verslag Malcolm Harbour - A6-0018/2009
Zuzana Roithová

Verslag Anne Laperrouze - A6-0013/2009
Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle en Mairead McGuinness

Verslag Luís Queiró - A6-0501/2008
Nirj Deva

Verslag Anna Záborská - A6-0492/2008
Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Ivo Strejček, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska, Astrid Lulling en Nirj Deva

Verslag Roberta Angelilli - A6-0012/2009
Jim Allister en Zuzana Roithová


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Den Dover heeft laten weten dat hij wegens technische problemen niet heeft kunnen deelnemen aan de hoofdelijke stemmingen van de vergadering van 17 december 2008.


10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van september II 2008 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


11. Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo - Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer
en illegaal vasthouden van gevangenen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af over de repatriëring en hervestiging van de gevangenen van Guantánamo.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaringen af over de repatriëring en hervestiging van de gevangenen van Guantánamo, en over het verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen.

Alexandr Vondra legt de verklaring af over het verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen.

Het woord wordt gevoerd door Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie, en Martin Schulz, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Nils Lundgren over de verdeling van de spreektijd, Urszula Gacek, Claudio Fava, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Cem Özdemir, Willy Meyer Pleite, Bruno Gollnisch, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Ignasi Guardans Cambó, Hélène Flautre, Jas Gawronski, Stavros Lambrinidis, Marco Cappato, Raül Romeva i Rueda, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Anneli Jäätteenmäki, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Panayiotis Demetriou, Javier Moreno Sánchez en Bogusław Sonik.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioannis Varvitsiotis, Genowefa Grabowska, Marie Anne Isler Béguin, Colm Burke, Ioan Mircea Paşcu, Zuzana Roithová, Armando França, Charles Tannock, Alexandru Nazare, Reinhard Rack, Ville Itälä en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie, over het vinden van een nieuwe verblijfplaats voor de gevangenen van Guantánamo (B6-0066/2009)

- Martin Schulz en Claudio Fava, namens de PSE-Fractie, over de terugkeer en reïntegratie van de gevangenen van het detentiecentrum Guantánamo (B6-0069/2009)

- Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm en Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, over Guantánamo (B6-0070/2009)

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 04.02.2009.

Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer
en illegaal vasthouden van gevangenen

De overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Stemming: volgende vergaderperiode.


12. Verontrustende situatie in de opvangcentra voor immigranten, met name op de eilanden Mayotte en Lampedusa (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verontrustende situatie in de opvangcentra voor immigranten, met name op de eilanden Mayotte en Lampedusa

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Margie Sudre, namens de PPE-DE-Fractie, Claudio Fava, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Stefano Zappalà, Martine Roure, Roberta Angelilli, Nils Lundgren, Maddalena Calia, Wolfgang Kreissl-Dörfler en Mario Borghezio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Simon Busuttil, Roberto Fiore en Reinhard Rack.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

13. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0006/2009).

Eerste deel

Vraag 33 (Armando França): Procedures voor de aanbesteding van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, leveranties en dienstverlening op defensie- en veiligheidsgebied.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Armando França en Mairead McGuinness.

Vraag 34 (David Martin): Handelsbetrekkingen tussen de EU en Israël.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin, Jim Allister en Reinhard Rack.

Vraag 35 (Bogusław Sonik): Het programma voor een veiliger internet.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried en Paul Rübig.

Tweede deel

Vraag 36 (Ingeborg Gräßle): Speciaal adviseur Richard Boomer en de Heysel-locatie.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ingeborg Gräßle en Markus Pieper.

Vraag 37 (Liam Aylward): Vervalsing van eurobankbiljetten en -munten.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward, Manolis Mavrommatis en Gay Mitchell.

Vraag 38 (Gay Mitchell): Doeltreffende besteding van EU-begrotingsgelden.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell, Justas Vincas Paleckis en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 39 (Manuel Medina Ortega): Overeenkomsten met de landen van de Andesgemeenschap.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega en Reinhard Rack.

Vraag 40 (Avril Doyle): Verwijdering van de People's Mojahedin van de EU-lijst van terroristische organisaties.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Avril Doyle en Andreas Mölzer.

Vraag 41 (Seán Ó Neachtain): Toekomstige betrekkingen EU-IJsland.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain, Andreas Mölzer en Avril Doyle.

Vraag 50 (Marian Harkin): Verslag over demografische ontwikkelingen.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 52 (Brian Crowley): Armoede in de Europese Unie.

Vladimír Špidla beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Eoin Ryan (ter vervanging van de auteur).

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

14. Bescherming van van oudsher bestaande nationale, etnische en immigrantenminderheden in Europa (debat)

Mondelinge vraag (O-0002/2009) van Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks en Claude Moraes, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie: Bescherming van van oudsher bestaande nationale, etnische en immigrantenminderheden in Europa (B6-0005/2009)

Csaba Sándor Tabajdi licht de mondelinge vraag toe.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Rihards Pīks, namens de PPE-DE-Fractie, Katalin Lévai, namens de PSE-Fractie, Henrik Lax, namens de ALDE-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, namens de UEN-Fractie, Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Kinga Gál, Bárbara Dührkop Dührkop, István Szent-Iványi, László Tőkés, Patrick Louis, Marian-Jean Marinescu, Monika Beňová, Tatjana Ždanoka, Edit Bauer, Corina Creţu, Josu Ortuondo Larrea, Daniel Petru Funeriu, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sógor, Gábor Harangozó, Michl Ebner en Katrin Saks.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus, Nicodim Bulzesc, Alexandru Nazare, Adrian Severin, Dragoş Florin David, Iuliu Winkler, Miloš Koterec en Christopher Beazley.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sándor Tabajdi en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.


15. Stemrecht van niet-Letse staatsburgers bij lokale verkiezingen (debat)

Mondelinge vraag (O-0007/2009) van David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, en Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Stemrecht van niet-Letse staatsburgers bij lokale verkiezingen (B6-0007/2009)

David Hammerstein, Alexandra Dobolyi en Willy Meyer Pleite lichten de mondelinge vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Christopher Beazley en Willy Meyer Pleite over het verloop van het debat.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Rihards Pīks, namens de PPE-DE-Fractie, Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Christopher Beazley, Csaba Sándor Tabajdi, Inese Vaidere en Roberts Zīle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Henrik Lax en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.


16. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 419.079/OJME).


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.55 uur gesloten.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid