Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο

12. Συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Οι Alexandr Vondra (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Karsten Friedrich Hoppenstedt και Stephen Hughes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josu Ortuondo Larrea, Michael Cramer, Eva-Britt Svensson, John Whittaker, Malcolm Harbour, Monica Giuntini, Ivo Belet, Mia De Vits και Marie-Noëlle Lienemann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Matthias Groote, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zita Pleštinská και Ivo Strejček.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη διαδικασία «catch the eye».

Παρεμβαίνουν οι Alexandr Vondra, Günter Verheugen και Christoph Konrad, ο τελευταίος σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη διαδικασία «catch the eye» (Ο Πρόεδρος του παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά τη σχετική θέση του Προεδρείου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου