Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0050(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0407/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0407/2008

Συζήτηση :

PV 05/02/2009 - 3
CRE 05/02/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2009 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0050

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο

5.5. Διάθεση στην αγορά και χρήση ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών [COM(2008)0124 - C6-0128/2008 - 2008/0050(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0407/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0050)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0050)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου