Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο

11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.02.2009)


11.1. Η κατάσταση στη Σρι Λάνκα

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0072/2009, B6-0074/2009, B6-0077/2009, B6-0078/2009, B6-0080/2009 και B6-0088/2009

Οι Tobias Pflüger, Charles Tannock, Μάριος Ματσάκης, Robert Evans, Raül Romeva i Rueda και Ewa Tomaszewska παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Zuzana Roithová, Catherine Stihler, Leopold Józef Rutowicz, Nirj Deva και Erik Meijer.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.02.2009.


11.2. Η κατάσταση των Βιρμανών προσφύγων στην Ταϋλάνδη

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-0082/2009, B6-0084/2009 και B6-0085/2009

Οι Erik Meijer, Charles Tannock, Μάριος Ματσάκης, Marcin Libicki, Catherine Stihler και Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Giovanna Corda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Tunne Kelam και Ewa Tomaszewska.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.02.2009.


11.3. Άρνηση εκδόσεως του Cesare Battisti από την Βραζιλία

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0083/2009, B6-0086/2009, B6-0087/2009 και B6-0089/2009

Οι Mario Mauro, Manuel Medina Ortega, Carl Schlyter και Cristiana Muscardini παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, (κατόπιν αιτήματος της οποίας το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Cesare Battisti), και Mario Borghezio.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Albert Deß και Janusz Onyszkiewicz.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.02.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου